"objasnění" Englisch Übersetzung

CS

"objasnění" auf Englisch

CS objasnění
volume_up
{Neutrum}

Zdá se, že zde chybí nejen objasnění týkající se financí, ale také objasnění politické.
It seems that not only is there no financial clarification, but there is also no political clarification.
Cílem této iniciativy však bezpochyby je přispět ke zjednodušení a objasnění.
Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.
Irsko nepotřebuje pohlavek nebo objasnění existující Smlouvy.
Ireland does not require a tap on the head or clarification of the existing treaty.
objasnění (auch: osvětlení, světlo, zápalka)
volume_up
light {Subst.}
Je třeba prozkoumat příčiny platových rozdílů a získané informace využít k objasnění diskriminace, k její nápravě a její prevenci v budoucnosti.
The reasons for wage differences need to be examined, and the information thus gained should be used to shed light on discrimination and to remedy and prevent it in the future.
Je jedna věc, že se Francie schovává za nedostatek rozhodnosti Rady bezpečnosti, když zneužila svého práva veta, aby zabránila objasnění těchto incidentů.
It is all very well for France to hide behind the lack of decision on the part of the Security Council when it has abused its weight of veto power to prevent any light being shed on these incidents.
Bereme na vědomí, že Maroko hodlá zahájit vyšetřování, ale jsme pevně přesvědčeni, že má být - a požadujeme, aby bylo - provedeno mezinárodní šetření k objasnění událostí.
We note that Morocco is going to launch an investigation, but we resolutely believe and we demand that there should be an international inquiry to shed light on events.
objasnění (auch: vysvětlení, vysvětlování, výklad)
Byly uvedeny na trh bez dostatečného objasnění rizik.
It was brought onto the market without sufficient explanation of the risks.
. - (SV) Objasnění hlasování o návrhu týkajícím se sčítání lidu a obydlí.
. - (SV) Explanation of vote concerning the proposal on population and housing censuses.
Italská vláda posud vždy poskytla Komisi veškerá objasnění, která obdržela.
Yet the Italian Government has at all times provided the Commission with any explanations it has received.
objasnění (auch: vysvětlení)
Totožnost odpovědných osob nebyla prokázána a závažnost situace si žádá objektivní objasnění ze strany Komise.
The people responsible for this have not been identified and the seriousness of the situation demands objective elucidation on the part of the Commission.

Beispielsätze für "objasnění" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechDomnívám se, že tato schůzka umožnila objasnění mnoha stále otevřených otázek.
I believe that this meeting allowed a number of still open issues to be clarified.
CzechVítám a podporuji opatření, které je nutno přijmout na objasnění těchto vražd.
I welcome and support measures which must be taken in order to solve these murders.
CzechRovněž vyzval k objasnění rozdělení úkolů komisařek Ashtonové a Georgievové.
It also asks for the roles of Commissioners Ashton and Georgieva to be clarified.
CzechJsem vděčný panu Verheugenovi za opětovné objasnění rozpočtových aspektů.
I am grateful to Mr Verheugen for clarifying the budgetary aspects again.
CzechZároveň jsou hlavním nástrojem na objasnění evropské perspektivy.
They also form an essential instrument for clarifying the European perspective.
CzechPrávě na objasnění tohoto rozlišení se zaměřují mé pozměňovací návrhy.
It is that distinction that my amendments are aimed at clarifying.
CzechPane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za objasnění programu předsednictví.
Prime Minister and fellow Members, thank you for your account of the Presidency's programme.
CzechItalská vláda posud vždy poskytla Komisi veškerá objasnění, která obdržela.
Yet the Italian Government has at all times provided the Commission with any explanations it has received.
CzechVe skutečnosti jsem chtěla o něco lepší objasnění situace.
In fact, I wanted this matter to be clarified a little better.
CzechProto přednesu pár návrhů pro objasnění.
I am therefore going to make a few proposals in order to re-establish clarity.
CzechBudeme situaci dále sledovat a vyzývat k objasnění.
We will keep an eye on this and will continue to push for clarity.
CzechTakže USA musí začít pracovat na objasnění, co jsou tito lidé zač, a musíme se s nimi rozloučit.
So the US has to start the serious work of clearing up who those people are, and we have to break with them.
CzechPo objasnění těchto okolností je logické, že okolní svět má v souvislosti se zmíněným domácím konfliktem obavy.
Given these circumstances it is reasonable for the outside world to concern itself with this domestic conflict.
CzechRád bych využil této příležitosti k objasnění některých bodů zprávy, které pravděpodobně vznikly nedorozuměním.
I would like to take this opportunity to clarify some points of the report, which seem to have arisen from a misunderstanding.
CzechTo je důvod, proč jsme se v našem výboru zaměřili na objasnění několika otázek v této oblasti financování.
That is the reason why we concentrated, in our committee, on obtaining a little more clarity on a few issues in this area of funding.
Czech(FR) Děkuji vám za tato objasnění.
(FR) Thank you for clarifying these matters.
CzechNa druhou stranu bychom rádi využili této příležitosti k objasnění našich výhrad, které názorně dokládají následující tři body:
On the other, we wish to take this opportunity to make our reservations clear, which are illustrated by three points:
Czech. - Pane předsedo, kvůli objasnění textu bych chtěla navrhnout ústní pozměňovací návrh k mému pozměňovacímu návrhu č. 2.
rapporteur. - Mr President, I would just like to propose an oral amendment to my Amendment 2, to clarify the text.
CzechPaní předsedající, za prvé bych rád poděkoval panu komisaři za objasnění některých bodů, které byly v otázkách nadneseny.
Madam President, firstly, I would like to thank the Commissioner for clarifying some of the points which were raised in the questions.
CzechSe všemi příslušnými orgány budeme bezvýhradně spolupracovat na objasnění všeho, co se stalo, a na prošetření všech informací.
We will cooperate fully with all competent authorities to explain everything that has happened and to verify all the information.