"objasněno" Englisch Übersetzung

CS

"objasněno" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "objasněno" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "objasněno" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechTěch 12 %, o kterých jste, pane Kallasi, hovořil, nám nebylo objasněno.
We have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
CzechZcela jasně je to objasněno v nařízení o maximálních limitech reziduí.
This is clarified quite clearly in the Regulation on Maximum Residue Levels.
CzechMělo by být objasněno, v jakých případech Komise může jednat a v jakých případech Komise jednat nemůže.
It should be made clear where the Commission can act and where the Commission cannot act.
CzechNení zde nedostatek opatření - to bylo objasněno v Detroitu.
There is no lack of action - this has been made clear in Detroit.
Czech. - Paní předsedající, chtěl bych se zmínit o něčem, co zde dle mého názoru nebylo dostatečně objasněno.
rapporteur. - Madam President, let me say something which, in my view, has not been properly outlined.
CzechKromě toho se zdá, že nebylo ještě zcela objasněno, do jaké míry jsou stávající systémy motorů uzpůsobeny používání biopaliv.
In addition, it does not seem to have been fully clarified as yet to what extent current engine systems are suited to the use of biofuels.
CzechNaprosto souhlasím, že co se týče uplatňování právních předpisů v praxi, mohlo by být lépe objasněno, co mají zemědělci dělat.
I totally agree that with regard to legislation such as it is applied in practice, more could be done to clarify what farmers need to do.
CzechDoufám, že bude v Pittsburghu objasněno, že hospodářství je důležité, ale že lidé jsou důležitější a že hospodářství slouží lidem.
I hope it is made clear in Pittsburgh that the economy is important, but that people are more important and that the economy serves the people.
CzechZde musí být rovněž objasněno, že je zcela na členských státech, aby rozhodly o uplatnění či neuplatnění těchto doplňkových nástrojů.
It must also be made clear at this point that it will be entirely up to the Member States whether or not these additional tolls are implemented.
CzechTo bude vyžadovat - jak je ve zprávě velmi dobře objasněno - velmi pečlivé zhodnocení dosažených výsledků pomocí hodnotících kritérii a ukazatelů.
This will require - as the report explains very well - an extremely precise evaluation of the results obtained, with the use of benchmark criteria and indicators.
CzechJe to obklopeno velkou nedůvěrou - mnoha pochybnostmi - a musí to být objasněno, což z této rozpravy o nízkouhlíkové technologii odstraní mnoh potíží.
There is a lot of scepticism about it - a lot of doubt - and that needs to be clarified, which will take a lot of the difficulties out of this debate on low-carbon technology.
CzechAle skutečně doufáme, přestože hlasování neprobíhá tak, jak bychom si představovali, že se toto téma vrátí a bude objasněno během diskusí pracovní skupiny.
But we really do hope, even if the vote is not going as we would like it to go, that, during the discussion of the working group, this issue will be clarified and will come back.
CzechMělo by být objasněno, že pokud má Parlament garantovat důchodové nároky svých poslanců, měl by rovněž mít nad fondem a jeho investiční politikou plnou kontrolu.
It should be made clear that, in so far as Parliament has to guarantee the pension rights of its Members, it should also have full control of the fund and its investment policies.

Lerne weitere Wörter

Czech
  • objasněno

Noch mehr Übersetzungen im Dänisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.