"těch" Englisch Übersetzung


Meintest du tech
CS

"těch" auf Englisch

volume_up
těch {Adj. m./f. Pl.}
EN
EN

CS těch
volume_up
{Adjektiv Maskulin / Feminin Plural}

těch (auch: ti, ty, těmi, těm)
volume_up
those {Adj.}
Všímám si těch, kteří podporují politiky Komise, a těch, kteří jsou proti nim.
I take note of those who support and those who are against the Commission's policies.
Je to o těch, kdo hodně vydělávají a jsou vzdělaní, ne o těch s největší potřebou.
It is about high-earners and the well-educated, not about those with the greatest need.
Blokovat všechna příchozí připojení, včetně těch v seznamu povolených aplikací.
Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps.

Beispielsätze für "těch" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechPředložená změna alespoň zahrnuje všechny výjimky, včetně těch předpokládaných.
At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
CzechAni u těch nejlepších studentů nevíme, co bylo těch pět procent, které nevěděli?
And even that 95 percent student, what was the five percent they didn't know?
CzechCo jsou tedy zač těch sedm sociálních procesů, které mydlí ten kluzký svah zla?
So what are the seven social processes that grease the slippery slope of evil?
CzechA mohli jsme pozorovat novou nemoc, mimo okruh těch 30 nových infekčních nemocí.
And we've seen a new disease, not like the 30 novel emerging communicable diseases.
CzechTuto otázku předložím předsednictvu, jelikož je z těch, které musejí být ujasněny.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
CzechCo se mě týče, nikdy mě nenapadlo, že by těch 190 miliónů EUR mělo být zmrazeno.
As far as I am concerned, I have never felt that this 190 million should be frozen.
CzechPravice pokaždé dávala přednost obviňování druhých, zvlášť těch zranitelných.
The right has always preferred to put the blame on others, mainly the vulnerable.
CzechNapříklad moje země není jednou z těch zvýhodněných zemí, pokud jde o kvóty.
My country, for example, is not one of the favoured countries in terms of quotas.
CzechJmenovaly se Nerve.com, a byly to -- titulek těch stránek byl "čuňárny kulturně".
It was a website called Nerve.com, the tagline of which was "literate smut."
CzechIniciativy, s nimiž svá krásná slova spojuje, jsou totiž z těch, které se počítají.
The kind of initiatives with which she accompanies her fine words are what counts.
CzechExistuje vůbec úleva od některých z těch tlaků, které jsem právě popisoval?
Is there any relief from some of these pressures that I've just been outlining?
CzechPokud počítač podporuje jedno z těch připojení, bude možné jej připojit k televizi.
If your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
CzechA za 29 let -- jsem velice vděčný, že jsem nikoho neztratil za těch 29 let.
And in 29 years -- I'm very grateful to tell you I've never lost one in 29 years.
CzechDěkuji vám za podporu v průběhu všech těch měsíců, které vedly k této zprávě.
Thank you for your support during all these months leading up to this report.
CzechPo všech těch diskusích, které jsme vedli, si člověk uvědomí, jak moc je to významné.
After all the discussions we have held, you will be aware of how much this means.
CzechV těch musí sehrát důležitou úlohu silné a nezávislé organizace spotřebitelů.
Strong and independent consumer organisations have an important role in this.
CzechNavrátili jsme více než 15 miliard litrů vody do těch zničených ekosystémů.
We've returned more than four billion gallons of water to degraded ecosystems.
CzechTo znamená převážně v těch částech Evropy, ve kterých nehrozí stav ohrožení.
That is mostly in this part of Europe, where there is no emergency situation.
CzechPokud jde o politiku, není zlepšování údělu těch nejchudších tak přímočaré.
With regard to policy, improving the lot of the poorest is not as straightforward.
CzechZahubilo to 90% populace ptactva, což je tam v těch končinách hodně ptáků.
It killed like 90 percent of the birds, which, for this place, is a lot of birds.