"obhájce" Englisch Übersetzung

CS

"obhájce" auf Englisch

CS obhájce
volume_up
{Maskulin}

1. Allgemein

volume_up
advocate {Subst.}
Jako obhájce práva na život nemohu s čistým svědomím hlasovat pro.
As an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.
Pan Diamandouros prokázal, že je vysoce profesionální a výkonný obhájce občanů.
Mr Diamandouros has proven himself to be a highly professional and efficient advocate on behalf of the citizen.
Jako obhájce svobody, zejména svobody projevu a tisku, mohu být s výsledky jen spokojen.
As an advocate of freedom, particularly freedom of expression and of the press, I can only be delighted with the results.
obhájce
volume_up
apologist {Subst.}
Kdo však nepodporuje srílanskou vládu, je bohužel označován za obhájce terorismu a stoupence organizace LTTE.
Sadly, anyone who does not support the Sri Lankan Government is labelled an apologist for terrorism and a supporter of the LTTE.
LTTE se nyní nachází v zoufalé koncové hře a, jak je pro ni typické v takových situacích, obrací se na obhájce v zahraničí, aby se dostala z nesnází.
The LTTE is now in a desperate end game and, typically in such situations, is turning to international apologists to get it off the hook.
obhájce

2. Rechtswesen

obhájce (auch: navrhovatel, zastánce)
volume_up
proponent {Subst.}
obhájce
volume_up
barrister {Subst.}
Vystudoval práva na univerzitě ve svém rodném městě Coimbra a pokračoval vynikající kariérou obhájce, novináře a následně politika v Portugalsku.
An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
obhájce
volume_up
pleader {Subst.}
obhájce
volume_up
justifier {Subst.}

Beispielsätze für "obhájce" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechJako silný obhájce si mohu jen přát, aby má vlast, Anglie, byla na cestě přijmout euro.
As a firm supporter I only wish my own country England was on the verge of joining.
CzechKorejská republika po dlouhou dobu v Asii fungovala jako hlavní regionální obhájce lidských práv.
The Republic of Korea has long been a regional leader on human rights issues in Asia.
CzechJe mu stále upíráno právo na obhájce a na lékařskou péči.
He is still being denied the right to a lawyer and to medical care.
CzechProto musíme chránit obhájce lidských práv.
That is why we defend those who struggle for human rights.
CzechBylo by to poněkud těžko stravitelné, kdyby byla nakonec Rada vykreslena jako nejlepší obhájce spotřebitele.
It would be rather hard to swallow if the Council were portrayed at the end of the day as the consumer's best defender.
CzechJeho obhájce říká, že byl držen ve stejně špinavém a přeplněném vězení, jako bylo to v roce 1997.
Mr Disselkoen's lawyer says he was held there in a prison which was just as filthy and overcrowded as the one in which he was held in 1997.
CzechKandidát na Sacharovovu cenu, Haitham al-Maleh, 80letý syrský obhájce lidských práv, byl před dvěma dny omilostněn a propuštěn.
Sakharov Prize candidate, Haitham al-Maleh, an 80-year old Syrian human rights lawyer, was pardoned and released two days ago.
CzechV Číně narážíme na přetrvávající problémy v oblasti lidských práv, mezi které patří zmizení křesťanského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga.
We have the continuing problems of human rights in China, with the disappearance of the Christian human rights lawyer, Gao Zhisheng.
CzechNedávno byl velmi známý obhájce lidských práv v Íránu pan Emaddedin Baghi opět uvězněn za propagandu proti vládě.
Only recently, one of Iran's best-known human rights defenders, Mr Emaddedin Baghi, was once again imprisoned under the charge of propaganda against the Government.
Czechpřijmout mezi obhájce
CzechLTTE se nyní nachází v zoufalé koncové hře a, jak je pro ni typické v takových situacích, obrací se na obhájce v zahraničí, aby se dostala z nesnází.
The LTTE is now in a desperate end game and, typically in such situations, is turning to international apologists to get it off the hook.
CzechObčané ČR spoléhají na to, že se Evropská komise se vší rozhodností ujme role obhájce a zástupce členského státu a jeho oprávněných zájmů.
Czech citizens are relying on the European Commission resolutely to take on the role of defender and representative of a Member State and its legitimate interests.
Czech. - Pane předsedající, domnívám se, že je důležité, abychom podporovali obhájce lidských práv, ať si myslíme, že nás vlády budou poslouchat, nebo ne.
author. - Mr President, I think it is important for us to support human rights defenders, whether we think that governments are going to be listening to us or not.
CzechMusíme si též ujasnit, že jde o neustálý boj a přes vybavení našich institucí, tj. veřejného obhájce práv a Výboru pro stížnosti občanů, správnými nástroji.
We should also be clear that it is a perpetual battle even if we equip our instruments, i.e. the Ombudsman and the Committee on Citizens' Complaints, with the correct tools.
CzechJde o nevím kolikátou zprávu, ve které tento Parlament, který je mimochodem považován za obhájce svobody evropských občanů, vyzývá k omezování svobody a cenzuře.
It is the umpteenth report in which this House - which is after all officially deemed to defend the freedom of European citizens - has called for restriction of freedom and for censorship.
CzechÚloha Evropské unie jako obhájce lidských práv je základním znakem, kterého se její orgány nesmí vzdávat a který je třeba udržovat jako prioritu diplomatické činnosti.
The role of the European Union as a human rights defender is a fundamental characteristic which the institutions must not relinquish and which must be maintained as a priority of diplomatic work.