"poplatky" Englisch Übersetzung

CS

"poplatky" auf Englisch

CS poplatky
volume_up
{Maskulin Plural}

poplatky (auch: náklady, výdaje)
Konečné ceny za let nyní musí zahrnovat letenku, daně, poplatky na letišti a další poplatky.
Final prices for flights must now include fares, taxes, airport charges and other charges.
Naopak, jedná se o směrnici, která omezuje a upravuje vnitrostátní poplatky.
On the contrary, it is a directive which limits and regulates national charges.
Směrnice o euroznámce již poplatky zahrnuje, ale členské státy nejsou povinny tyto poplatky zavést.
The Eurovignette Directive already involves charges, but Member States are not obliged to impose these charges.
poplatky (auch: mýtná)
Všichni uživatelé z různých zemí platí tyto poplatky, pokud se do sítě zapojí.
All users from different countries pay these tolls if they appear on this network.
Máme 22 zemí s různými sazbami a poplatky pro různé typy vozidel - nákladní automobily a osobní automobily.
We have 22 countries with different tolls and charges for different types of vehicles - heavy vehicles and private cars.
Poplatky budou placeny za místní znečištění hlukem, za místní znečištění ovzduší a také za škody a náklady na dopravní síti.
Tolls will be charged for local noise pollution, local air pollution as well as infrastructure damage/costs.
poplatky
Možná bychom si měli dát vesmír patentovat a vybírat poplatky za jeho používání.
Maybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence.
Je nemyslitelné, aby evropské závody musely platit v budoucnu poplatky za know-how vyvinuté inženýry a pracovníky v Evropě.
It is unthinkable that European sites should have to pay royalties in future for know-how developed by engineers and workers in Europe.
poplatky
Co kdybychom například začali s daní z finančních transakcí nejprve v eurozóně a řekli, že budeme poplatky od soukromého sektoru v eurozóně vybírat tímto způsobem?
What if we started with a financial transaction tax in the euro area first, for example, and said that we would collect dues from the private financial sector within the euro area in this way.

Beispielsätze für "poplatky" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechTato hospodářská blokáda by se měla odstranit a poplatky za víza by se měly snížit.
This economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
CzechNaším cílem jsou poplatky, které přinášejí spotřebitelům jasné a skutečné výhody.
Our aim is to see fees which have clear and verifiable benefits to consumers.
CzechJeho zaměstnavatel odvádí poplatky z jeho výdělku nizozemským daňovým orgánům.
His employer there pays contributions for him to the Dutch tax authorities.
CzechMyslím si, že potřebujeme zvážit městské poplatky i využití získaných výnosů.
I think we need to consider urban charging, as well as how the revenue generated is used.
CzechZa vyplacení šeku z jiné země EU se někdy účtují velmi vysoké transakční poplatky.
There are sometimes very high transaction fees for cashing a cheque from another EU country.
CzechMohou být účtovány poplatky za připojení k Internetu nebo jiné služby.
Internet service provider subscription or other service fees may apply.
CzechTyto tarify mají často datový limit, při jehož překročení můžete platit další poplatky.
These plans often have a data limit, and if you exceed the limit you might have to pay extra.
CzechZatřetí, poplatky za víza se zvýší a budou v každé zemi odlišné.
Thirdly, the cost of visas will rise and will vary from country to country.
CzechMohu jen říct, že poplatky za víza a víza pro děti jsou specifickou otázkou v každé zemi.
I just can say that visa fees and visas for children are specific to each and every country.
CzechAudit ukázal, že mezi poplatky placenými za bankovní karty existují značné rozdíly.
The audit shows that there are significant differences between the commission paid for bank cards.
CzechMohou vám být účtovány poplatky za vrácení, opětovné uskladnění nebo zpracování.
You may be charged return, restocking, or processing fees.
CzechTím mám na mysli například daň či poplatky z finančních transakcí.
I am referring, for instance, to the issue of the tax or levy on financial transactions.
CzechTyto poplatky budete muset uhradit v souladu s platnými právními předpisy dané země.
You will have to pay these taxes as required by law in the country where you live or are moving to.
CzechTuto zásada a tyto poplatky by měly zavést všechny členské státy.
This principle and the taxes should be implemented in all Member States.
CzechDoprava je jedním z největších producentů emisí CO2 v Evropě, ale poplatky neplatí.
Transport is one of the largest producers of CO2 emissions in Europe and it is not charged for this.
CzechV závislosti na poskytovateli mohou být u některých karet účtovány také poplatky za předplacenou kartu.
Some cards might also be subject to pre-paid card fees which vary by provider.
CzechMám na mysli zákon o vývozu dřeva a poplatky za přelet Sibiře.
I am thinking of the law on timber exports and Siberian overflight taxes.
CzechMůj druhý bod, paní Bowlesová, je to, že je třeba objasnit vícestranné mezibankovní poplatky.
My second point, Mrs Bowles, is that we need clarification on multilateral interchange fees.
CzechA to je přesně ta potíž, kterou máme se směnnými poplatky.
This is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.
CzechBankovní poplatky se v jednotlivých bankách i zemích velmi liší.
Bank fees vary widely from bank to bank and from country to country.