"v" Englisch Übersetzung

CS

"v" auf Englisch

volume_up
v {Prp.}
EN
EN

"v" auf Tschechisch

volume_up
v {Prp.}
CS

CS v
volume_up
{Präposition}

v (auch: dovnitř, ve)
volume_up
in {Prp.}
Jabra BT500v - Ocenění Best in test (Nejlepší v testu), Connexie, Belgie
Jabra BT500v - Best in test, Connexie Belgium
V současnosti je v rámci mise EUFOR v Čadu a v Středoafrické republice 1 800 vojáků.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
JW: V Latinské Americe, v Indii, v Jihovýchodní Asii, a především v Číně.
JW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
v (auch: na, při, u, ve)
volume_up
on {Prp.}
Informace o změnách barev v systému Windows najdete v tématu Změna barev v počítači.
To learn how to change colors in Windows, see Change the colors on your computer.
V Evropské unii je v průmyslových odvětvích zaměstnáno v průměru více než 14 % žen.
On average, over 14% of women in employment in the European Union work in industry.
V poslední době jsme měli problémy v Madridu, kde lidé protestovali v ulicích.
We had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
v (auch: při, u, ve)
volume_up
at {Prp.}
V současnosti je v rámci mise EUFOR v Čadu a v Středoafrické republice 1 800 vojáků.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
V dané situaci není nikdo z našich vyslanců v současné době v Hondurasu přítomen.
We have a situation where none of our ambassadors at the moment are present in Honduras.
Domácí univerzita v Coimbře, založená v roce 1290, je jednou z nejstarších v Evropě.
At home, the university of Coimbra, established in 1290, is one of the oldest in Europe.
v
volume_up
within {Prp.}
To jenom prohloubilo sociální rozdíly v rámci Evropské unie a v rámci členských států.
This has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Jinak by nebylo možné zákaz uplatnit v souladu s právními předpisy a v přiměřené době.
Otherwise, they could not be legally binding within a reasonable timeframe.
Představuje rámec, v kterém se dosáhlo dohody v rámci Evropské unie.
That is the context in which an agreement was reached within the European Union.
v
volume_up
v {Prp.}
Pokud jde o AC, jedná se buď o 15 kV nebo o 30 kV, popřípadě o 35 kV.
If it is AC, it is either 15 kV, or 30 kV, or 35 kV.
v. deformovaný vývoj v oblasti biopaliv na úkor potravinových plodin.
v. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
Program Windows Media Player dokáže číst a zapisovat informace o médiích ve formátu ID3v2.
The Player reads and writes media information in the ID3v2 format.

Synonyme (Englisch) für "v":

v
English

Beispielsätze für "v" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechStřední Asie je regionem, v němž se setkávají Evropská unie, Čína, Indie a Írán.
Central Asia is the region where the European Union, China, India and Iran meet.
CzechDokonce i kdybychom zrušili všechna omezení rychlosti v Evropě, nestačilo by to.
Even if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
CzechV první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
First of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
CzechV počítači nebo na serveru může docházet k dočasným potížím s připojením k síti.
You or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
CzechK prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
You can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
CzechDalší informace získáte v části 32bitové a 64bitové Windows: nejčastější dotazy.
For more information, see 32-bit and 64-bit Windows: frequently asked questions.
CzechMěla Evropská unie v průběhu tohoto období o tolik větší dopad na jejich životy?
Did the European Union have a much greater impact on their lives in the interim?
CzechV některých táborech zemře každý týden převážně na úplavici více než 1 000 lidí.
In some camps, more than 1 000 people are dying every week, mainly of dysentery.
CzechMy zde v Evropském parlamentu jsme železniční bezpečnost vždy brali velmi vážně.
We here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
CzechRádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
We would like to support you in this and we would like to add one other request.
CzechPrvní odpovědí bylo vždy "příliš rychlá a nebezpečná jízda a řízení v opilosti".
The first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
Czech(RO) Akční plán o městské mobilitě je pro městská společenství v EU nezbytností.
(RO) The action plan on urban mobility is a must for the EU's urban communities.
CzechProtože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.
Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
CzechV konečném textu se mluví o "koalici mezinárodních sil v místě", v Afghánistánu.
The final text says 'coalition of international forces in place' in Afghanistan.
CzechDoufám, že se ho v následujících měsících budeme snažit velice důrazně prosadit.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
CzechV bezprostřední nebo vzdálenější budoucnosti můžeme mít stejný problém s Itálií.
We may face the same problem with Italy in the immediate or more distant future.
CzechMusíme také dbát o to, abychom v očích občanů neztratili veškerou důvěryhodnost.
We also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
CzechProblém spočívá v tom, že zde na Západě pozoruji divnou věc, na jedné straně ...
The problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
CzechTato země také dosáhla dobrých výsledků v uplatňování vyvíjejícího se acquis EU.
The country has also achieved good results in applying the developing EU acquis.
CzechTento prostor již není omezen na pět členských států, jak tomu bylo v roce 1980.
That area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.