"pozvat" Englisch Übersetzung

CS

"pozvat" auf Englisch

CS pozvat
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

pozvat (auch: zvát)
Chcete-li pozvat někoho, kdo není v seznamu kontaktů, klikněte na možnost Požádat někoho o pomoc.
To invite someone who is not on your contact list, click Invite someone to help you.
Chcete-li pozvat někoho, kdo není v seznamu kontaktů, klikněte na možnost Pomoci nové osobě.
To invite someone who isn't on your contact list, click Help someone new.
Rozhodnutí pozvat pana Mugabeho nezávisí na nás.
The decision to invite Mr Mugabe does not depend on us.
pozvat
pozvat

2. "někam ven"

pozvat

Beispielsätze für "pozvat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechProč odmítla pozvat pozorovatele z EU, pokud jsou volby tak demokratické, jak vláda tvrdí?
Why did it refuse to host EU observers if the elections are as democratic as it says they are?
CzechPaní doktorko Jahangirová, je mi velkým potěšením vás nyní pozvat, abyste promluvila k Evropskému parlamentu.
Dr Jahangir, I have great pleasure in inviting you now to address the European Parliament.
CzechNemáme snad v Evropě dostatek náboženských vůdců, které by bylo možno pozvat k vystoupení v tomto parlamentu?
Do we not have enough religious leaders here in Europe who can be invited to address this House?
CzechKomise si musí pozvat srbské a makedonské velvyslance na kobereček a požadovat, aby v této věci jednali.
The Commission must haul the Serbian and Macedonian ambassadors over the carpet and demand that they take action.
CzechNajdete zde také tři online hry pro více hráčů, takže své přátele na Internetu můžete pozvat na partii her Backgammon, Dáma nebo Piky.
You'll also find three online multiplayer games, so you can challenge your Internet-based friends to Backgammon, Checkers, and Spades.
CzechMohl jsem jej studovat, pozvat si jej domů, lépe jej poznat, sestavit psychologickou analýzu a zjistit, zda je tím špatným nebo dobrým jablkem.
I could study him, have him come to my home, get to know him, do psychological analysis to see, was he a good apple or bad apple.
CzechDomnívám se, že členské státy nejenže budou muset takové akční plány sladit mezi sebou, ale budou muset rovněž pozvat Ukrajinu do konzultačního procesu.
I think that Member States will need to coordinate such action plans not only among themselves, but also by involving Ukraine in the consultation process.
CzechProto bych chtěl požádat, abyste zvážili, zda by bylo v rámci tohoto roku mezikulturního dialogu možné pozvat i ekumenického patriarchu Bartholomaiose.
I would therefore request that you also consider extending an invitation to Ecumenical Patriarch Bartholomaios as part of this Year of Intercultural Dialogue.
CzechKdyž ti znenadání zavolali -- Tony je opravdu plachý, a stojí to mnoho přesvědčování abychom přemluvili někoho tak skromného, jako je Tony, aby svolil pozvat Luka.
JE: When you got this call out of the blue -- Tony's really shy, and it took a lot of convincing to get somebody as modest as Tony to allow us to bring Luke.
CzechPři jednáních s Pan Ki-munem jsme se dohodli pozvat regionální organizace na jednání do Káhiry a pokračovat po jednání kontaktní skupiny v Římě.
It was in my discussions with Ban Ki-Moon that we agreed to bring together the regional organisations for a meeting in Cairo and to follow up after the contact group meeting in Rome.
CzechTýkalo se to toho, že by poslanci měli dostat o trochu víc peněz, aby mohli pozvat zástupce místních médií na pozorování toho, co se děje v Parlamentu a na rozhovory.
It was that Members should get a bit more money for inviting representatives of the local media to observe what is happening in Parliament and to interview them.
CzechChtěl bych zdůraznit, že Rada doposud vůbec nediskutovala o možnosti pozvat dalajlamu na setkání s Radou pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy.
I would like to stress that so far the Council has not at any time debated the possibility of inviting the Dalai Lama to a meeting with the General Affairs and External Relations Council.