"vonatkozik" Englisch Übersetzung

HU

"vonatkozik" auf Englisch

HU vonatkozik
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

Ez a feltétel hasonlóan vonatkozik a kukoricafajták beltenyésztett vonalára is.
This condition shall apply to inbred lines of maize correspondingly.
Ez a melléklet nem vonatkozik az elektronikus egységgel ellátott melegvízmérőkre.
This Annex does not apply to hot-water meters fitted with electronic devices.
Ez az elgondolás azonban nem vonatkozik az elméleti előzetes tervezetre.
However, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft.
vonatkozik (auch: érint, tartozik, érdekel, illet)
Ez az információ azonban nem vonatkozik Gujarat államra.
However, this information does not concern the State of Gujarat.
Az első a gabonaárak és az intervenciós készletek problémájára vonatkozik.
The first one concerns the problem of cereal prices and intervention stocks.
. - (DE) Elnök úr, ez a brüsszeli európai iskolákra vonatkozik.
rapporteur. - (DE) Mr President, this concerns the European schools in Brussels.
vonatkozik (auch: összekapcsol, hivatkozik, utal, céloz)
Szerencsére, a szavazás az ajánlással kapcsolatos javaslatra vonatkozik.
Fortunately, the vote will refer to the proposal for a recommendation.
Ez persze nem vonatkozik az ilyesféle szállodák lepedőire, mint ez.
Naturally I do not refer to the sheets in a hotel such as this.”
Brüsszelre vonatkozik. Mindenki számára egyértelmű, hogy a javaslat Brüsszelre vonatkozik?
It seems to be to Brussels: is everyone clear that the proposition is to refer it to Brussels?
vonatkozik (auch: figyel, tart, tekint, néz)
Ez különösképp vonatkozik a szociális szolgáltatások esetleges szabályozásaira.
This applies particularly in regard to possible regulations for social services.
Ez azonban az előcsatlakozási támogatásokra nem vonatkozik.
However, this was not the case with regard to pre-accession aid.
Ugyanez vonatkozik a 18 külön európai parlamenti képviselőre.
The same applies with regard to the 18 extra MEPs.
vonatkozik (auch: megindít, érint, érintkezik, megérint)

2. "vmire"

vonatkozik (auch: érvényes)

Beispielsätze für "vonatkozik" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAz Európai Bizottság általi adatfeldolgozásra a 45/2001/EK rendelet   vonatkozik.
Regulation (EC) 45/2001 applies to processing of data by the European Commission
HungarianE 30% vonatkozik azokra is, akiknek a politikáját mások sosem fogják elfogadni.
This 30% also appeals to those whose policies will never be accepted by others.
HungarianUgyanez vonatkozik a számítógépes támadásokra és az érdekelt felek részvételére.
The same applies in the area of cyber attacks and the involvement of stakeholders.
HungarianEz a megállapodás valamennyi területére vonatkozik, a mezőgazdaságot is beleértve.
This applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
HungarianA kérdés arra vonatkozik, hogy áll a Cseh Köztársaságban a ratifikációs folyamat.
The question is about the state of the ratification process in the Czech Republic.
HungarianEz az a rendelet, amelyre ez a dokumentum vonatkozik, és ez annak végrehajtása.
This is the regulation to which that refers, and this is the implementation of it.
HungarianEz a megállapodás valamennyi területére vonatkozik, a mezőgazdaságot is beleértve”.
This applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
HungarianA töredezettség megszüntetése a különböző irányelvek értékelésére is vonatkozik.
This de-compartmentalisation applies to the assessment of the different directives.
HungarianUgyanez vonatkozik a pénzügyi szempontokra is; a Bizottság nem avatkozhat be.
The same goes for financial aspects; the Commission has no place to intervene.
HungarianEz vonatkozik azokra a költségvetési sorokra is, amelyeknek a bevezetése elmaradt.
This also applies to budget lines for which implementation is lagging behind.
HungarianA harmadik téma a játékok tartalmazta vegyi anyagokra és nehézfémekre vonatkozik.
The third complex of issues relates to chemical substances and heavy metals in toys.
HungarianUgyanez a gondolat vonatkozik a közeledő népszavazásra az alkotmányreformról.
The same thinking applies to the forthcoming constitutional reform referendum.
HungarianVégezetül, a jelentés a nemzetközi és a nemzeti szállításra egyaránt vonatkozik.
Finally, the proposal relates to both international and national transport.
HungarianUgyanez vonatkozik az ellenzék és a civil társadalom stratégiai elnyomására.
The same applies to the strategic repression of the opposition and civil society.
HungarianAz, hogy mindenkire vonatkozik, aki illegálisan tartózkodik az Unió területén.
The point of departure is that it applies to anyone in a state of illegality.
HungarianA jelentés egyik fontos kérdése a gyermekszegénység kiküszöbölésére vonatkozik.
One of the important points in the report concerns the elimination of child poverty.
HungarianEz különösen a szövegben szereplő, ma elfogadott lábjegyzetekre vonatkozik.
This includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
HungarianEz a haszon vonatkozik az EU-n kívüli partnerekre is, különösen a szegény országokra.
This benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
HungarianUgyanez vonatkozik a regionális politikára, a regionális különbségek kiküszöbölésére.
The same goes for regional policy, for the elimination of regional differences.
HungarianNyilvánvalóan nem, mert a "párbeszéd” és a "záradék” csak másokra vonatkozik...
Obviously not, because 'dialogue' and the 'clause' are only for others ...