"zrovnoprávnění" Englisch Übersetzung

CS

"zrovnoprávnění" auf Englisch

CS zrovnoprávnění
volume_up
{Neutrum}

zrovnoprávnění (auch: kompenzace, rovnováha, vyrovnání)

Beispielsätze für "zrovnoprávnění" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechJinými slovy, zapojení otců vytváří zdravý základ pro další práci na zrovnoprávnění.
In other words, getting fathers involved creates a sound basis for further equality work.
CzechV prvé řadě dochází po třinácti letech k zrovnoprávnění přímých plateb.
First of all, there is the equalisation of direct payments after 13 years.
CzechStrana Junilistan je přesvědčena, že cesta k zrovnoprávnění v praxi se musí naplánovat na vnitrostátní úrovni.
Junilistan is convinced that the route to equality in practice must be mapped out at national level.
CzechMusíme bojovat proti diskriminaci na pracovišti ve všech jejích formách, a podpořit tak zrovnoprávnění žen i mužů.
We must fight discrimination in the workplace in all its forms in order to support female emancipation as well as that of men.
CzechTo je také určujícím faktorem nároků zprávy dožadující se zrovnoprávnění řádně oddaných manželských párů a homosexuálních vztahů.
It is this which drives the report's demand for equality between regularly married couples and homosexual relationships.
CzechJakýkoli posun na cestě k bezvízovému styku má pro naše občany velkou cenu, protože znamená zrovnoprávnění všech občanů EU.
Any progress in the journey towards the abolition of visas is very important for our citizens because it means achieving equality for all EU citizens.
CzechPokrok musí samozřejmě nastat i v dalších oblastech, například v ochraně práv odborů a na cestě k reálnému zrovnoprávnění.
Clearly, progress is also needed in other areas, such as the defence of trade union rights and greater advances along the road towards effective gender equality.
CzechZ podobných důvodů se lidé Egypta vzepřeli zabíjení, zatýkání, slznému plynu, kulkám a požadovali svůj chléb a svobodu, důstojnost a zrovnoprávnění.
For similar reasons the people of Egypt have defied killings, arrests, tear gas and bullets and have demanded bread and freedom, dignity and emancipation.
CzechTo znamená, že navzdory strategickému rámci by mohly být snahy o zrovnoprávnění pohlaví v rámci rozvojové spolupráce v nadcházejících letech zredukovány na pouhou rétoriku.
This means that, despite the strategic framework, gender efforts in development cooperation could be reduced to rhetoric in the years to come.
CzechZ navrhovaných nezbytných opatření bych zdůraznil rozvoj plánů na zrovnoprávnění mužů a žen a boj proti domácímu násilí vyhlášením Evropského roku věnovaného této otázce.
Of the necessary measures suggested, I would stress the development of equality plans and combating domestic violence by establishing a European year dedicated to the issue.
CzechI po zrovnoprávnění obchodních podmínek však Evropa dosud zvýhodňovaným farmářům z Afriky, Karibiku a Tichomoří nepřestává být příznivě nakloněna.
Even after commercial conditions have been put on an even footing, however, the hitherto favoured farmers from Africa, the Caribbean and the Pacific will not cease to receive preferential treatment.
CzechJe jisté, že tento koncept je v samotném jádru celé politiky soudržnosti, jejímž smyslem je přinášet zrovnoprávnění příležitostí a odstraňovat rozdíly mezi jednotlivými regiony.
That idea, surely, lies at the root of the entire cohesion policy, which is intended to bring about equalisation of opportunities and elimination of differences between regions.
CzechZa prvé, rozšíření Evropské unie, které se stalo předělem konečného zrovnoprávnění celé skupiny zemí z ruské sféry vlivu, s čímž bývalé impérium není ochotno se smířit.
First of all, European Union enlargement, marking a definitive emancipation of a whole group of countries from the Russian sphere of influence, which the former empire is unwilling to accept.