"výbory" Englisch Übersetzung

CS

"výbory" auf Englisch

CS výbory
volume_up
{Maskulin Plural}

Beispielsätze für "výbory" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechPotřebujeme, aby výbory postupovaly jednotněji, a potřebujeme stálého zpravodaje.
We need the committees to be more joined up and we need a permanent rapporteur.
CzechMyslím si, že je přirozené, že výbory třetího stupně mají dva různé úkoly.
I think that it is natural that level three committees have two different roles.
CzechJsou zapojena všechna generální ředitelství Komise, všechny jednotlivé výbory EP ...
All the Commission's DGs are involved, all the various EP Committees are involved ...
CzechMusí existovat zvláštní vyslanec, protože musíme pokračovat v jednáních s výbory.
There must be a special envoy, because we must continue discussions with the committees.
CzechVítáme také změny, které byly v tomto ohledu navrženy parlamentními výbory.
We also welcome the amendments by Parliamentary committees in this respect.
CzechNový přístup znamená, že jsou činné rovnocenné výbory pro normalizaci.
The new approach implies that the equivalent standardisation committees are active.
CzechSprávní rada má čtyři pravidelná zasedání ročně a v jejím rámci fungují čtyři výbory:
The Governing Board normally meets four times a year and has established four committees:
CzechNerozumíme tomu, proč má tento výbor větší práva než ostatní výbory.
We do not see why this committee should have more rights than the other committees.
CzechJsem přesvědčen, že je třeba vytvořit výbory pro řízení rizik nebo obdobné orgány.
I believe that it is necessary to establish mandatory risk committees or equivalent arrangements.
CzechTěším se, že v této oblasti budeme spolupracovat s ostatními výbory.
I look forward to cooperation with the other committees on this matter.
CzechMá příchuť přílišného spěchu a výbory nevěděly, o čem hlasují.
It smacks of undue haste, and the committees did not know what they were voting on.
CzechPokud situaci vidíte takto, proč nejdete za příslušnými výbory Parlamentu?
If that is how you see the situation, why do you not go to the relevant committees in Parliament?
CzechJsou i další výbory, které hlasovaly proti oddělení vlastnictví.
There are other committees that have voted against ownership unbundling.
CzechBudeme chtít, aby do tohoto procesu byly zapojeny naše výbory.
We are going to want to get our parliamentary committees involved in this.
CzechNeplní rovněž doporučení několikrát předložená příslušnými parlamentními výbory.
It also falls short of the recommendations made by the relevant parliamentary committees on several counts.
CzechNení možné, aby jeden výbor určil priority, které další výbory následně ignorují.
We cannot have priorities being specified in one committee and these then being ignored in other committees.
CzechV Parlamentu je téma dětí rozděleno mezi všechny výbory.
In Parliament, the subject of children is spread across all the committees.
CzechZvláště bych rád zdůraznil, že je třeba vytvářet výbory občanů pro organizaci iniciativ.
I would especially like to underline the need to convene citizens' committees to organise initiatives.
CzechPříslušné výbory vedou na toto téma rozpravy ve stejném duchu.
The committee responsible has had discussions along the same lines.
CzechTo by také bylo špatné, protože výbory tuto práci nemohou dělat.
That would also be fatal, because committees cannot do this work.