"jelez" Englisch Übersetzung

HU

"jelez" auf Englisch

HU jelez
volume_up
{Verb}

jelez (auch: utal, kifejez, jelent, mutat)
jelez (auch: mutat)
Még ha kisfiúban mutatkozik túlzott hajlandóság a rovargyűjtésre, az is gyakran Oidipusz-komplexust jelez.
Even in children, unusual preoccupation with insect collecting frequently indicates an Oedipus complex.
Az EU és Kanada közötti megállapodás hatáselemzése mindkét oldal számára egyértelmű előnyöket jelez előre.
The impact assessment for the EU-Canada agreement indicates clear benefits for both sides.
. - (DE) A csalás elleni küzdelemről szóló jelentés alapvetően pozitív haladást jelez.
in writing. - (DE) The report on the fight against fraud indicates a fundamentally positive development.
A bal retinámnál azonban van egy dudor, amit a piros nyíl jelez.
But on my left retina there is a bump, which is marked there by the red arrow.
Megszavaztam ezt a jelentést, mert fontos lépést jelez a Lisszaboni Szerződés végrehajtása felé vezető úton.
I voted for this report as it marks an important step towards implementing the Treaty of Lisbon.
A többszörös megkülönböztetés fogalmának bevezetése és a fogyatékkal élők jogaira fordított kiemelt figyelem jelentős előrelépést jelez.
The introduction of the concept of multiple discrimination and the special attention given to the rights of the disabled mark a step forward.
Jelentésem előrelépést jelez a panaszok kezelése, a gondos ügyintézés előmozdítása és az ombudsman szerepéről való tájékoztatás terén.
My report records progress in handling complaints, promoting good administration and providing knowledge about the Ombudsman's role.
Neko érezte a neuro-szenzorok finom tűszúrásait, és elégedetten nyugtázta, hogy a zöld LED tökéletes illeszkedést jelez.
He felt the pinpricks of the neuro-sensor rods and saw the green LED register proper contact.
Talán ez némi idegességet és "jobb félni, mint megijedni” érzést jelez, és ennek eredményeként egyesek akkor is regisztráltak, ha ugyanazt az anyagot használják stb.
Perhaps it indicates a certain nervousness and a feeling of 'better safe than sorry' which is resulting in people registering even though the same use may already have been registered, et cetera.
Elrepülök Jamaikába, a jenki jelez, Joe után jöhet ez a nagy merev.
I'll fly to Jamaica, get Yank to sign right after Joe beats this big stiff.
Úgy vélem, ez a csúcstalálkozó meghatározó állomást jelez, amelyen tárgyalóink kijelölték a jövőre Dél-Afrikában, Durbanben aláírható megállapodáshoz vezető utat.
I think that this summit marks a crucial juncture where our negotiators have paved the way for an agreement to be signed next year in Durban in South Africa.
Figyeli az utat, aztán tűzzel jelez a többieknek, valamivel előrébb.
'He watches the road for travellers and then lights a fire to signal on up ahead.'
Ez jelentős eredmény; pozitív megközelítést jelez, amelyet folytatnunk kell.
This is a significant result; it signals a positive approach that we must continue to follow.
The unit signaling is probably providing interception.
jelez (auch: kifejez, jelent)
The Europe of Brussels signifies war.

Beispielsätze für "jelez" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianJane Goodall-t látjuk itt, amint játékra hívó arccal jelez a csimpánzának.
Now, Jane Goodall has here a play face along with one of her favorite chimps.
HungarianAz IMO egyezménytervezete a hajók újrahasznosításáról némi haladást jelez ezen a téren.
The IMO draft Convention on ship recycling signals some progress in this area.
HungarianA Jingtan kísérete bejövő rakétákat jelez, számuk ismeretlen, mind a felszínen jön.
Yingtan 's escorts report missiles inbound, no count, all sea-skimmers.
HungarianApám, ma ugyancsak erős a régi, furcsa képessége, talán ez is úgy jelez, mint a barométer.
Oh boy, today that old weird vibe is strong, maybe it's the barometer or something.
HungarianA bázison marad egészen addig, amíg C-3 vissza nem jelez hogy mit tegyünk.
He stays on this base... until we get the final word from C-3 on how to dispose of him.
HungarianA riasztó a parancsnoki szobában jelez, és bármi történjék, elég erővel tudunk reagálni.
The alarm system reports to the command post, and we have an ample reaction force there.
HungarianEz itt - mutatott a jobb oldali oszcilloszkópra - még gyengén jelez, de teljes szinkronban van.
This one--he pointed to the right oscilloscope- is still weak but in perfect sync.
HungarianEz jelentős eredmény; pozitív megközelítést jelez, amelyet folytatnunk kell.
This is a significant result; it signals a positive approach that we must continue to follow.
HungarianA bal retinámnál azonban van egy dudor, amit a piros nyíl jelez.
But on my left retina there is a bump, which is marked there by the red arrow.
HungarianNem tudom, miért jelez a lámpa, ezredes közölte húsz perc elteltével az őrmester.
I don't know why you're getting the warning light, Colonel, the sergeant said after twenty minutes.
HungarianMindegyik narancssárga kúp egy képet jelez ami ehhez a modellhez tartozik.
And each of these orange cones represents an image that was discovered to belong to this model.
HungarianEgy járőrhajó közeledő Tomahawk rakétákat jelez délkeletről.
Patrol boat reports possible inbound Tomahawk cruise missiles from the southeast.
HungarianAddig nem csinálunk semmit, amig a két beépített ember nem azonosítja a drogot és jelez nekünk.
We cannot make a move until our UCs have ID'd the drugs and called us in.
HungarianEz az irányelv értelmezésére nézve potenciális veszélyt jelez.
This represents a potential danger for the interpretation of this directive.
HungarianA radar egy újabb kapcsolatot jelez délen szakította félbe Lubu.
Sir, radar reports another contact off to the south, Lubu interrupted.
HungarianA trikorder nem jelez lehallgatókészüléket, sem pedig elrejtett fegyvereket.
No listening devices or anything of a threatening nature.
HungarianA radar két repülőgépet jelez kötelékben, magasság ezer méter, sebesség négy-nyolc-nulla.
Radar now reports two aircraft in formation, altitude one thousand meters, airspeed foureight-zero.
HungarianDe csak akkor tolhatjuk ki lövőhelyzetbe, ha biztonságos kapcsolatot jelez mondta Red Philips.
But we need a safe connectivity readout before we can push her into position, Red Philips said.
HungarianHa be van jelölve, az ellenőrzés hibát jelez, ha a %n szimbólum nem szerepel az üzenetben.
If is this option enabled, the validation check will require the %n argument to be present in the message.
HungarianEz egy, a nép és Európa számára mélyebben fekvő gondot jelez!
It is reflective of a deeper malaise for the people and Europe.