"dolog" Englisch Übersetzung

HU

"dolog" auf Englisch

HU

dolog {Substantiv}

volume_up
dolog (auch: ügy, baj, tartalom, kérdés)
Külföldi, hivatásos bérgyilkossal szembeszállni azonban már egészen más dolog.
But the hiring of a foreign professional was a different matter.
Úgy gondolom, hogy nagyon komoly dolog egy humanitárius vészhelyzetről beszélni.
I believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.
A dolog lényege, hogy valóban igen fontos a kiadatás ügyének előmozdítása.
The fact of the matter is that this is really essential to facilitating extradition.
dolog (auch: ügy, eset, esemény)
Eszembe jutott a maga elmélete, s megpróbáltam elképzelni, hogy is eshetett a dolog.
I remembered your theory of the affair and tried to picture all that had occurred.
Amíg ez az átkozott dolog el nem kezdődött, semmi sem árnyékolta be az életünket.
I tell you that there never was a shadow between us until this accursed affair began.
Nagyon keserves dolog ez az én szegény lányaimnak, ezt be kell látnia.
It is a grievous affair to my poor girls, you must confess.
Az összes olyan dolog miatt elveszítheted a munkádat, amit a munkádon kívül végzel!
...you could lose your job for all the jobs you're doing besides doing your job.
Az EFSA-nak az a feladata, hogy meghatározza, hogy egy adott dolog veszélyes-e.
The job of the EFSA is to determine whether something is dangerous.
J az elkötelezettség egy dolog, de ha nem vigyázol felőröl a munka.
Dedication's one thing, but this job will eat you up and spit you out.
volume_up
labour {Subst.} [Brit.]
A következő fontos dolog, hogy eltérő munkaerő-piaci modellek léteznek.
The second important point is that we have different labour market models.
Sajnálatos dolog, de számos országban még mindig alkalmaznak gyermekmunkát vagy akár rabszolgamunkát is.
It is deplorable, but in many states, child labour or even slave labour are still used.
A harmadik dolog a fiatalabb generációk belépése a munkaerőpiacra.
The third point is the entry of the younger generations on to the labour market.
Ez értelmes cél, mert bölcs dolog szenvedni valami nagy jó kedvéért.
And that is a reasonable object, for it is wise to suffer now for a future gain.
It's-- It's a priceless object, man.
Sokáig suba alatt csinálták, de amikor végül nyilvánosságra került a dolog, nagy volt a felhördülés.
'He kept it quiet for a surprisingly long time, but yes, people did object.'
volume_up
labor {Subst.} [Amer.]
Az igazságszolgáltatás mindig rumlis dolog az emlékezés napjától a munka ünnepéig* Vakációországban.
Law enforcement from Memorial Day to Labor Day was always insane in Vacationland.
dolog (auch: ügy, eset, bár, kocsma)
David azt mondta, hogy rengeteg furcsa dolog történt a tánctéren.
And David said that there was lot of weird stuff happening on the dance floor.
Készítő Lásd a www.arnoldarts.de címet, ahol sok egyéb érdekes dolog is található.
Creator Look at the website www.arnoldarts.de for other good stuff.
dolog cuclit dugni a kisbaba szájába, hogy ne sirjon.
All very well to stuff a comforter into a baby's mouth to stop it crying.
dolog (auch: holmi)
A párválasztás olyan ünnepélyes dolog, olyan félelmetes
Mating is such a solemn thing, such an awe- inspiring thing...
A legfontosabb dolog azonban pontosan a szerződések tiszteletben tartása.
The most important thing, however, is precisely respect for the treaties.
Pokoli dolog, hogy a pszichiátria főnöke személyesen foglalkozik a páciensemmel.
`Hell of a thing, the Head of Psychiatry minding a patient for me.'
Hiszen olyan igen engedelmes jószág a homok, és halad a dolog gyorsan.
The sand was exceedingly tractable, and his work appeared to be progressing.
dolog lehet tíz másodperc alatt túllenni a napi tennivalókon nevetett Russell.
Must be nice to get your day's work done in ten seconds, Russell observed, with a laugh.
Bajos dolog ám Hallgatag Thomasból választ kihúzni.
Hard work dragging answers out of Taciturn Thomas.

Beispielsätze für "dolog" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianTudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
I have found out certain things that may throw light upon what we already know.
HungarianEgyelőre szerintem nem lenne bölcs dolog felébreszteni Anne Morisot gyanakvását.
For the moment- it would, I think, be unwise to arouse Anne Morisot's suspicions.
HungarianHa valakit érint a dolog... ez az az állomás, ami az Old Russellville úton van.
For whoever's interested... that's the weather station on Old Russellville Road.
HungarianAbszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
HungarianFurcsa egy világ: egy olyan bolygón, ami erről nevezetes, tiltott dolog a mágia.
It's a strange universemagic illegal on the one planet where it's known to exist.
HungarianMicsoda hülye dolog így meghalni, ezek után mondtam Sharrol Janss emlékképének.
After all this, what a stupid way to die, I said to the memory of Sharrol Janss.
HungarianAbból, amit kiderített, pár dolog, úgy érzem, összefüggésben lehet a nyomozással.
As I say, there are one or two things that I think could do with investigation.
HungarianTörvénytelen dolog etnikai alapú adatbázisokat létrehozni bűnmegelőzési céllal.
Ethnically motivated databases for the purpose of preventing crimes are unlawful.
HungarianEz a két dolog ugyanannak a belső piaci éremnek a két oldala - összetartoznak.
Those are the two sides of the same internal market coin - they belong together.
HungarianNagyon szerencsétlen dolog, hogy a brüsszeli konferencia egybeesik az üléssel.
It is very unfortunate that the conference in Brussels clashes with the session.
HungarianEz a két dolog teljesen más, és nagyon világos különbséget kell tennünk közöttük.
That is something completely different and we need to distinguish very carefully.
Hungarian- Sa-sajnálom hölgyem, nem szép dolog idegenek előtt sírni - motyogta révetegen.
M-my pardon, Lady, she said desolately, I-it is not right to weep before strangers.
HungarianTeljesen archaikus dolog a rákot prosztata, mell, vagy izom alapján elnevezni.
It is absolutely archaic that we call cancer by prostate, by breast, by muscle.
HungarianKövetkezzék pár dolog, amit megtehetsz, hogy az agyad több agysejtet állítson elő.
Now, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
HungarianTudja, az az érzésem, hogy valami eléggé különös dolog történik abban a házban.
I've an idea, you know, that something rather odd has been going on in that house.
HungarianVégül egy egészen evilági dolog, az utánzás! reflex jött a férfi segítségére.
At last it was something as mundane as a monkey reflex that came to Gordons aid.
HungarianAbban sem bízott, hogy Linge Chent vagy Klayust különösebben érdekelné a dolog.
He doubted very much that Linge Chen or Klayus would pay much attention to it.
HungarianA "grooming” azért különösen alattomos dolog, mert a közeledés látszólag "enyhébb”.
'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
HungarianMíg ő gondolkodott, én megpróbáltam eldönteni, vajon izgatja-e a dolog egyáltalán.
While he thought it over I tried to make up my mind whether it worried him at all.
HungarianAkkor válik világossá a dolog, ha visszarepülünk néhány milliárd évet az időben.
So I think this picture makes sense if you look at it a few billion years at a time.