"cél" Englisch Übersetzung

HU

"cél" auf Englisch

volume_up
cél {Subst.}

HU cél
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

volume_up
aim {Subst.}
A cél szintén a monopolhelyzetű üzleti csoportok jövedelmezőségének a növelése.
The aim is also to increase the profitability of monopoly business groups.
A legfontosabb cél a 2009. évi aratás mezőgazdasági termelésének megmentése.
The main aim is to save the agricultural production of the 2009 harvest.
E cél tekintetében alapvető követelmény, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre.
Having sufficient data is the basic requirement for this aim.
volume_up
end {Subst.}
A cél érdekében a bortermelők és a lepárlók között szerződések köttetnek.
To that end, contracts are concluded between wine producers and distillers.
A biogáztermelés növelése azonban nem lehet önmagában vett cél.
Increased biogas production must not be an end in itself, however.
Az oroszok újjá akarják építeni a birodalmukat, és ez a cél szentesíti az eszközt.
Russians want to rebuild the Russian empire, regardless of how this end is achieved.
cél
volume_up
goal {Subst.}
Véleményem szerint ezért az első cél egy politikai cél.
That is why the first goal, in my view, is a political goal.
A cél a befogadás, és az, hogy a gyermekeket a lehetséges mértékben integráljuk.
The goal is inclusion and the goal is to integrate children in a way that is possible for them.
E cél elérésének egyszerű módja az épületek hőszigetelésének felújítása.
A simple way to achieve this goal is thermal rehabilitation of buildings.
A kitűzött cél az, hogy minket szerződtessenek az Örökös Palotához.
The intention is to acquire the contract for the Eternal Domicile.
A cél az volt, hogy felszabadítsuk őket az elnyomás, a visszamaradottság alól.
It was the intention to free them from coercion and backwardness.
A felszín alatt pedig egyetlen cél, mely egyesítette erőiket.
Beneath both was a single intention, which unified them.
Sajnos a cél érdekében tett erőfeszítések nem voltak nagyon sikeresek.
Regrettably, action on that objective has not been particularly successful.
A második, középtávúbb cél természetesen az olimpiai játékokkal függ össze.
The second more mid-term objective is of course linked to the Olympic Games.
Az EU informatikai hálózatai tényleges biztonságának garantálása volt az elsődleges cél.
The main objective was to guarantee effective security for the EU's IT networks.
cél (auch: lakás, menhely, menedék, lakhely)
volume_up
home {Subst.}
Miután hazavittem, különösebb cél nélkül nekiálltam farigcsálni a seprűnyelemet.
When I got it home, I started to carve up my broom handle to no particular purpose.
Ám a cél nem az, hogy besétálunk, otthont építünk magunknak és azután ott éldegélünk.
And the purpose is not to walk in and construct a home and live there.
Haza kell mennie, és ki kell derítenie, mi a cél.
He still had to go home and he had to determine the purpose.
cél (auch: szándék)
volume_up
intent {Subst.}
A cél nem katasztrófa okozása volt, hanem félelemkeltés és vad gyűlölet szítása Amerika ellen.
The intent was not to cause an ecological catastrophe but to provoke fear and a violent wave of hatred of America.
cél (auch: dolog, szándék, feladat, tárgy)
volume_up
object {Subst.}
A kapitalizmus nem a szeretetem tárgya, csupán eszköz egy cél eléréséhez.
Capitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
Ez értelmes cél, mert bölcs dolog szenvedni valami nagy jó kedvéért.
And that is a reasonable object, for it is wise to suffer now for a future gain.
Az alárendeltek egyikének sem volt kétsége afelől, hogy a halál a cél.
There was never any doubt in any of the subjects that death was the object.
'Tis a consummation_ _Devoutly to be wish'd.
cél (auch: mozgás, szándék, hajlam, irány)
volume_up
drift {Subst.}
cél (auch: terv, szándék)
volume_up
purpose {Subst.}
Valahányszor azonban magasabb célra leltek, még ez a cél sem volt elég magas.
But whenever they found a higher purpose, the purpose still wasn't high enough.
A fejvesztett fejlődés, mintha a mozgásnak célja lenne, s a cél önmagában is dicsőséges volna.
Our headlong progress, as if motion was purpose and purpose inherently virtuous.
A 886. módosításban megfogalmazott cél - sportberuházások - dicséretes.
Amendment 886 has a commendable purpose - investment in sport.
A cél lefordításaKiadja az ant cél_név parancsot a cél lefordításához.
Build targetExecutes ant target_name command to build the specified target.
Beszúrja a célt a Hiperhivatkozás párbeszédablak Cél mezőjébe.
Inserts the target in the Target field of the Hyperlink dialog.
Ez olyan cél, amelyen jelen pillanatban az autóipar egésze dolgozik.
That is a target that the whole of the motor industry is working on at the moment.

3. Sport: "lövészetben"

cél

Beispielsätze für "cél" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA cél előtti utolsó szakaszban vagyunk, de még mindig elég rögös út áll előttünk.
We are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
HungarianEzért a 20%-os csökkentési cél, amelyet most magunk elé tűztünk, nagyon magas.
Therefore, the level of 20% which we have currently set ourselves is very high.
HungarianMi is itt a cél, miért is kell ilyen kérdésekről általános szabályként beszélnünk?
What is the point of this and why must such things be stated as a general rule?
HungarianAhhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, több komoly kihívásnak kell még megfelelnünk.
In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
HungarianEz idáig azt hallottuk, hogy csökkenő finanszírozás mellett egyre több a kiemelt cél.
So far, we have heard that there are more and more priorities, with less money.
HungarianA várakozások szerint a biogáz jelentősen hozzájárul majd e cél eléréséhez.
It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets.
HungarianMa a menedékkérők következnek; a cél, hogy megteremtsük "a menedék Európáját”.
Today it is the turn of asylum seekers; the idea is to establish a 'Europe of asylum'.
HungarianMi a Bizottságban megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni a cél érdekében.
We will try to contribute to this in the best way we can as a Commission.
HungarianEz ambiciózus cél, ambiciózusabb, mint a Bizottság javaslata, de nem túlzó.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
HungarianA cél az, hogy kétszáz mérföld távolságban csípjük el magyarázta Gregory.
The idea is to intercept at a range of two hundred miles, Greg­ory explained.
HungarianÉs azért is, elf király, mert egy még fontosabb cél érdekében szükség van rá.
And because, Elven King, it is needed for something more important still.
HungarianMa elhangzottak itt összehasonlítások 1989-cel, és szerintem ez helyénvaló.
Comparisons have been made here today with 1989, and I think that is right.
HungarianA cél a fogyasztók európai szintű védelmének javítása és harmonizálása.
This is about improving and harmonising consumer protection at European level.
HungarianPersze ez is cél volt, de a legutolsó, és addig még sok mindennek meg kellett történnie.
Ultimately, perhaps, but only after the other necessary preconditions had been met.
HungarianA cél szentesíti az eszközt; ehhez azonban erőfeszítésekre és bátorságra van szükség.
The ends will justify the means; however, it requires effort and courage.
HungarianKövetni kellene ezt a példát, és egy keretirányelvre lenne szükség a fenti cél eléréséhez.
That example should be followed and we need a framework directive to achieve that.
Hungarian"Csak úgy furikázol cél nélkül az északi parton és csak úgy belédakad ez az autó."
Your driving around North Beach and this car won't get out ofthe way.
HungarianDolgozzunk együtt, a Parlament, a Bizottság és a Tanács a cél megvalósulásáért.
Let us work together - Parliament, the Commission and the Council - to accomplish this task.
HungarianA cél a foglalkoztatási politikák koordinációja, nem pedig egy túl korai harmonizáció.
We are looking at the coordination of employment policies, not premature harmonisation.
HungarianSzerintem ez az a nagy cél, amit a stockholmi programnak el kell érnie.
I think this is the big ambition and what the Stockholm Programme has to do.