HU jelenleg
volume_up
{Adverb}

jelenleg (auch: most)
Jelenleg a vállalkozókra nehezedő bürokratikus eljárások szükségtelenül bonyolultak.
At present, the bureaucratic procedures imposed on entrepreneurs are unduly complex.
Venezuelában sajnos jelenleg az emberek és a vállalkozások fenyegetésben élnek.
Unfortunately, at present in Venezuela, the public and their businesses are under threat.
Jelenleg Afrika "elfelejtett kontinens” az éghajlat-változási tárgyalásokon.
At present, Africa is the 'forgotten continent' of climate negotiation.
Jelenleg a Bizottság intézkedései e téren ellentmondásosak.
At the moment, there are contradictions in the actions of the Commission.
Jelenleg nincs más, a Frontexről szóló rendelet módosítására irányuló javaslat.
At the moment there are no other proposals to amend the Frontex Regulation.
Európában jelenleg éppen egy transzfergazdaság létrehozásán fáradozunk.
At the moment, we in Europe are busy planting a transfer economy.
jelenleg
Jelenleg sem testalkat, sem személyiség dolgában nem folynak ilyen kísérletek.
And there are no such experiments, either with bodies or personalities, going on at the present time.
A vidéki életet - különösen a gazdálkodást - jelenleg sok minden fenyegeti.
Rural life, and farming in particular, is facing many threats at the present time.
Jelenleg milyen erőforrásokkal rendelkezünk ahhoz, hogy tudást generáljunk?
What resources do we have, at the present time, to generate knowledge?
jelenleg
Jelenleg azonban nincs konszenzus a tagállamok között ezekről a vizsgálatokról.
However, there is currently no consensus between Member States on these tests.
Jelenleg a történelem legnagyobb mértékű militarizálásának vagyunk szemtanúi.
We are currently witnessing the highest degree of militarisation in history.
Jelenleg ő a Regionális Fejlesztési Minisztérium államtitkára.
He is currently Undersecretary of State at the Ministry of Regional Development.
jelenleg (auch: azonnal, most, ekkor, ugyanakkor)
volume_up
now {Adv.}
Jelenleg katonáink harcvonala 300 mérföldes, Franciaországban és Németországban.
The troops are now at the battle line of 300 miles In France and Gemany.
Valójában jelenleg súlyos károkat okoznak legfőbb vásárlójuknak.
In actual fact, they are now causing major detriment to their top customer.
Jelenleg a stabil civil társadalom kiépítésére koncentrálás a legfontosabb.
The most important thing now is to focus on building a stable civil society.
Jelenleg Svédország nem teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges összes kritériumot.
For the time being, Sweden does not fulfil all the criteria for introducing the euro.
Jelenleg a KAP nem foglalkozik következetesen a környezetvédelmi kérdésekkel.
For the time being, the CAP does not address environmental issues in a consistent manner.
A finanszírozás vonatkozásában, jelenleg nem áll rendelkezésünkre pénzeszköz vagy mechanizmus.
Regarding funding, there is no fund or mechanism for the time being.
jelenleg (auch: azonnal, mindjárt, rögtön, most)
Jelenleg az említett missziók megszervezéséhez nem állnak rendelkezésre források.
Presently there are no resources available to stage those missions.
Jelenleg az európai gazdaság eddigi legmélyebb válságának időszakát éljük.
We are presently living through the deepest crisis in Europe's economic history.
Sajnos jelenleg ebben az országban alapvető demokratikus normák sérülnek.
Unfortunately, vital democratic norms are presently much compromised in this country.

Beispielsätze für "jelenleg" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA tengeri kikötők esetében jelenleg nincsen folyamatban levő jogalkotási folyamat.
On maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
HungarianEzzel lökést adhatnánk az adóhatóságok közötti jelenleg döcögő együttműködésnek.
This way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
HungarianE kérdéseket érintően éppen ezért jelenleg még nehéz lenne részletes választ adni.
It is therefore difficult at this time to give detailed answers on these issues.
Hungarianjelenleg a hét képviselőcsoport léte nem okoz számottevő hatékonysági problémákat;
the existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;
HungarianA Bizottság véleménye szerint jelenleg nem indokolt az irányelvek felülvizsgálata.
The Commission does not believe that a review would be justified at this stage.
HungarianÚgy tűnik, jelenleg nincs olyan európai jogszabály, ami a talaj védelmét szolgálná.
Current European legislation does not appear to prevent degradation of the soil.
HungarianHadd szóljak pár szót a Mauritániában jelenleg érvényes halászati megállapodásról.
Let me tell you a little about the current fisheries agreement with Mauritania.
HungarianJelenleg gondolkodunk a vízi közlekedésnek a rendszerbe történő felvételéről.
The introduction of maritime transport into this scheme is also being considered.
HungarianJelenleg várjuk, hogy az Európai Tanács és a Bizottság tisztázza ezt a kérdést.
We await clarification from the European Council and the Commission on this matter.
HungarianAzt szeretném megkérdezni, hogy Ön szerint elég-e az, amit jelenleg teszünk e téren.
I would like to ask you if you believe that enough is being done on this issue.
HungarianMár két férjet eltemetett, s véleményem szerint jelenleg a harmadikra vadászik.
She's buried two husbands and if you ask me, she's on the look-out for number three.
HungarianAz Egyiptomban jelenleg zajló erőszak is jól mutatja, hogy a helyzet nagyon nehéz.
Today, the violence happening in Egypt also shows that things are difficult.
HungarianEz az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
The links on this website focus on how you can get involved in citizenship programms.
HungarianEz az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
Their sites are packed with need-to-know information and links to essential contacts.
HungarianEz az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
The next pages introduce you to the many different aspects of volunteering.
HungarianAz esetleges új koordinátor megbízatását és eligazítását jelenleg mérlegelik.
The mandate and brief of the possible new coordinator are also under consideration.
HungarianAz Európai Unió is történelme egyik legnagyobb kihívásával néz szembe jelenleg.
We also have one of the greatest challenges facing the European Union in front of us.
HungarianJelenleg teljes mértékben a román kormány foglalkozik e kisebbség integrációjával.
Actually, the Romanian Government deals fully with the integration of this minority.
HungarianEz az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
Searching for a school requires first deciding the language of the school.
HungarianJelenleg azonban be kell látnunk, hogy ezt a történelmi lehetőséget nem használták ki.
Today however, we have to admit that this historical opportunity has been missed.