HU biztos
volume_up
{Substantiv}

biztos (auch: megbízott, meghatalmazott)
Látom, hogy a kollégáim, Vassiliou biztos úr és Andor biztos úr, már itt vannak.
I see that my colleagues, Commissioner Vassiliou and Commissioner Andor, are here.
Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük Špidla biztos urat és Kroes biztos asszonyt is.
We have questioned both Commissioner Špidla and Commissioner Kroes on this matter.
(DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, mindenekelőtt üdvözlöm, biztos úr!
(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, first of all, welcome, Commissioner.
Szereti az ismeretlent; nem menekül előle valami biztos és ismert helyre.
You like the unfamiliar; it doesn't send you scuttling back to something safe and known.
Tudtam, hogy újabb sikerrel járt a végeérhetetlen utazás, megint találtam egy biztos kikötőt.
That I had succeeded in some seemingly endless journey, and had once more found port, safe and sound.
Biztos úr, kétségkívül szükségünk van biztonságos parkolókra van szükségünk.
Commissioner, we certainly need safe parking areas.

Beispielsätze für "biztos" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEsetleg leszokhatna már arról, hogy olyan biztos legyen a dolgokban! mondta Mary.
Maybe it's time you stopped being so absolutely certain about so much! said Mary.
HungarianSimon ugyanolyan biztos volt ellensége engedelmességében, mint a saját életében.
Simon was certain of his enemy's obedi- ence as he was of the life burning in him.
HungarianMiss Brewster szédülős, biztos, hogy meg sem kísérli, hogy felmenjen a létrán.
Miss Brewster has not got a good head, she will not attempt to go up the ladder.
HungarianBiztos vagyok benne, hogy Wyatt Porter bármikor kiadná az engedélyt egy fegyverre.
I'm certain Wyatt Porter would issue you a per-mit to carry a concealed weapon.
Hungarian- De hát amikor összegyűlt egy kis pénze, már csak vett magának, biztos, rádiót...
And when he saved up some money, he probably bought himself a radio, didn't he?
HungarianGuamot, az biztos, de demilitarizálni kell felelte ugyanolyan tónusban Nagumo.
Guam, definitely, but it must be demilitarized, Nagumo replied in the same voice.
HungarianEzért, Špidla biztos úr és Kroes biztos asszony, két kéréssel fordulunk Önökhöz.
Therefore, Commissioners Špidla and Kroes, we have two requests of you today.
HungarianAz anyja majd biztos elmondja, miért vannak ezek a hajók elrejtve a hegyek mélyén.
Surely his mother would tell him why the ships were hidden under the mountain.
HungarianAz biztos, hogy a McLanahan sarkában járó F-23-asok minden berendezését kilőtte.
It certainly jammed everything the F-23s who'd been on McLanahan's tail had on them.
HungarianAz biztos, hogy gonosz, mivel megsértette a felette anyáskodó társadalom szabályait.
The new techniques, even the abusive ones, inflicted no permanent physical harm.
HungarianUnják a férjüket ez biztos -, aki többet törődik a pénzcsinálással, mint velük.
Bored with their husbands, no doubt, who thought more of money-making than of them.
Hungarian- Biztos vagyok benne, hogy a segítségére tudna lenni - mondta a férfi -, de...
She might be self-conscious at first, but I know I could make her feel comfortable.
HungarianBiztos volt benne, hogy Saul pontosan azt várná el tőle, ami ő most akar tenni.
Indeed she took for granted that Saul would expect her to do what she now intended.
HungarianEgy dolog azonban biztos volt: soha többé nem fogja eljátszani a régi szerepeit.
Beyond your own Plan, a different one has been crafted by a greater mind than yours.
HungarianAz eredményt, Wallström biztos asszony, lehetetlen elmagyarázni az átlagpolgároknak.
The result, Mrs Wallström, is impossible to communicate to the ordinary citizen.
HungarianMint ahogyan tegnap már említettem, az összes biztos kinevezésére sor került.
As I said yesterday, all the nominations for the Commission have now been made.
HungarianBiztos vagyok abban, hogy három év múlva a kulturális program is része lesz ennek.
I am confident that the cultural programme will be added in three years' time.
HungarianMost viszont már tudják, hogy szembeszállunk velük, ezért biztos pánikba estek.
But now that they know we're on to them, they might panic, might do anything.
HungarianRehn biztos úr is elmondta, hogy 2009 sorsdöntő év lehet a balkáni országok számára.
Commissar Rehn has also said that 2009 could be a decisive year for the Balkans.
HungarianEgy dolog biztos: az éghajlat-vita gondjainknak csak egy kisebb elemét jelenti.
One thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem.