"él" Englisch Übersetzung


Meintest du el, el-, to
HU

"él" auf Englisch

volume_up
él {Subst.}
EN

HU él
volume_up
{Substantiv}

él (auch: szegély, perem, karima, metszés)
volume_up
edge {Subst.}
Ember, maga a nyugati világ peremén él, a lehetőségek határán.
Man, you are living on the edge of the Western world, on the edge of possibility.
Hendelt beborította a törmelék, és ő mozdulatlanul terült el a medence peremén.
At the edge of the pool, Hendel was buried under a cascade of crumbling stone and lay motionless.
Mindig ott lennél a felismerés küszöbén, de sosem érnéd el.
As if youre always on the edge of realization, but never able to reach it.
volume_up
face {Subst.}
Az arc el van maszkírozva, de az Interpol úgy véli, hogy Khamel az, a terrorista.
The face is disguised, but Interpol believes it is Khamel, the terrorist.
Gilchrist kisasszony arca nem árult el különösebb érdeklődést vagy óvatosságot.
There was no sign of alertness in Miss Gilchrist's face.
Most, hogy szemtől szemben állt az eszményképpel, el is hitte.
Now Marty was face-to-face with the paragon he could believe it.
él (auch: fodor, fog)
volume_up
jag {Subst.}
Csupán a gépek monoton csipogása és fényes fűrészfogai mutatták, hogy él.
The machines evinced the only vitality with their tiny monotonous beeps and jagged neon lines.
Az összetekeredett acélpántdarab csorba szélű maradék volt; egy gondatlan munkás hajította el.
The spiral was a piece of jagged-ended scrap that had been cast into the factory aisle by a careless workman.
Két vibráló, vörös energiasugár indult el Vigo baljóslatú szeméből és lecsapott a boldogtalan Janoszra.
Two jagged streams of crimson energy emerged from Vigo's baleful eyes and swirled down toward hapless Janosz.
él (auch: szegély, párkány, polc, szirt)
volume_up
ledge {Subst.}
Eddig jutottam el magamban, amikor rá kellett térnünk az ablakpárkányon levő lábnyomokra.
'I had got thus far in my own mind when we came to the footprints on the window ledge.
- Miss Darnley azt állítja, hogy a Napos Párkányt tizenegy óra tízkor hagyta el, és látta, hogy ön a szobájában gépel.
He said: Miss Darnley states that she left Sunny Ledge at ten minutes past eleven and saw you typing in your room.
Gyötrelmes világossággal képzelte el kiszámítható útját: lassan fog nekiindulni, szikláról sziklára zuhan, átgörög a földnyelven, mint egy gőzhenger.
He visualized its probable progress with agonizing clearness--that one would start slowly, drop from ledge to ledge, trundle across the neck like an outsize steamroller.
Ne álljatok meg, amíg el nem éritek a Sárkány-hasadékot!
Don't stop until you reach the Dragon's Crease.
Monk a figura bal fülét találta el, és lecsippentett egy darabkát a combjából.
holes in the heart, took off the crouching figures left ear and creased his thigh.
Úgy gondolom, hogy feltétlenül ki kell fejlesztenünk és el kell adnunk új, csúcstechnológiát képviselő energetikai technológiákat.
I think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
Nem kötötte be: a penge fölé tartotta, hogy a cseppek elhomályosítsák az él villogását.
She did not bandage it but tipped the flow over the cutting edge, letting the blood dull the blade's sharp glimmer.
Miért nem képzeled azt, hogy csodával határos módon felgyógyul az autizmusból, és normális életet él?
'I have imagined it,' he replied softly and with a poignancy that revealed a plumbless sorrow over the condition of his brother.

Beispielsätze für "él" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianTaliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
HungarianCsak homályosan jutott el a tudatáig, hogy valahol mögötte Stenmin magához tért.
He was only dimly aware of Stenmin regaining consciousness somewhere behind him.
HungarianBanningnél van a baktérium,...de valahogy el kell juttatni a laborjából a vízbe.
Banning's got the bacteria but he has to transport it from his lab to the water.
HungarianEgészen eddig Közép-Ázsia nem fogadta el az Európai Uniót globális szereplőként.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Hungarian(PT) 2006-ban az Európai Unió a legmagasabb növekedési szintet érte el 2000 óta.
(PT) In 2006 the European Union recorded its highest economic growth since 2000.
HungarianHiggye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
I assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
HungarianNe felejtsd el, legalább negyedmilliószor figyelmeztetnek a magány veszélyeire!
Remember, they've had at least a quarter of a million warnings against solitude.
HungarianEugène - folytatta halkan -, ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el.
- Eugene, she went on, lowering her voice, she will go to dispel ugly suspicions.
HungarianAz egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
One where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
HungarianStark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
HungarianSzóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
Anyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
HungarianCollinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
He took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
HungarianEgyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
He would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
HungarianA bolygó furcsa, elvarázsolt tájai mélyen az átlátszó gépalj alatt suhantak el.
Floyt was ecstatic, for all the fact that Thistle was a slow and wallowing bird.
HungarianA főbiztos úgy fordult el, mintha a professzor figyelemre méltatlan senki lenne.
The Chief Commissioner turned away as if Hari were of no importance whatsoever.
Hungarian- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
As you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
HungarianEz olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
You mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
HungarianHosszú Liam el akart menekülni, de elfogták, és akasztás általi halálra ítélték.
Long Liam fled from the chamber but was taken, adjudged and led to the gallows.
HungarianÍgy tehát nincs esély arra, hogy ezt megtegyük, mivel akkor semmit sem érnénk el.
There is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
HungarianGyanúm szerint a fogamzás számos összetett kémiai reakciót indított el Rowanban.
I suspect its conception triggered several complex chemical re- sponses in Rowan.