"jogosan" Englisch Übersetzung

HU

"jogosan" auf Englisch

HU jogosan
volume_up
{Adverb}

1. Allgemein

A tagállamok időnként jogosan, időnként viszont jogtalanul kihasználták a játékterüket.
The Member States have exploited their room for manoeuvre, sometimes justly, but sometimes unjustly.
Maga egy agymosott bűnöző, jogosan agymosott, biztosíthatom.
You're a brain-wiped criminal, justly brain-wiped, I might add.
Kihez fordulhatunk segítségért, ha nem hozzád, ó, Urunk... aki bűneink miatt jogosan bosszankodsz?
Of whom may we seek for succor but of thee, O Lord... who, for our sins, are justly displeased?
jogosan (auch: jog szerint)
Jogosan félt Glasgian haragjától; a feladatát nem teljesítette kifogástalanul.
She was right to fear his anger; she had not properly discharged her duty.
Az állásfoglalás jogosan hívja fel erre a figyelmet.
The resolution is right to draw attention to these options.
Mégis jogosan jöttem: Gorlois-nak az életével kell lakolnia.
But I come here by right; the life of Gorlois is forfeit to me.
jogosan (auch: jog szerint)
Hivatalban lévő elnök úr, Ön jogosan büszke arra, hogy országa az emberi jogok hazája.
Mr President-in-Office, you are quite rightly proud that your country is the home of human rights.
Az emberi jogokról: úgy érezzük, az afrikaiak összezárnak, ha Európában jogosan szót emelnek az egyes országokban uralkodó viszonyok miatt.
On human rights, we see Africans closing ranks whenever warranted criticism of conditions in specific countries is voiced in Europe.
Üzbegisztán, amelyet jogosan ért egyfajta kiközösítés az Andijan-mészárlást követően, emberi jogi párbeszédet kezdeményezett az Európai Unióval.
Uzbekistan, which was rightfully ostracised following the Andijan massacre, has begun to engage in dialogue on human rights with the EU.
jogosan (auch: megérdemelten)
jogosan (auch: egyenesen, pontosan, egészen, azonnal)
volume_up
right {Adv.}
Mégis jogosan jöttem: Gorlois-nak az életével kell lakolnia.
But I come here by right; the life of Gorlois is forfeit to me.
Én világosan megindokoltam a felvetést, azonban ön jogosan igényelte a szóhasználat tisztázását.
I do spell things out, but you were right to ask me for this linguistic clarification.
Jogosan félt Glasgian haragjától; a feladatát nem teljesítette kifogástalanul.
She was right to fear his anger; she had not properly discharged her duty.
...és elvegyük azt, ami jogosan minket megillet: A világot!
...and take hold of what is rightfully ours: The world!
Jogosan fog a Caibra an Meadhannél ülni és az Evandingról uralkodni.
He will sit rightfully at Cairbra an Meadhan and rule from Evandig.
Az európai állampolgárok jogosan várják el tőlünk, hogy hatékonyan és átláthatóan végezzük munkánkat.
European citizens rightfully expect us to do our job efficiently and transparently.
jogosan (auch: helyesen, méltán)
Ezen kívül a helyiek jogosan félnek egy ellenőrizetlen koszovói menekülthullámtól.
In addition to this, the locals are rightly fearful of a wave of refugees from Kosovo.
A jelentés jogosan veti fel a Tanács ilyen képviselőinek kérdését.
The report rightly raises the issue of such representatives in the Council.
Jogosan követeli, hogy e hozzájárulásnak meg kell jelennie a nemzeti számlák között.
It rightly demands that this contribution should appear in national accounts.

2. Rechtswesen

Először is, minden állampolgár jogosan követelheti a szabad és tisztességes választásokat.
Firstly, any citizen can legitimately aspire to free and fair elections.
A munkánk hitelessége és integritása ezért jogosan megkérdőjelezhető.
The credibility and integrity of our work, therefore, is legitimately opened to question.
Ezek az országok jogosan helyeznek hangsúlyt számos sajátos technikai, gyakorlati és pénzügyi kérdésre.
These countries are legitimately highlighting a number of specific technical, practical and financial issues.

Beispielsätze für "jogosan" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianHa bárki bevádolja őket, a veteránotthon szabályai értelmében jogosan cselekedtek.
If Saul got around them, the rules of the rest home were supposed to take effect.
HungarianDe valahogy meg kell győznünk a haditörvényszéket, hogy jogosan cselekedtünk.
But somehow we've got to convince the Court-Martial that we were justified.'
HungarianA jogosan érzett düh erősebb volt, mint saját biztonsága felett érzett aggodalom.
The righteous anger that flooded Dylan washed before it all fear regarding his own safety.
HungarianAnnak alapján, amit Sam tapasztalt vele kapcsolatban, ezt jogosan is tették.
Both those things he knew were true from his personal experience of her.
HungarianA fejlődő országok pedig jogosan állítják, hogy nem ők idézték elő ezt a válságot.
Developing countries claim correctly they did not cause this crisis.
HungarianValóban jogosan fűzünk ilyen nagy reményeket ehhez a pénzügyi eszközhöz?
Are we entitled to place such great hopes on this financial instrument?
HungarianJogosan felvethető a kérdés, miért tartom oly fontosnak az adott országok csatlakozási kilátását.
You may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
HungarianMa már a világ minden részén léteztek jogosan felháborodott tömegek.
The righteously displeased crowds existed now in every part of the world.
HungarianEz egy másik olyan téma, amellyel kapcsolatban jogosan várunk javaslatokat a Bizottságtól.
This is another subject on which we are entitled to expect proposals from the Commission.
HungarianJogosan parkolok a ház előtt mondta Steve, még mindig vigyorogva.
'I've got every reason to park in the driveway,' Steve said, still grinning.
HungarianSarkozy elnök úr, Ön erre az eredményre jogosan lehet büszke.
President Sarkozy, this is an achievement that you can justifiably be proud of.
HungarianJogosan kérdezhetik, hogy mik is a végső célkitűzéseink ezzel az irányelvvel.
You may ask what our final objectives are with this directive.
HungarianMegrémítették, üldözték, amikor már amúgy is rossz állapotban volt. ő jogosan védelmezte az otthonát.
They were frightening her; given the state she was in, they were persecuting her.
HungarianBiztos, hogy bűnös vagyok a vádpontokban, de meggyőződésem, hogy jogosan cselekedtem.
But,' I added, 'I'm convinced I was justified in what I did.
HungarianTeljesen jogosan várhatnánk el, hogy mindkét biztos két-három kérdést kapjon.
It is legitimate that we might expect that two to three questions would be asked from each Commissioner.
HungarianMost, hogy a GMU már 10 éve létezik, a dolgok jogosan kérdőjelezhetők meg.
Now that the EMU has been in existence for 10 years, things may justifiably be brought into question.
HungarianTudjátok bizonyítani, hogy jogosan a tiétek az a dokumentum?
Can you show that you had legal authority over that document?
HungarianA Külügyi Szolgálat több mint egy éve működik; most már jogosan várunk tőle eredményeket.
The External Action Service has been in operation for more than a year: we can now expect some results from it.
HungarianMost félúton úgy döntünk, hogy csökkentjük-e azokat a támogatásokat, amelyek jogosan járnak nekik?
Now, will we decide, half-way through the campaign, to reduce the payments that they are entitled to expect?
HungarianA régi irányelv azonban ma már nem teljesíti a feladatát, és manapság jogosan magasabb követelményeink vannak.
The old directive, however, is no longer up to the job and we now have justifiably higher demands.