"registrovat" Englisch Übersetzung

CS

"registrovat" auf Englisch

CS

registrovat {Verb}

volume_up
Nebo můžete vybrat síť sami ze seznamu a potom klepnout nebo kliknout na možnost Registrovat.
Or you can select a network name from the list, and then tap or click Register.
Všichni návštěvníci jsou povinni se předem registrovat.
All visitors are required to register beforehand.
Dnes se tento registr, v němž se budou zástupci zájmových skupin registrovat sami, reformuje.
Today, this register, in which lobbyists will have to register themselves, is being reformed.

Beispielsätze für "registrovat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechCílem nařízení REACH bylo hodnotit chemikálie, zjišťovat, jestli jsou nebezpečné, a registrovat je.
REACH was about evaluating chemicals, finding out whether they are dangerous and registering them.
CzechNemusejí si instalovat speciální programy ani registrovat nové účty a k souborům, které s nimi sdílíte, se dostanou pomocí webového prohlížeče.
They won’t need to install any special programs or sign up for a new account, and they can use a web browser to get to your shared files.
CzechEvropský pas bude povolovat správcům fungování po celé Evropské unii, aniž by se museli registrovat v každém členském státě zvlášť.
The European passport, in particular, will authorise managers to operate throughout the European Union without having to be registered separately in each Member State.
CzechZa prvé bychom měli registrovat potřebu zachování institucionální rovnováhy obsažené ve Smlouvě, v jejímž rámci Evropská komise navrhuje zákony a Parlament a Rada je přijímají.
Firstly, we should note the need to maintain the institutional balance enshrined in the Treaty, within which framework the European Commission proposes laws and Parliament and the Council adopt them.