"vložený" Englisch Übersetzung

CS

"vložený" auf Englisch

CS vložený
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

vložený
Pokud chcete vložený odkaz upravit nebo odebrat, proveďte následující akce:
To edit or remove an inserted link:
Ne všechny záruky, které jsme požadovali, byly do zákona vloženy a návrh směrnice o právech obžalovaných strávil mnoho let v přihrádce Rady na došlou poštu.
Not all of the safeguards we called for were inserted, and the draft directive on defendants' rights sat for many years in the Council's in-tray.
Novinkou je 255 stran změn, které jsou nyní vloženy do 2 800 stran smlouvy, díky čemuž je text nečitelný pro každého kromě buranů.
What is new is that 255 pages of changes have now been inserted in 2 800 pages of treaty, making the text unreadable for everyone but nerds - again, what scheming, lousy behaviour.
Double click to activate the embedded
Tyto tobolky jsou vloženy do speciálního želé bohatého na živiny, něco na způsob druhé kůže, která se rychle rozpustí, a tak se z ní stane výživa pro rostoucí houby.
These capsules are embedded in a nutrient-rich jelly, a kind of second skin, which dissolves quickly and becomes baby food for the growing mushrooms.
vložený
vložený (auch: investovaný)
vložený (auch: nastrčený)

2. Finanzen: "peněžní vklad"

vložený (auch: zaplacený předem)

Beispielsätze für "vložený" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechŽádost o reklamy nebo vložený kód je pravděpodobně chybně naformátován.
It is likely that the ad request or embed code is malformed.
CzechProto navrhuji, aby do tohoto úkolu byly v budoucnu vloženy větší zdroje, a to na evropské úrovni.
That is why I am proposing that, in future, more resources be put into this at European level.
CzechPředsednictví si musí uvědomit, že každý cent vložený do nedostatečně financovaných programů je plýtvání penězi.
The Presidency must be aware that every cent spent on underfunded programmes is a waste of money.
CzechProblém je v tom, že informace o finančních prostředcích pro Řecko, které byly vloženy do fondu, ještě nebyly oznámeny.
The problem is that the money for Greece, which was put into the Fund, has not yet been announced.
CzechExistují však překážky, které jsou opravdu nepochopitelné a které byly do tohoto dokumentu vloženy Radou.
There are, however, minus points, which are truly incomprehensible and which were put into this document by the Council.
CzechSmluvní strana musí řádně nakládat se všemi informace, které byly již do SIS vloženy jinou smluvní stranou.
The contracting party must take due account of any information already included in the SIS by another contracting party.
CzechOstatní tři položky, které byly vloženy do společného balíčku opravného rozpočtu, jsou však odlišné povahy.
The three remaining items, however, which have been dumped in the common bag of the amending budget, are of a different nature.
CzechMožným způsobem postupu je také revize směrnice o transparentnosti, kam by byly vloženy specifické informace o tvorbě cen.
Revision of the transparency directive to include specific information on pricing would also be a possible way forward.
CzechPokud se klávesnice nebo myš, kterou chcete přidat, stále nezobrazuje, a jste si jisti, že jsou v ní vloženy nové nebo plně nabité baterie, celý postup zopakujte.
If you don't see the keyboard or mouse you want to add and you're sure it has fresh batteries or is fully charged, repeat these steps.
CzechTouto formou lze však pomoci mnohem většímu počtu podnikatelů a systém půjček, do něhož byly jednou vloženy peníze, může teoreticky fungovat donekonečna.
However, many more companies can benefit from these loans, and the money lending system, once supplied with money, should theoretically work indefinitely.
CzechVzhledem k tomu, že do této oblasti již byly vloženy jisté investice, bylo by rozumné uznat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v souladu se zásadou subsidiarity.
Given that quite a bit of investment has already been made in this area, it would be sensible to recognise national differences in line with the subsidiarity principle.
CzechOrgány EU také potřebují vhodné nástroje k zajištění toho, aby byly názory, které slýcháme od občanské společnosti a občanů, řádně zachyceny a vloženy do systému.
The EU institutions also need equally appropriate instruments to ensure that what we hear from civil society and citizens is properly picked up and put into the system.
CzechCo se týče Lisabonské smlouvy a uznání specifičnosti, do článku 149 Smlouvy o Evropské unii byly vloženy dvě zvláštní klauzule týkající se vzdělávání, mládeže a sportu.
On the Lisbon Treaty and the recognition of specificity, two special clauses are included in Article 149 of the Treaty on European Union regarding education, youth and sport.
CzechHlasovali jsme pro alternativní návrh, abychom mohli odstranit bod vložený sociálně-demokratickým blokem v tomto Parlamentu, který přistěhovalcům dává hlasovací právo.
We voted in favour of the former, so that we would be able to remove a paragraph that was entered by the socialist block in this Chamber that provides for the immigrants' right to vote.
CzechKontroly a vyváženosti, které jsou nyní vloženy do nařízení, podle mého názoru vytvoří řadu výzev, a vítám, že je zařazen i závazek Komise se jimi poté zabývat.
The checks and balances now being written into the regulations are, I believe, going to lead to a number of challenges, and I welcome the Commission's commitment to look at this after it is included.
CzechAutor projednávané zprávy jasně naznačuje, že to, čemu se říká černomořská synergie, která byla schválena v roce 2007, úplně nesplnilo naděje, které do ní byly vloženy.
The author of the report under discussion clearly indicates that what is called the Black Sea Synergy, which was adopted in 2007, has not completely fulfilled the hopes which were placed in it.