HU

fél {Substantiv}

volume_up
fél
A halálozás idejét fél kettő és fél három közé tenném.
I should put the time of death as between half past one and half past two.
Vajas-mézes fél zsemle hevert Adele mellett, a csészéje is félig volt még teával.
A half eaten scone spread with honey was beside her and her tea cup was still half full.
- És mindez szombat éjjel, pontosabban vasárnap hajnali fél háromkor történt.
'And this happened on Saturday night - or rather at half-past two on Sunday morning.'

Beispielsätze für "fél" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAzt hittem, a kérdésfeltevő és két másik képviselő tehet fel kiegészítő kérdést.
I thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
HungarianHorsefly túnt fel a ring szélén, és harsányan odakiáltott Hanknek:
Mr. Horsefly Walker ran up to the ring and yelled to Hank, Kill the sonofabitch!
Hungarian- vonta fel kissé a szemöldökét.
'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
Hungarian- Állj fel, Helm. - mondta Elminster csendesen, karját nyújtva az idős lovagnak.
Rise, Helm, Elminster said quietly, putting a hand on the old knight's forearm.
HungarianA szabad véleménynyilvánítás mindig fel lesz áldozva, mert ez az EU alapállása.
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
HungarianArra a területre "gyúrnak", amelyik a saját endogén opiátjaikat szabadítja fel.
They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
HungarianAzt mondta nem ismerte fel a hallucinációban szereplő embereket, sem a helyszínt.
She said she didn't recognize any of the people or places in the hallucinations.
HungarianVatutin szenvtelenül mérte fel a fogoly megmaradt erejét; bizony egyre csökkent.
Vatutin dispassionately gauged the strength in his prisoner; it had diminished.
HungarianCsak a szavakat idézte fel: - Egy király első feladata gondoskodni alattvalóiról.
He recalled clearly his fa-ther's words: A king's first duty is to his subjects.
HungarianA valóságban azonban a partra vitt halat most helyi fogyasztásra használják fel.
In actual fact the landing of fish is now being utilised for local consumption.
HungarianNem ő parancsolta talán Ábrahámnak, hogy vigye fel saját fiát, Izsákot a hegyre?
Had not God Himself commanded Abraham to take his son Isaac up upon the mountain?
HungarianSemmi sem villanyozta fel Black Oak közönségét jobban, mint egy kiadós verekedés.
It happened every Saturday, and nothing electrified Black Oak like a good fight.
HungarianMa Lisszabonban José Sócrates és Durão Barroso a halálbüntetés ellen szólalt fel.
Today in Lisbon José Sócrates and Durão Barroso spoke against the death penalty.
HungarianA válság azonban megmutatta, hogy fel kell ismernünk rendszerbeli hiányosságait.
But the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
HungarianAlapvető problémák merülnek fel az 1. költségvetési fejezettel kapcsolatban is.
There are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
HungarianHubie eredeti gyömbérsört csapolt, és 1890-es, jégvirágos korsóban szolgálta fel.
Hubie had genuine draft root beer, and he served it in huge, frosted 1890s mugs.
HungarianMint amikor az ember a sötétbe néz, és megpillant valamit, ami fel akarja falni.
It was looking into the dark and seeing something that was going to cat you up.
HungarianEz a Szerződés hatékonyabb döntéshozatallal ruházza fel a 27-ek Európai Unióját.
This Treaty equips the European Union of 27 for more effective decision-making.
HungarianPapi akár fél óráig is képes volt hallgatni, de apám se volt sokkal beszédesebb.
Pappy was capable of long stretches of silence, and my father wasn't much better.
HungarianHallotta, hogy a legutolsó találkozásuk óta a srác a Csavar utcanevet vette fel.
She had heard that he'd taken the street name Twist since their last encounter.