"megegyezés" Englisch Übersetzung

HU

"megegyezés" auf Englisch

HU megegyezés
volume_up
{Substantiv}

megegyezés (auch: megállapodás, egyezmény, egyeztetés)
volume_up
agreement {Subst.}
Megegyezés született a Tanáccsal és a Bizottsággal.
We have reached an agreement with the Council and the Commission.
Az első ponttal akkor tehát végeztünk az elvi megegyezés megvan.
`That then is the first point disposed of-agreement in principle.
A Parlament által elért megegyezés nagyra törő, de ugyanakkor megvalósítható.
The agreement reached by Parliament in this respect is ambitious, but also feasible at the same time.
A rendőrséggel való megegyezés alapján alig szivárgott ki valami.
By arrangement with the police, very little was allowed to come out.
A második pont az a megegyezés volt, amely szerint a Parlamentnek szorosabban részt kellene vennie a biztonsági rendelkezések folytatódó fejlesztésében.
The second point was the arrangement whereby Parliament was to be more closely involved in the continuing development of the security provisions.
Soha nem gondolta volna, hogy ha Wickhamet rá lehet is bírni a házasságra, ez olyan kevés áldozattal jár majd, mint az ajánlott megegyezés.
He had never before supposed that, could Wickham be prevailed on to marry his daughter, it would be done with so little inconvenience to himself as by the present arrangement.
megegyezés (auch: konszenzus)
volume_up
consensus {Subst.}
Megegyezés kihirdetése a humanitárius segélyről (szavazás)
Proclamation of consensus on humanitarian aid (vote)
Széleskörű megegyezés jellemezte a vitát, és úgy gondolom, ennek három oka van.
There was a lot of consensus in that debate, and I think there were three reasons for that.
Koszovó függetlenségét csak a Szerbiával való megegyezés és megállapodás útján lehet elérni.
Independence for Kosovo is something that can only be achieved by consensus and agreement with Serbia.
megegyezés (auch: egyezség, egyetértés, összhang)
volume_up
accord {Subst.}
megegyezés (auch: egyetértés, egyezés)
megegyezés (auch: véletlen, egybeesés, egybevágás)
megegyezés (auch: összhang, harmónia, egybecsengés)
megegyezés (auch: összhang, harmónia, egybecsengés)
megegyezés (auch: szerződés, házasság)
volume_up
contract {Subst.}
megegyezés (auch: mozgás, járás, engedély, esemény)
volume_up
go {Subst.}
Ha megegyezés születik a kérdésben, akkor ki fogunk mellette állni.
If it is agreed, then we will go for it.
Felvethető a kérdés, hogy mit is csinál pontosan az EU annak érdekében, hogy Durbanben megegyezés szülessen?
One could ask what exactly the EU is going to do to strive for a deal in Durban.
Ráadásul a megegyezés vázlatát egy pénteki napon mutatták be nekünk Brüsszelben, amikor az európai parlamenti képviselők Strasbourgba mentek.
Nevertheless, we were presented with an outline of the agreement on a Friday in Brussels, when the MEPs had gone to Strasbourg.
volume_up
stand-in {Subst.}
Ez a költségvetési megszorításokból eredő megegyezés, amelyekkel a tagállamok jelenleg szembesülnek.
That is the understanding of the budgetary constraints that the Member States currently face.
Egy intézményközi közös megegyezés szintén jelentős szerepet játszhatna a hatékonyabb szabályozási menetrend e fontos részében.
A common interinstitutional understanding can also play a significant role in this important part of the better regulation agenda.
Másodszor, szerintem azt nevezhetjük egyeztetésnek, amikor a két fél kompromisszumot köt eredeti nézeteihez képest egy megegyezés érdekében.
Secondly, my understanding of conciliation is where two parties compromise their views in order to reach an agreement.

Beispielsätze für "megegyezés" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianKérem, Rudy, mi mindent megteszünk, hogy létrejöjjön a megegyezés mondja Drummond.
Look, Rudy, we're making a good-faith effort to settle here, Drummond says.
HungarianDe kikapcsoltam a képernyőt, és a kölcsönös megegyezés szellemében azt mondtam: Rendben.
But I switched the screen off and said, in the spirit of compromise, All right.
HungarianEzek közül 24-ről harmadik olvasatban, sikeres egyeztetést követően született megegyezés.
Of these, 24 were concluded at the third reading following successful conciliation.
HungarianNagyon sajnálom, hogy a két intézménynek nem sikerült megteremtenie a megegyezés alapjait.
I very much regret that the two institutions did not succeed in finding any common ground.
HungarianDe ha nincs megegyezés a Tanáccsal, akkor mit javasolnak, mit tegyünk?
But if it is not agreed with the Council, what do you propose we do?
HungarianKözel a megegyezés, de még át kell ültetni jogi nyelvezetre.
The compromise is in the pipeline but has yet to be transposed into legal language.
HungarianAz este folyamán megegyezés született: a duzzasztógát meg fog épülni.
Even the head of the Sierra Club's local branch had been in on it.
HungarianMegegyezés szerint a hajók bármilyen színnel jelezhettek, kivéve a lámpagyújtogatók sárgáját.
By convention, boats would show any color except lamplighter yellow.
HungarianEzenkívül egy alapvetően új európai pénzügyi felügyeleti struktúráról is megegyezés született.
In addition, we agreed on a fundamentally new structure for financial supervision in Europe.
HungarianA kultúrát és az oktatást illetően célunk a megegyezés a politikai párbeszéd megindításáról.
Concerning culture and education, our objective is to agree on the launch of a policy dialogue.
HungarianA közös megegyezés értelmében senki nem nyilatkozott.
A Vatican spokesman delivered a written release to all of the TV correspondents.
HungarianFelvethető a kérdés, hogy mit is csinál pontosan az EU annak érdekében, hogy Durbanben megegyezés szülessen?
One could ask what exactly the EU is going to do to strive for a deal in Durban.
HungarianEgyfelől támogatom, mert ez az, amiben lehetséges volt a megegyezés.
I support it because that is what has been able to be agreed.
HungarianPeren kívüli megegyezés? - rótta fel a jegyzettömbjére Wellington.
Ryan had, however, broken that money out of his main account..
HungarianA koppenhágai megegyezés azonban még semmiképpen sem tekinthető biztosnak: addig még nagyon sok a tennivalónk.
However, a deal in Copenhagen is by no means a given: much work remains to be done.
HungarianElvégre ilyen a kompromisszumon és tárgyaláson alapuló megegyezés.
It is the nature of compromise and negotiation.
HungarianDrew a hallgatólagos megegyezés tudatában folytatta.
With a silent crucial qualification, he continued.
HungarianA békés megoldással vagy megegyezés útján rendezett ügyek nagyobb száma egyaránt kedvező és elismerésre méltó eredmény.
The increased number of friendly solutions and settlement of cases is both positive and praiseworthy.
HungarianÚgy gondolom, hogy nemcsak a közös megegyezés, hanem a karácsony szellemében is eleget tehetünk e javaslatoknak.
In this spirit of compromise and also in the Christmas spirit, I feel that we can accommodate these proposals.
HungarianKétlem, hogy tárgyaláson kívüli megegyezés születne.