"tulajdonképpen" Englisch Übersetzung

HU

"tulajdonképpen" auf Englisch

HU tulajdonképpen
volume_up
{Adverb}

tulajdonképpen (auch: valójában)
Õszintén megvallva, tulajdonképpen nincs is jó és rossz egészség.
For, as a matter of fact, there is no such thing as good health or bad health.
Tulajdonképpen már intézkedtem a Keith elleni bizonyítékok ügyében.
As a matter of fact, I'm already taking care of the evidence against Keith.
Ez azt jelenti, hogy a rendszer tulajdonképpen nem lehet halott.
That means the system cannot be dead, in a matter of fact.
Ez nem jelent mást, mint hogy a DNS tulajdonképpen tanul.
And what that means is that DNA is, in effect, learning.
Ez tulajdonképpen egy egyszerű pumpa... mely két vérkört lát el.
It is, in eff.ect, asingle pump... powering a double circuit.
A könyvvel tulajdonképpen épp az ellenkező hatást érték el.
The book had, in fact, just the opposite effect.
tulajdonképpen (auch: valójában)
A közjó és az emberek iránti ilyen elköteleződést várunk az új kirgiz uralkodó osztálytól, amely tulajdonképpen nem is olyan új.
This type of dedication for the common good, for the people, should be what we expect from the new Kyrgyz ruling class, which is not, in point of fact, all that new.
tulajdonképpen (auch: úgyszólván)
Jelenleg tulajdonképpen tehetetlenek vagyunk, és az egyetlen megmaradt eszközünk a szavak.
At this time we are, practically speaking, powerless and the only tool left to us is that of words.
Ha a hajógyár engedne, és elfogadná ezeket a feltételeket, akkor ez tulajdonképpen a végét jelentené annak a szimbolikus hajógyárnak, amely oly sokat tett a támogatás kiérdemléséért.
If the shipyard were to give in and accept these conditions, then, practically speaking, this would be the end of this symbolic shipyard that has done so much to deserve assistance.
Tulajdonképpen ezek az emberek nem jutnak egészségügyi ellátáshoz.
To all intents and purposes these people have no access to health care.
Azt kell-e gondolnunk, hogy tulajdonképpen most már létrejött egy háromsebességes Európa?
Are we to consider that, for all intents and purposes, a three-speed Europe has now emerged?
Egyébként nem azt mondom, hogy szándékosan tették ezt, de tulajdonképpen az elhalasztás határozatlan ideig tart.
I am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.

Beispielsätze für "tulajdonképpen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianMost tulajdonképpen mi a szándéka, Moray úr? szólt közbe halkan Camilla Del Rey.
Camilla Del Rey said in a low voice, Just what are you trying to do, Mr. Moray?
HungarianGyakorlatilag szemtől szemben ülsz valakivel, aki tulajdonképpen élet halál ura.
You're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
HungarianÉs, öö, tulajdonképpen ez miatt Rudolph... úgy érezte, hogy másnak lenni nem baj.
And, uh, but that actually made Rudolph... feel like it was OK to be different.
HungarianS a következő pillanatban már rá is jöttem, hogy tulajdonképpen csak engem vártak.
And then in the next instant I knew what was wrong; they were all waiting for me.
HungarianRátapadnak a sziklafelületre, és tulajdonképpen lekaparják a baktériumokat arról.
They're clinging to a rock face and actually scraping bacteria off that rock face.
HungarianÉs nekem, tulajdonképpen az emberi természet tudósának ez egy igazi rejtély volt.
And so this has been a real puzzle to me as a sort of scholar of human nature.
HungarianEgy jó detektívregényben tulajdonképpen ő lenne a gyilkos tette hozzá ábrándozva.
In a detective story, he added wistfully, she'd be just the woman who had done it.
HungarianEz a jogszabály tulajdonképpen teljesen fölösleges.
Mr President, ladies and gentlemen, this legislation is actually superfluous.
HungarianA globális pénzügyi válság tulajdonképpen megteremti a befolyásolás lehetőségeit.
The global financial crisis is actually providing opportunities for influence.
HungarianTulajdonképpen, amit mi teszünk, mi, az emberiség, hogy absztrakciót végzünk.
And so, in fact, what we've done is we, humanity, have started abstracting out.
HungarianTulajdonképpen - képviselhetünk ellentétes nézőpontokat örömmel, amikor látjuk őket.
You're capable of holding conflicting viewpoints joyously when you can see them.
HungarianTehát tulajdonképpen nem sokat számít a dolog; a királyság nincs veszélyben.
So it makes little difference after all, and the kingdom is not in danger.”
HungarianDe mondja már, hogy az ördögbe került ide, és tulajdonképpen mit csinált itt?
But how in the name of wonder did you come here, and what have you been doing?
HungarianTulajdonképpen van egy valaki az álmomban... egyfajta őr, vagy hogy is hívják.
Actually there is a person in the dream... sort of a gatekeeper, so to speak.
HungarianIlyenkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogy ki támogat tulajdonképpen kicsodát?
There are therefore good grounds for asking who exactly is supporting whom?
HungarianA január 23-i tűzszünet rendkívül törékeny, és tulajdonképpen csak papíron létezik.
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
HungarianElég, nem elég és - tulajdonképpen - nem is tudjuk, hogy merre haladnak a dolgok.
It is enough, it is not enough and, actually, we do not know where things are going.
HungarianÁm a jegesmedve-állomány most tulajdonképpen nagyobb, mint az 1940-es években volt.
Yet the polar bear population is actually bigger now than it was in the 1940s.
HungarianTulajdonképpen akárhová mentek, bármit csináltak, minden háztömbről voltak emlékei.
The fact was, he had a memory for every block they passed, and everything they did.
HungarianTulajdonképpen, már félúton vagy afelé,... ha tényleg nagyon-nagyon rosszul számolsz.
Well, you're basically halfway there if you're just really, really bad at math.