"jog" Englisch Übersetzung

HU

"jog" auf Englisch

volume_up
jog {Subst.}
EN
EN
EN

"jog" auf Ungarisch

volume_up
jog {Subst.}

HU jog
volume_up
{Substantiv}

Számunkra szent és sérthetetlen a sztrájkhoz való jog, az egyesülési jog.
For us, these are sacred rights: the right to strike; the right of association.
A menedékhez való jog értékes jog, hiszen ez egyén elidegeníthetetlen joga.
The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
(PT) Elnök asszony, mindannyian tudjuk, hogy a lakhatáshoz való jog alapvető jog.
(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.

Synonyme (Englisch) für "jog":

jog

Beispielsätze für "jog" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianMinden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
In each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
HungarianEzt a lépést én, személyesen, a nemzetközi jog példátlan megsértésének tekintem.
Personally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
HungarianAz első a szerzői jog közös kezeléséről szóló keretirányelvre irányuló javaslat.
Firstly, a proposal for a framework directive on collective copyright management.
HungarianJog szerint Koris erős kezében kellett volna nyugodnia Gorm uralkodói pálcájának.
For rightfully the lordship of Gorm should have rested in Koris' powerful hands.
HungarianNem csak a szerződési jog nincs teljesen harmonizálva, de a fogyasztói jog sem.
It is not only contract law which is not fully harmonised, but also consumer law.
HungarianEgyszerűen csak szeretnének kényelmesen hátradőlni, tudván, hogy a jog egyszerű.
They just want to feel comfortable and to know that there is simplicity in the law.
HungarianMinden intézményünk felelősséggel tartozik az európai uniós jog ellenőrzéséért.
All of our institutions have a responsibility concerning the monitoring of EU law.
HungarianSürgősen foglalkoznunk kell az internetes szerzői jog szükségszerű kérdésével is.
We will also have to urgently take up the crucial issue of internet copyright.
HungarianAz első a szabadság, a biztonság és a jog területére vonatkozó stockholmi program.
The first is the Stockholm Programme on the area of justice, freedom and security.
HungarianEgy utolsó pont, amely szintén döntő fontosságú: nem akarjunk a jog felaprózódását.
One last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
HungarianJog szerint a jelentést és a fényképet át kellene adnom a Központi Bizottságnak.
I should by rights hand over the report and the photographs to the Central Committee.
HungarianElnök úr, hölgyeim és uraim, a római jog tárgyként határozza meg az állatokat.
Mr President, ladies and gentlemen, Roman law defines an animal as an object.
HungarianCipruson még mindig tart a török katonai megszállás, a nemzetközi jog ellenére.
Cyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
HungarianA nemzetközi jog szerint hogyan tudja egy kormány száműzni egyik saját polgárát?
How, in international law, can a government deport one of its own citizens?
HungarianNem látjuk be, a Petíciós Bizottságnak miért jár több jog, mint más bizottságoknak.
We do not see why this committee should have more rights than the other committees.
HungarianHa a jog uralma megfelelően érvényesül, akkor védi a szegényeket, kiszolgáltatottakat.
If the rule of law is sound, it protects the poor and it protects the vulnerable.
HungarianA Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a közösségi jog helyes alkalmazásának.
The Commission attributes high importance to the correct application of Community law.
HungarianNagy jelentőséget tulajdonítok a közösségi jog rendezésének és egyszerűsítésének.
I attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
HungarianA szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi ideje (kodifikált szöveg) (szavazás)
Protection of copyright and certain related rights (codified version) (vote)
HungarianKérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére (folytatás): lásd a jegyzokönyvet
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes