"Tito" Englisch Übersetzung

CS

"Tito" auf Englisch

volume_up
Tito {Eigenn.}
EN
volume_up
tito {Pron. m. Pl.}
EN
EN

"Tito" auf Tschechisch

volume_up
Tito {Eigenn.}
CS

CS Tito
volume_up
{Eigenname}

Tito
volume_up
Tito {Eigenn.}
I want to wear it and be like Josip Broz Tito!
Tito potom obnovil nezávislost Černé Hory v rámci Jugoslávie a podle Titovy jugoslávské ústavy měla právo na odtržení.
Tito then restored Montenegro's independence within Yugoslavia, and under Tito's Yugoslav Constitution it had a right of secession.
Protože Tito nikdy nestanul před soudem, mnoho lidí nechce přiznat, že tyto poválečné masové vraždy jsou zločin a že ti, kteří je nařídili, byli zločinci.
Since Tito was never brought to justice, many people do not want to admit that these postwar mass killings constitute a crime and that those who ordered them were criminals.

Synonyme (Englisch) für "Tito":

Tito

Beispielsätze für "Tito" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechKdekoli je to možné, měli by tito žáci mít také přístup na hodiny vyšší úrovně.
Wherever possible, these pupils should also have access to higher level classes.
CzechJaké národní zájmy budou tedy tito noví diplomaté EU a velvyslanectví zastupovat?
So what national interests will these new EU diplomats and embassies represent?
CzechSložitá pravidla EU poslední věcí, kterou tito lidé ve složité situaci potřebují.
Complicated EU rules are the last thing these people need during difficult times.
CzechTito dva bratři se jednou rozhodli, že se utkají v závodě třikrát kolem světa.
The two brothers one day decided to go on a race, three times around the world.
CzechRáda bych všem, kteří se zapojili, poděkovala, a doufám, že všichni tito lidé...
I would like to thank everyone involved and I hope that all of the people ...
CzechTito muži, ženy a děti jsou ve skutečnosti jedni z nejchudších obyvatel celé země.
These men, women and children are in fact some of the country's poorest people.
CzechTito lidé z toho nemohou vyváznout s pokutou - měli by být posláni do vězení.
Such people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
CzechTito lidé jsou základem společnosti, ovšem zároveň i klíčem k její budoucnosti.
These not only represent the foundation of society but also the key to its future.
CzechTito uprchlíci jsou údajně vězněni v přepravnících na poušti a jsou často biti.
Reportedly, the refugees are kept in containers in the desert and are often beaten.
CzechTito lidé jsou stále ještě zaměstnáni, přestože dostali výpověď pro nadbytečnost.
These people are still employed, despite having received redundancy notices.
CzechJedná se o lidovou vzpouru, protože tito lidé jsou vystaveni nejhlubší chudobě.
This is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
CzechTito poskytovatelé vydělali peníze na půjčkách, které neměly být nikdy poskytnuty.
These lenders have earned money with loans that should never have been made.
CzechTito uživatelé mohou požádat o pomoc s obnovou hesla správce IT ve své organizaci.
Please contact your organization's IT admin for help with password recovery.
CzechTito lidé představují desítky bilionů dolarů investovaných do globální ekonomiky.
These people represent tens of trillions of dollars injected into the global economy.
CzechVzhledem k blížícímu se období hurikánů musí být tito lidé co nejrychleji přemístěni.
With the approach of the hurricane season, they have to be urgently relocated.
CzechPřezkoumá Parlament právní předpisy, na kterých tito čtyři poslanci pracovali?
Will this Parliament review the legislation these four MEPs have worked on?
CzechTo jasně svědčí o tom, jak velice jsou tito lidé odhodlání dosáhnout sebeurčení.
This is clear testimony to how determined the people are to achieve self-determination.
CzechTito lidé zemřeli, protože se snažili pomoci jiným lidem v sousední zemi.
These people died trying to help their fellow humans in a neighbouring country.
CzechNesmíme zapomínat na to, že tito lidé jsou v době krize nejzranitelnější.
We must not forget that these sectors are the most vulnerable in times of crisis.
CzechZa druhé, tito žadatelé o azyl byli téměř výhradně příslušníky národnostních menšin.
Secondly, those asylum seekers were almost exclusively members of ethnic minorities.