"obhajovat" Englisch Übersetzung

CS

"obhajovat" auf Englisch

CS obhajovat
volume_up
[obhajuji] {Verb}

To je vyváženost, kterou chci obhajovat, a dovolte mi, abych k tomu použil čtyři příklady.
It is this balance that I now intend to defend by taking four examples.
Tím se vytváří precedens a já nemohu obhajovat takovou politiku.
That sets a precedent and I cannot defend such a policy.
Proto jsem přesvědčený, že by ho socialisté neměli obhajovat.
I therefore believe that socialists should not defend him.
Nebudou-li sliby splněny, budu obhajovat ukončení dohody, jakmile dojde na její přezkum.
If promises are broken, I will advocate the termination of the agreement, once it is up for review.
Samozřejmě nechceme obhajovat utrácení jen tak z rozmaru.
We are not of course advocating spending for spending's sake.
Naše strana pevně obhajuje lidská práva a základní svobody.
Our party is a strong advocate of human rights and fundamental freedoms.

Beispielsätze für "obhajovat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechPovinnost úplně každého vládního nařízení je chránit a obhajovat ji.
The duty of each and every government regulation is to preserve and protect it.
CzechMoje skupina bude záležitost tohoto principu partnerství obhajovat.
My group will be arguing the case for this partnership principle.
CzechMusíme obhajovat svobodu myšlení ve všech částech světa a zajistit, aby byla chráněna.
We must speak out in support of freedom of thought in all parts of the world and ensure that it is protected.
CzechSamozřejmě nechceme obhajovat utrácení jen tak z rozmaru.
We are not of course advocating spending for spending's sake.
CzechPosouzení dopadu by tedy nemělo legislativní návrh obhajovat, nýbrž spíše umožnit objektivní posouzení faktů.
Therefore, they should not justify a legislative proposal, but rather allow for an objective examination of the facts.
CzechJedná se jen o kompromis, ale dobrý kompromis, alespoň ze strany Parlamentu, a jedná se o kompromis, který budeme obhajovat.
It is only a compromise, but a good compromise, at least on Parliament's side, and one we shall be defending.
CzechVšichni musíme přestat obhajovat jednostranné postavení a používání dvojích kritérií, pokud hodnotíme takovéto děsivé události.
We must all stop defending a unilateral position and applying double standards when assessing such horrifying events.
CzechDoufám, že předsednictví bude nadále pevně obhajovat liberalizaci a odstraňování obchodních bariér a protekcionismu.
I hope that the Presidency will continue its stout defence of liberalisation together with the elimination of trade barriers and protectionism.
CzechV každém případě nemám v úmyslu neustále obhajovat, když se s paní Merkelovou shodneme, podporujeme, nebo když si pomáháme.
In any case, I have no intention of justifying it every time Mrs Merkel and I agree with each other, support each other or help each other.
CzechHned od počátku musí být zdůrazněna naprostá nutnost obhajovat v našich vztazích se sousedními zeměmi naše základní hodnoty.
The absolute necessity of advocating our fundamental values in our relations with our neighbouring countries must be stressed from the outset.
CzechPředpokládám, že jeho zastánci jej budou obhajovat jako prosté zavedení společných kritérií a postupů zajišťujících celkově hladší průběh.
I expect that its advocates would justify it as merely introducing common criteria and processes to make everything run more smoothly.
CzechZ tohoto hlediska je třeba obhajovat meziresortní politiky pro boj proti únikům ve všech členských státech, především výměnu informací.
It is from this perspective that a cross-sectoral policy to fight fraud in all Member States is being advocated, notably including information exchanges.
CzechBěhem jednání s Ruskem musíme být realističtí, musíme jasně a pevně obhajovat naše etická a morální stanoviska.
The fact is that we need both: in our dealings with Russia, we need to be realistic and we need to be clear and firm about our ethical and moral standpoint.
CzechObčané Spojeného království se tak ocitnou v postavení, kdy se již nebudou obhajovat v soudním řízení, nýbrž budou prokazovat svoji nevinu až poté, co byli odsouzeni.
They will find themselves in a position not of defending themselves in a trial, but of proving themselves innocent after a conviction.
CzechBude pan ministr Matolcsy, jenž dříve otevřeně a nevybíravě útočil na evropský semestr, věrohodně schopen obhajovat posílení správy ekonomických záležitostí?
Is Mr Matolcsy, who had openly and harshly attacked the European semester before, able to argue credibly in favour of strengthening economic governance?
CzechTo je více než nespravedlivé vůči evropským občanům a stejně tak je nespravedlivé obhajovat zvýšené náklady většími nároky kladenými Lisabonskou smlouvou.
This is more than unfair towards European citizens and it is just as unfair to justify all the additional costs on the basis of the greater demands under the Treaty of Lisbon.
CzechPředpokládám, že ve vztazích mezi poslanci parlamentů, v transatlantickém dialogu mezi zákonodárci jste jistě měli příležitost obhajovat tytéž zásady.
I imagine that in relations between members of the parliaments, in the transatlantic dialogue between legislators, you will also have had opportunities to uphold the same principles.
CzechSamotné nositelce Nobelovy ceny a íránské právničce Shirin Ebadiové, která byla připravena tyto uvězněné představitele obhajovat, bylo také vyhrožováno smrtí.
The Nobel prize-winner and Iranian lawyer Shirin Ebadi, who was prepared to handle the defence of the imprisoned leaders, has herself been on the receiving end of death threats.
CzechChceme však docílit politiky sociální spravedlnosti, to se tu snažíme obhajovat a nenecháme se vtáhnout do institucionální diskuse, když vedeme politickou diskusi.
We want a policy of social justice, however. That is what we are advocating here, and we will not be drawn into an institutional debate when we are conducting a political debate!
CzechBylo možné obhajovat to na evropské úrovni, ale i v době, kdy to bylo obhajováno, to již bylo zamítnuto z důvodu, že: "Ve skupině G20 to nikdy nedokážeme prosadit."
This may have been advocated at European level, but even at the time it was being advocated, it was already being put on ice on the grounds that 'We'll never get it though the G20'.