"elfogadható" Englisch Übersetzung

HU

"elfogadható" auf Englisch

HU elfogadható
volume_up
{Adjektiv}

elfogadható
Ezért nem elfogadható, hogy a bevezetés egy későbbi időpontra halasztódik.
It is therefore not acceptable for implementation to be deferred to a later date.
Az első probléma valószínűleg az elfogadható szennyvízkezelési rendszer kiépítése.
The first problem is probably building an acceptable sanitation system.
A tárgyalás vezethet valamennyi érintett számára leginkább elfogadható döntéshez.
Negotiation leads to the most acceptable decision for all concerned.
Az elnök szerint a 88. módosítás elfogadható.
The President has ruled Amendment 88 admissible.
De nem elfogadható a jelenlegi körülmények között.
But not, in the present circumstance, admissible.
Így tehát, sajnálom, Nassauer úr, de a módosítás elfogadható.
Thus, I am sorry, Mr Nassauer, but the amendment is admissible.
elfogadható (auch: valószínű)
E tíz elmélet mindegyike könnyen elfogadható.
All ten of these hypotheses are plausible.
Angus MacWhirter azonban, képtelen lévén elfogadható magyarázattal szolgálni, nagyon bölcsen úgy döntött, hogy semmilyet sem ad.
But Andrew MacWhirter, unable to think of a plausible explanation, decided, very wisely, to do without one.
Alfred mindig a banda közelében volt, elfogadható, ártatlan magyarázattal, hogy miként keveredett a dologba.
Alfred had always been on the outskirts of the racket with a plausible innocent reason for having been mixed up in it at all.
Humanitárius tevékenységünk elfogadható hatékonysággal folytatódik.
Our own humanitarian activities continue with reasonable efficiency.
Ezért elfogadható módon kapcsolatot kell teremtenünk e szempontok között.
We therefore have to create a reasonable relationship between these points.
Jó minőségű alkatrészeket garantálunk elfogadható áron.
We are guaranteeing good quality parts at reasonable prices.
Több olyan elképzelést is hallottam itt a Parlamentben, amely teljesen megalapozott és elfogadható, amelyeket tanulmányoznunk kell.
I have heard here in this House several ideas that are altogether valid and respectable, which we must study.
Az is igaz, hogy a késéseknek néha továbbgyűrűző hatásuk van; igaz, hogy a biztonságnak elsődlegesnek kell lennie, és hogy teljesen elfogadható okok miatt a vonatok késhetnek.
It is also true that delays can sometimes have a knock-on effect; it is true that security has to come first and that trains may be delayed for quite respectable reasons.

Beispielsätze für "elfogadható" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianÚgy vélem, hogy az immáron elért kompromisszum minden fél számára elfogadható.
I believe that the compromise we have now reached is satisfactory to all parties.
HungarianSzerintem nem elfogadható, hogy valaki a szomszéd gyerekeiért vállalja a felelősséget.
I do not accept that somebody takes responsibility for his neighbour's children.
HungarianEz egy jó kompromisszum, és úgy gondolom, hogy a Tanács számára is elfogadható lesz.
It is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
HungarianAz előadó úgy gondolja, hogy a Bizottság elfogadható kompromisszumot dolgozott ki.
Your rapporteur believes that the Council has arrived at a good compromise.
HungarianMég akkor sem, ha sikerülne kitalálnia valamilyen elfogadható magyarázatot.
His circumstances and his psychological profile would not dispose them to believe
HungarianAz első elfogadható szobromat ezekkel a halászokkal együtt készítettem el.
My first satisfying sculpture was made in collaboration with these fishermen.
HungarianHa a két intézmény egyetért a módosításokról, akkor a jogszabályjavaslat elfogadható.
If the two institutions agree on amendments, the proposed legislation can be adopted.
HungarianMost azzal tömködik a gyerekek fejét, hogy a homoszexualitás teljesen elfogadható dolog.
Now they were talking about telling kids that homosexual and lesbian sex was okay.
HungarianCsökkent a hibák száma, de még mindig nem értük el az "elfogadható hibaszintet”.
The number of errors has fallen, but we have still not reached the 'tolerable error level'.
HungarianA szöveg - a háromoldalú párbeszédeknek köszönhetően - támogatható és elfogadható.
The text, as arising from the trialogues, can be supported and adopted.
HungarianMármost Hopkins nővér hazugságára találhatunk-e elfogadható magyarázatot?
Now as to Nurse Hopkins, could there be an innocent explanation of her lie?
HungarianElfogadható-e környezetvédelmi kihágások révén legitim versenyelőnyre szert tenni?
Can environmental violation be a legitimate source of competitiveness?
HungarianA bolygónk védelmének szükségességéről folytatott huzavona sem elfogadható.
Nor should we accept heel-dragging over the need to protect the planet.
HungarianA tiltakozásod, habár látszólag elfogadható, nem fogja megállni a helyét a kivizsgáláson.
Your protests, though of superficial plausibility, will not bear serious examination.
HungarianEnnél fogva magam nagyon furcsállom, hogy bármely ettől eltérő lehetőség elfogadható.
I therefore find it very odd that any such possibility can be accepted.
HungarianVoyles rettentően szeretné, ha egy maga, számára is elfogadható egyezségre jutnánk végre.
Director Voyles is terribly anxious about reaching an agreement you can live with.
HungarianAz ellenállásnak ezt a módját terrorizmusnak hívjuk, és ez számunkra nem elfogadható.
That kind of resistance is terrorism, and it is non-negotiable as far as we are concerned.
HungarianEzek elfogadható érvek és nem lehet őket egyszerűen figyelmen kívül hagyni.
These are arguments that hold water and that cannot simply be ignored.
HungarianNem elfogadható, ha a bűnözőket a politikai menekültek szintjére emelik.
Raising criminals to the status of political refugee cannot be accepted.
HungarianHat tökéletes azonosságnak kell lennie, mielőtt az ujjlenyomat bizonyítékként elfogadható.
'Six perfect compares have to be present for a fingerprint to be admitted as evidence.'