"objasňuje" Englisch Übersetzung

CS

"objasňuje" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "objasňuje" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "objasňuje" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechMyslím, že toto video objasňuje myšlenku o které zde mluvím docela dramaticky.
This video, I think, gets across the concept that I'm talking about quite dramatically.
CzechTento návrh objasňuje pravidla pro to, jak se stát provozovatelem silniční dopravy.
This proposal clarifies the rules on becoming a road transport operator.
CzechBod 11a rezoluce OSN č. 1244 objasňuje, že to je "v očekávání konečného urovnání".
Paragraph 11a of UN Resolution 1244 makes clear that this is 'pending a final settlement'.
CzechEvropský soudní dvůr objasňuje otázku základních práv v právních předpisech Společenství.
The European Court of Justice clarifies the idea of fundamental rights in Community law.
CzechJsem potěšena, že to pozměňovací návrh předložený mou skupinou objasňuje.
I am pleased that the amendment tabled by my group clears this up.
CzechNásledující tabulka objasňuje význam různých ikon baterie:
The following table explains the meaning of the different battery icons.
CzechHodnota této zprávy spočívá v tom, že objasňuje situaci.
The merit of this report is that it clarifies the situation.
CzechTato zpráva objasňuje některé před tím nejasné aspekty, jež mohly způsobit dezinterpretaci.
This report sheds light on certain aspects that were previously unclear and that could have led to misinterpretation.
CzechNáš návrh situaci objasňuje a ustavuje pro členské státy povinnost zavést požadovaná pravidla pro označování.
Our proposal clarifies the situation and would oblige Member States to apply the required labelling rules.
CzechObjasňuje pojetí veřejného zájmu, jak je stanoveno v nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům.
It explains the concept of public interest as stated in Regulation 1049/2001 governing public access to documents.
CzechNicméně objasňuje, že nelze nahradit pracovní předpisy nebo obecné či odvětvové kolektivní smlouvy.
He does, however, make it clear that they cannot supplant labour regulations or general or sectoral collective agreements.
CzechZde vám nabízíme ilustrovanou prezentaci, která objasňuje, jak Evropská unie funguje a co pro vás dělá.
Here you will find a number of richly illustrated slides about what the European Union is, what it does and how it works.
CzechObjasňuje a aktualizuje úlohu referenčních dokumentů pro nejlepší dostupné techniky (BREF) při uplatňování právních předpisů.
It clarifies and upgrades the role of BAT reference documents (BREF) in the application of legislation.
CzechZpráva rovněž objasňuje, že takové regulace musí být přiměřená a nediskriminační, jak stanoví Smlouvy o EU.
The report also makes clear that such regulation must be proportionate and non-discriminatory, as set out in the EU Treaties.
CzechČlánek 2 dále objasňuje, že "obecným cílem... je zlepšit podmínky pro fungování vnitřního trhu".
Furthermore, Article 2 clarifies that 'the general objective ... is to improve the conditions for the functioning of the internal market'.
CzechTato zpráva na podporující návrh paní komisařky objasňuje, jak uplatnit zásady stanovené v případech ESD.
This report, on the back of the draft proposal from the Commissioner, clarifies how to apply the principles set out in those ECJ cases.
CzechNavrhovaný nový bod toto objasňuje.
A proposed new recital makes this explicit.
CzechZpráva objasňuje něco, o čem není sporu, totiž že podpora inovací se neobejde bez podpory výzkumu a vzdělávání.
The report clarifies what goes without saying; that it is impossible to support innovation without supporting research and education.
CzechTato zpráva rovněž objasňuje, jak rychle se mohou nové výrobky objevovat na trhu, a nutí legislativní orgány jednat.
The present report also makes it clear how quickly new products can appear on the market and force the legislative authorities to act.
CzechTen samý odstavec objasňuje, že Evropská rada musí provádět pravidelné vyhodnocení hrozeb, před nimiž Evropská unie stojí.
The same paragraph makes clear that the European Council must conduct a regular evaluation of the threats faced by the European Union.

Lerne weitere Wörter

Czech
  • objasňuje

Schaue im Dänisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.