"pozorovatelé" Englisch Übersetzung

CS

"pozorovatelé" auf Englisch

CS pozorovatelé
volume_up
{Maskulin Plural}

pozorovatelé
Proto je nazýváme pozorovateli a v textu jsou rovněž označováni ze pozorovatele.
We are therefore calling them observers and in the text they are termed observers.
Na Kavkazu musíme společně požadovat neomezený přístup pro pozorovatele EU.
In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
Jinak řečeno, neposílejme volební pozorovatele na nelegitimní volby.
In other words, do not send election observers there for an illegitimate election.

Beispielsätze für "pozorovatelé" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechJe samozřejmě používán, pokud pozorovatelé získají povolení lov tuleňů pozorovat.
That is, of course, when they have actually been permitted to observe sealing activities.
CzechJak to, že nejsme pozváni jako pozorovatelé na ruské parlamentní volby?
Why have we not been invited to observe the Russian parliamentary elections?
CzechStatus Unie jako náhodného pozorovatele v této radě je pro tento účel nicméně nedostačující.
The Union's ad hoc observer status in the Arctic Council is inadequate for this purpose.
CzechDelegaci předsedy Parlamentu bude na mezinárodních konferencích udělen status pozorovatele.
The Chair of Parliament's delegation will be granted observer status at international conferences.
CzechTento pozměňovací návrh se týká účasti Tchaj-wanu v těchto institucích v postavení pozorovatele.
The amendment refers to Taiwan's participation in these institutions in the capacity of observer.
CzechV současnosti se pracuje na sérii posudků, ve kterých Komise zastává roli pozorovatele.
Currently, a series of peer reviews are being carried out, in which the Commission is involved as an observer.
CzechZajištění statutu pozorovatele v Arktické radě pro EU by bylo dobrým krokem správným směrem.
Securing an observer status for the EU in the Arctic Council would be a good step in the right direction.
CzechVítám rázná vyjádření hlavního pozorovatele voleb EU.
I welcome the robust statements of the EU's Chief Election Observer.
CzechAby bylo možno provádět takovou politiku, je důležitý status stálého pozorovatele v Arktické radě.
In order to implement that policy, permanent observer status on the Arctic Council would be important.
CzechZa 20 let se Švédsko z pozorovatele zpovzdálí přeměnilo na aktivní článek evropské spolupráce.
In 20 years Sweden has gone from observing at a distance to being an active part of the European cooperation.
CzechKdo se například necítil hrdý, že zastupuje Unii, když měl na sobě vestu pro pozorovatele voleb?
Who, for instance, has not felt proud to represent the Union when wearing the election observer's waistcoat?
CzechJako pozorovatelé víte, že problém nebyl vyřešen.
As an observer, you know that the problem has not been solved.
CzechProto se domnívám, že MOP musí získat status oficiálního pozorovatele ve Světové obchodní organizaci.
This is why I believe that the ILO must be granted official observer status in the World Trade Organisation.
CzechTen musí začít tím, že nyní budeme trvat na neomezeném přístupu pro mezinárodní pozorovatele v oblasti lidských práv.
That has to start by our insisting on unhindered access for international human rights monitors now.
CzechNebo jak někteří lidé -- speciálně akademici -- preferují, že krása je v kulturně vzdělaném oku pozorovatele.
Or, as some people, especially academics prefer, beauty is in the culturally conditioned eye of the beholder.
CzechZejména je důležité podrobněji se zabývat doporučeními Michaela Gahlera, našeho pozorovatele voleb v roce 2008.
It is particularly important to follow up the recommendations made by Michael Gahler, our 2008 election observer.
CzechChtěl jsem s ním pracovat, ale on nechtěl žádného bývalého pozorovatele ptáků, a tak jsem skončil v Cambridge v Anglii.
So I wanted to work with him, but he didn't want a former birdwatcher, and I ended up in Cambridge, England.
CzechVolební pozorovatelé EU v Sierra Leone, 2012.
EU election monitors in Sierra Leone, 2012.
Czechc) Rada by měla definovat "co nejdříve pozorovací charakter statutu EU jako pozorovatele v Organizaci spojených národů",
the Council should define, 'as soon as possible, the operational nature of the EU's observer status at the United Nations';
CzechUkončí se tím období určité nejistoty, po jehož dobu se Unie jevila pro pozorovatele zvnějšku určitým způsobem paralyzovaná.
This will end a period of some uncertainty in which outsiders perceived the Union as suffering from a certain paralysis.