HU határozatlan
volume_up
{Adjektiv}

határozatlan (auch: korlátlan, bizonytalan)
- határozatlan vagy határozott időre alkalmazzák a C. vagy D. kategóriába tartozó személyzetet."
- staff in Category C or D shall be engaged for an indefinite or definite period.
A további megújítások határozatlan időtartamra szólnak."
Any further renewal shall be for an indefinite period.'
Mivel ez a cél elérhetetlen, az EU határozatlan idejű jelenlétre kárhoztatja magát a szóban forgó országban.
Since this goal is unattainable, the EU condemns itself to an indefinite presence in that country.
határozatlan (auch: kerülő, kitérő, elodázó, kerülgető)
A hajlott alakra, a határozatlan arcra és a kissé reszkető kezekre nézett.
He looked at the stooping figure, the indecisive face and the slight tremor of the hands.
Nagyon helyes és jó dolog ragaszkodni a leszármazás rendjéhez, de Alyten gyenge és határozatlan, nem nagyon szeretik az elfek, akiket kormányoznia kell.
It was all well and good to adhere to the rules of ascendancy, but Alyten was weak and indecisive and not well liked by the people he would govern.
Országa kormányának vezetőjével azonban kötelességszerűen udvariasan viselkedett, még akkor is, ha szándékában állt e gyenge, határozatlan férfi helyébe lépni.
In private with the leader of his country's government, he was unfailingly polite in manner even as he plot- ted to replace this weak, indecisive man.
határozatlan (auch: bizonytalan, eldöntetlen)
Ezzel határozatlan számú illegális bevándorló előtt nyílik meg az út az európai nemzetiség megszerzéséhez.
It is opening the window to the acquisition of European nationality to an indeterminate number of illegal immigrants.
(3) A megállapodás az Algériából származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó éves és határozatlan ideig alkalmazandó vámkontingensekről rendelkezik.
(3) The tariff quotas provided for in the Agreement for imports of processed agricultural products originating in Algeria are annual and are to be applied for an indeterminate period.
határozatlan (auch: erőtlen, ingadozó, bizonytalan, gyenge)
volume_up
infirm {Adj.}
határozatlan (auch: bizonytalan, eldöntetlen)
Mivel a deficit és államadósság vagy a növekedés és foglalkoztatás közül választhatunk, és mivel a jelentés határozatlan e kritikus kérdésben, nem tudom támogatni.
As the choice is between deficit and public debt or growth and employment, and as the report is undecided on this crucial issue, I cannot support it.
határozatlan (auch: rendezetlen, nyugtalan, lakatlan, zavaros)
határozatlan (auch: homályos, bizonytalan, halvány, tétova)
volume_up
vague {Adj.}
Azt is gondolom, hogy a gazdasági egyensúlytalanságok elmélete meglehetősen határozatlan és homályos.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
Határozatlan mozdulattal intett, hogy foglaljunk helyet.
We sat down as her vague gesture directed.
Valami határozatlan nyugtalanság szorongott a szemében, de azért mosolygott:
There was a vague worry behind her eyes, but she smiled.
határozatlan (auch: ijedős, gyenge jellemű)
határozatlan (auch: gyengeelméjű)
határozatlan (auch: ingadozó, bizonytalan, roskatag, tétovázó)
volume_up
wobbly {Adj.}

Beispielsätze für "határozatlan" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEz valószínűleg a határozatlan politika és a túl nagy bürokrácia következménye.
That is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
HungarianAz okmány határozatlan ideig érvényes, azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani.
The document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
HungarianÚgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol a Bizottság túl határozatlan.
This, I believe, is an area in which the Commission has been too hesitant.
HungarianA Fényember hatalmas alakja határozatlan volt, körvonalai elmosódtak a hőtől hullámzó levegőben.
The looming shape of the Man was indistinct, his outline blurred by heat haze.
HungarianA 2010 novemberére tervezett csúcsot határozatlan időre elhalasztották.
The summit that was supposed to be held in November 2010 has been postponed indefinitely.
HungarianHogyan akarsz uralkodni a Pokolban, ha ilyen határozatlan vagy?
With such wavering resolve, Nergal, how are ye ever going to rise to rule Hell?
HungarianMa egy másik embert rakott össze a töredékekből: határozatlan, Istenről és imáról beszél.
Today he'd glimpsed another man altogether: inarticulate, alone; talking of God and prayer.
HungarianEzeket "határozatlan idejű szerződéses megállapodásokként” említi a menetrend.
You refer to these as open-ended contractual arrangements.
HungarianMásodszor, a gázválság megmutatja egy megosztott, határozatlan Európai Unió politikai gyengeségét.
Secondly, the gas crisis shows the political weakness of a divided, hesitant European Union.
HungarianAz oroszok határozatlan időre elhalasztották e megbeszéléseket.
The Russians have now deferred these important talks indefinitely.
Hungarian(3) A termeltetési szerződés határozatlan időtartamra lehet kötni.
3. The cultivation contract may be for any number of years.
HungarianA Bizottság semmiképpen nem szándékozik csökkenteni a határozatlan időre szóló munkaszerződések fontosságát.
The Commission's intention is in no way to reduce the importance of the open-ended contract.
HungarianHatározatlan, lassú észjárású, akit mindenki mindig kinevetett, s ő titokban talán neheztelt emiatt.
I mean, he was the slow, dithering one the others laughed at, and underneath, perhaps, he resented that.
HungarianJack Bauert határozatlan időre felmentették a posztjáról.
Jack Bauer's been relieved of his duties here indefinitely.
HungarianÁm aztán határozatlan arca kiürült az éhségtől.
But then I saw his seemingly thoughtful face grow blank with hunger.
HungarianTalán kaphatna egy szobát a Kremlben, és ott határozatlan ideig ott tartózkodhatna - ez is egy lehetőség.
He could take a room in the Kremlin and remain there indefinitely; that would also be a possibility.
HungarianAnnak következtében, hogy nem sikerült megegyeznünk, mi magunk napoltuk el határozatlan időre e problémák megoldását.
With such disagreement, we ourselves have postponed the solution of these problems indefinitely.
HungarianHa ezen az úton haladunk tovább, akkor az azt jelenti, hogy a kérdés rendezését egészen egyszerűen határozatlan időre elhalasztjuk.
If we go down this route, then the entire issue will simply be put on the long finger indefinitely.
HungarianEnnek megfelelően ezen adalékanyag használatát a II. mellékletben meghatározottak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.
Accordingly, the use of that additive, as specified in Annex II, should be authorised without a time-limit.
HungarianHatározatlan idej eltávozási engedélyt kapott a hadseregtl, amely lehetvé tette, hogy pátyolgassa a lelkét (ennyi luxus járt a rangjával).
He was taking extended furlough from the Army, which allowed such compassionate leave at his rank.