"ustanovený" Englisch Übersetzung

CS

"ustanovený" auf Englisch

CS

ustanovený {Adjektiv Maskulin}

volume_up

Beispielsätze für "ustanovený" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechByly ustanoveny zvláštní podmínky pro udělování pasů.
Specific conditions for the granting of a passport have been laid down.
CzechByly ustanoveny zvláštní komise, ale ty dokonce ani neměly povinnost informovat místní orgány a obyvatele.
Special commissions have been set up, but these have not even been obliged to keep local authorities and residents informed.
CzechDoposud ustanoveny nebyly.
CzechNyní máme, s účinností od roku 2013, ustanovený akt v tom smyslu, že máme nést stále větší vzájemnou odpovědnost za své dluhy.
Now we have, with effect from 2013, an established act to the effect that we are to be responsible for one another's debts for ever more.
CzechVěřím tomu, že lze dosáhnout kompromisní dohody v těchto obrysech nejpozději v září a že budou nové orgány ustanoveny k 1. lednu.
I trust that a compromise agreement can be made along these lines by September at the latest, and that the new institutions will be in place on 1 January.
CzechPokud jde o příští rok, myslím si, že klíčové bude zajistit, aby proces vzájemného hodnocení ustanovený ve směrnici byl použit konstruktivním způsobem.
As regards next year, I think it will be crucial to ensure that the process of mutual evaluation provided for in the directive is used in a constructive way.
CzechJde v něm o vytvoření velkého množství nezávislých poslanců, kteří si nepřejí patřit k žádné ze skupin, které mají dostatečný počet členů na to, aby byly ustanoveny.
It is about creating large numbers of independents who do not wish to belong to any of the groups that have a sufficient mandate to become established.
CzechSe vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byly ustanoveny nové oblasti, kde pro uzavírání mezinárodních dohod je nutný souhlas Evropského parlamentu.
The entry into force of the Treaty of Lisbon has institutionalised new areas in which Parliament's approval is necessary for the conclusion of international agreements.
CzechV rybolovných listech 1 a 2 přílohy II, týkajících se trawlerů na lov ploutvovitých ryb, hlavonožců a krevet jsou navíc ustanoveny možnosti období biologického klidu.
In addition, datasheets 1 and 2 of Annex II, applicable to fin-fish, cephalopod and shrimp trawlers, provide for the possibility of biological recovery periods.
CzechV tomto novém protokolu jsou ustanoveny možnosti rybolovu krevet, zejména hlavonožců, až do celkové tonáže 4 400 tun ročně pro každou uvedenou kategorii.
This new protocol provides fishing possibilities for shrimps and for fish, in particular cephalopods, up to a total tonnage of 4 400 t per year for each of the two categories.
CzechZadruhé: mám rovněž radost z výsledků v souvislosti s doložkami TRIPS-plus, zejména z přísnějších ustanovení souvisejících s těmi, které jsou ustanoveny v dohodě TRIPS.
Secondly: I am also delighted at the results obtained in terms of TRIPS-plus, namely the more stringent provisions as regards those provided for under the TRIPS Agreement.
CzechPokud jsme v Evropské unii neschopni ve snaze změnit způsob, jakým jsou dohody ustanoveny, existuje malá šance pro jakékoliv mírové iniciativy, které jsou důvěryhodné.
If we in the European Union are incapable of trying to change the way in which the settlements are being established, there is little chance of any peace initiative having credibility.