"na" Englisch Übersetzung

CS

"na" auf Englisch

EN

"Na" auf Tschechisch

volume_up
Na [Abkürzung]
CS
volume_up
NA [Abkürzung]
CS

na {Präposition}

volume_up
na (auch: při, u, v, ve)
Maďaři se zaměřují na národní identitu, na svůj vlastní stát a na zdravý rozum.
Hungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
Měli bychom se mnohem více zaměřit na prevenci, než na léčbu, na prvním místě.
So again, what we focus on is prevention rather than treatment, at first rate.
Podle mého názoru to závisí na dvou věcech: na východisku a na našich očekáváních.
In my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.
na (auch: od, ze)
Přidání řetězců www. na začátek a .cz na konec textu zadaného na panelu Adresa
Add www. to the beginning and .com to the end of text typed in the Address bar
Chcete-li zvolit motiv, klikněte na miniaturu na kartě Motivy na stránce Nastavení.
To choose a theme, click a thumbnail on the Themes tab of your Settings page.
Náklady na regulaci dopadají na spotřebitele, a v tomto případě na starého důchodce.
The cost of regulation falls on the consumer and, in this case, the old-age pensioner.
na (auch: k, o, po dobu, pro)
Chtěl bych na okamžik upoutat vaši pozornost na to, na co se nás ptají naši občané.
I would now like to focus attention for a moment on what our citizens are asking us.
Vztahuje se pouze na otázky na předchozího řečníka, nikoliv na prohlášení.
It applies only to questions to the previous speaker, not for statements.
Reakce na léky, které jsem dostala na klinice na moje deprese, byly sebevražedné sklony.
A reaction to the medication the clinic gave me for my depression left me suicidal.
Pane předsedo, bude na novém sboru komisařů, aby převzali své odpovědnosti.
Mr President, it will be up to the new College to take up its responsibilities.
Je tedy na členských státech přijmout za to zodpovědnost.
It is thus up to the Member States to face up to their responsibility.
Chceme nohy složit a vymrštit je tak, abychom dosáhli pohybu na dlouhé vzdálenosti.
We want to fold up the legs and shoot it up for long-range motion.
Mou poslední poznámkou je, že se nedíváme pouze směrem na východ, ale také směrem na jih.
My final point is that we are not only looking towards the east, but also towards the south.
Školení musí být zaměřeno na potřeby trhu a na přípravu mladých pracovníků.
Training must be geared towards the needs of the market and prepare young workers.
Kromě toho existuje trend zaměřený na klasický dodavatelský řetězec.
Furthermore, there is a trend towards targeting the classical supply chain.
na (auch: po, pomocí, skrz, za)
Máme 750 poslanců EP, nejvíc 96 na každou zemi a nejméně 6 na každou zemi.
There are 750 MEPs, 96 per country at most and 6 per country as a minimum.
A dva dolary zisku na podnikatele na den, což je 700 dolarů ročně.
And two dollars profit per entrepreneur per day, which is like 700 dollars per year.
Jedno, dvě, tři, čtyři děti na ženu. ~~~ Šest, sedm, osm dětí na ženu.
One, two, three, four children per woman: six, seven, eight children per woman.
na (auch: nad, o, po, při)
Proto bude konkurenceschopnost ekonomiky záviset na energetice.
Therefore, the competitiveness of the economy is going to depend upon energy.
Obchod na celosvětovém trhu závisí na propagování výrobků konkrétní země.
Trade in the global market depends upon a country's produce being promoted.
Dohody by se měly zakládat na rovnosti, poctivosti a reciprocitě.
The agreements ought to be founded upon equality, probity and reciprocity.
Na základě této logiky se zodpovědnost za ochranu přenáší na jednotlivce.
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Náklady, které nikdo neplatí, jsou namísto toho přeneseny na společnost.
These costs that no one pays are diverted onto society instead.
Předek lidoopů žil na stromech. ~~~ Naši předkové vyšli ven na pláně.
The ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
A všichni se na to dívali a věděli, že to povede k obrovskému problému.
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Přechod k předchozím rámcům (funguje pouze při zakázaném prohlížení na záložkách)
Scroll toward the beginning of a document
Komise vítá podporu pro svou politiku zaměřenou na zjednodušení obchodních norem.
The Commission welcomes the support for its policy of simplification toward trading standards.
Počínaje rokem 2012 bude 30 % vajec na trhu nezákonně.
From 2012 onwards, 30% of the eggs on the market will be illegal.
Počínaje příštím rokem budou všichni příjemci zemědělské podpory uveřejněni na internetu.
From next year onwards, all recipients of agricultural support will be disclosed on the Internet.
Rychlost integrace nyní plně závisí na Srbsku.
From this point onwards, the pace of integration depends entirely on Serbia.
EN

Na [Abkürzung]

volume_up
1. Chemie

Synonyme (Englisch) für "Na":

Na

Beispielsätze für "na" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechEvropské textilní odvětví musí být na mezinárodní úrovni více konkurenceschopné.
The European textile sector must become more competitive at international level.
CzechVyberte modem, jehož nastavení chcete změnit, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
Select the modem you want to change the settings for, and then click Properties.
CzechV počítači nebo na serveru může docházet k dočasným potížím s připojením k síti.
You or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
CzechJsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
We're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
CzechAvšak Japonsko, na rozdíl od Indie a Číny, si zachovalo svou národní suverenitu.
But, Japan, in contrast to India and China, maintained its national sovereignty.
CzechSpotřebitelské organizace na Slovensku dostaly na své aktivity sumu 152 500 EUR.
Consumer organisations in Slovakia receive EUR 152 000 to fund their activities.
CzechMěla Evropská unie v průběhu tohoto období o tolik větší dopad na jejich životy?
Did the European Union have a much greater impact on their lives in the interim?
CzechV některých táborech zemře každý týden převážně na úplavici více než 1 000 lidí.
In some camps, more than 1 000 people are dying every week, mainly of dysentery.
CzechKodaň byla dokladem toho, že je třeba přehodnotit úlohu Evropy na světové scéně.
Copenhagen showed that we need to rethink the role of Europe on the world stage.
CzechTo bude založeno na myšlence, že bude existovat vlastnictví politik EU občany...
That will be based on the idea of having a citizens' ownership of EU policies...
CzechTo znamená, že byla přijata některá opatření zaměřená konkrétně na zaměstnanost.
That said, there were some measures that were taken specifically for employment.
CzechNa jedné straně je sněmovna bičována a na jedné straně je možné volné hlasování.
We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
CzechNa druhé straně si však musíme uvědomit, že finanční bezpečnost také něco stojí.
On the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.
CzechJsou ale zapotřebí nějaká zlepšení, kterých můžeme na evropské úrovni dosáhnout.
A few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.
CzechProblém spočívá v tom, že zde na Západě pozoruji divnou věc, na jedné straně ...
The problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
CzechTento prostor již není omezen na pět členských států, jak tomu bylo v roce 1980.
That area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.
Czech(RO) Počet, rozsah i závažnost útoků na internetu během posledních let vzrostly.
(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
Czech"A co uděláte, když půjdete na jakékoliv jiné místo" "je, že rozjedete frančízu."
And what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
CzechA kolik si toho na sebe můžou naložit, pokud se rozhodnou zasáhnout do problému.
And how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?
CzechPřijala Rada na základě toho příslušná předběžná opatření k integraci pracovníků?
Has the Council taken any relevant precautions to integrate workers accordingly?