"tevékeny" Englisch Übersetzung

HU

"tevékeny" auf Englisch

HU tevékeny
volume_up
{Adjektiv}

tevékeny (auch: ható, aktív, hatékony, élénk)
volume_up
active {Adj.}
A Bizottság nagyon tevékeny, az együttműködés pedig rendkívül szoros volt.
The Commission was very active and cooperation was very close.
Remélem, a Parlament tevékeny szerepet vállal majd ebben a stratégiában.
I hope that Parliament will take an active role in this strategy.
Ezért van szükségünk tevékeny politikára Közép-Ázsiában, a fekete-tengeri régióban.
That is why we need active policies in Central Asia, in the Black Sea region.
tevékeny (auch: élénk, fürge, mozgékony, eleven)
volume_up
brisk {Adj.}
Madame Joliet tevékeny francia üzletasszony volt, ravasz szemmel, kis bajusszal és sok fölösleges zsírpárnával.
Madame Joliet was a brisk businesslike Frenchwoman with a shrewd eye, a small moustache, and a good deal of adipose tissue.
tevékeny (auch: élénk, szorgalmas, elfoglalt, forgalmas)
volume_up
busy {Adj.}
Tevékeny napot tervezett, bokros tennivalókat, a félóránként bejelentkezett vevők kiszolgálását, számtalan telefont.
He had an extremely busy day planned, extremely busy, with appointments every half hour or so and lots of telephone calls to make.
Egy-egy kicsiny kis morzsalék mindig megtalálja az utat tevékeny kezüktől és merőkanaluktól a szájukhoz.
A little bit of it is bound to try to find its way to their mouths from their busy fingers and implements.
Nem, az kell, hogy együtt éljünk hosszú, tevékeny életet, és ha együtt nem lehet, hát... külön-külön kell leélnünk.
No, we should spend our whole lifetimes together, good, long, busy lives, and if we can't spend them together, we...we'll have to spend them apart.
tevékeny (auch: életerős)
A vénember nyolcvanegy éves, nagyon tevékeny, de azért mégiscsak nyolcvanegy éves.
The old man was eighty-one, very much alive but still eighty-one.

Beispielsätze für "tevékeny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA sebészek tevékeny emberek, olyan emberek, akik hisznek benne, hogy tehetnek valamit.
Surgeons are men and women of action -- people who believe they can do something.
HungarianMár nem volt olyan tevékeny, mint valamikor, és mindentől nagyon hamar elfáradt.
She couldn't do as much as she used to do and things tired her.
HungarianAzért főzték ki, hogy eltitkolják valamiféle tevékeny szerepüket a gyilkosságokban?
Was it concocted to hide some imagined complicity in the murders?
HungarianNem árt az ilyen hűhó: hadd lássák, milyen tevékeny a polgármester!
The more debris there is the more it will show the governor's activity.
Hungarian-Sherlock az egyetlen tevékeny ember a családban - mondta.
Sherlock has all the energy of the family, said Mycroft, turning to me.
HungarianA Bizottságnak tevékeny szerepet kell vállalnia a romák, a cigányok társadalmi integrációjában.
The Commission needs to be proactive in terms of the social integration of the Roma people, of the gypsies.
HungarianMost már tudjuk, hogy Európa képes egy, a globalizációra vonatkozó tevékeny, proaktív megközelítés köré tömörülni.
We know now that Europe can unite around an activist, proactive approach to globalisation.
HungarianA bőrömön éreztem a rátelepedő, természetellenes hideget, amely a Buick tevékeny időszakainak jellemzője.
I could feel the unnatural cold that marked the Buick's periods of activity settling against my skin.
HungarianPolgárainknak nem kívülről kell szemlélniük az európai környezetvédelmi politikát, hanem tevékeny részt kell vállalniuk abban.
Our citizens must become actors and not spectators in European environmental policy.
HungarianStratégiai módon kell gondolkoznunk, tevékeny részt kell vállalnunk és következetesen kell cselekednünk globális szinten.
We need to think strategically, become actively involved and act consistently at a global level.
HungarianVégül pedig a Bizottság arra törekszik, hogy tevékeny módon kövesse nyomon a Parlament által javasolt intézkedéseket.
To conclude, the Commission will endeavour to actively follow up the actions which Parliament has proposed.
HungarianLestatot minden eltelt óra közelebb vitte ahhoz az egykori tevékeny, lobbanékony lényhez, akit olyan rég szerettem.
With every passing hour, Lestat became more the old creature of action and impulse which I had loved for so long.
Hungarian...de most tevékeny része lett a csoportnak.
HungarianMindig is kedves, tevékeny hölgy volt.
HungarianHatározottan az az érzése, hogy önök még sok hasznos dolgot tehetnek a hazájukért és a közösségért, ha ismét tevékeny állampolgárok lesznek.
He feels very strongly that you have more to offer your country and your communities by once again becoming productive citizens.
HungarianHa a nők ilyen rövidre vágatják a sűrű hajukat, hogy épp csak a gallérjukig ér, akkor az a haj tevékeny résztvevője lesz minden mozdulatnak.
When women wear their hair that way, so full and short, just sweeping the collar as it sways, it becomes a vital part of every gesture, he figured.
HungarianAz Európai Parlament tevékeny részt vállal azon szégyenletes gyakorlat elleni küzdelemben, hogy fegyveres konfliktusokban a harcban álló felek gyermekeket alkalmaznak.
The European Parliament is actively involved in the fight against the shameful practice of using children in armed conflicts.
HungarianNagyon örülök annak, hogy ma újból lehetőséget kaptunk az energiabiztonsággal kapcsolatos kérdések tevékeny megvitatására az Európai Parlamentben.
I am very pleased that, once again, we have the opportunity today to actively debate issues relating to energy security in the European Parliament.
HungarianÁllandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre.
Being mindful of the work of your faith and labour and charity: and of the enduring of the hope of our Lord Jesus Christ before God and our Father.
HungarianAz EU ebben tevékeny szerepet vállal annak érdekében, hogy az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéről szóló tárgyalásokra kedvező befolyást gyakoroljon.
The EU is actively participating in order to exert a positive influence on the negotiations on the UN Framework Convention on Climate Change.