"klesat" Englisch Übersetzung

CS

"klesat" auf Englisch

CS klesat
volume_up
[klesám] {Verb}

Jednou z obětí bude konkurenceschopnost, neboť zahraniční investice v Evropě budou klesat.
One of the casualties of this will be competitiveness, as foreign investments in Europe will decline.
V roce 2007 dosáhl počet obyvatel Japonska vrcholu a začal klesat.
In 2007, the Japanese population peaked and entered decline.
Průměrná délka života se v Evropě postupně zvyšuje, zatímco počet obyvatel klesá.
The life expectancy in Europe has been steadily increasing, while the population is in decline.
Lze očekávat, že spolu s celosvětovou urbanizací a, doufejme, i se zvyšováním míry růstu bude porodnost klesat.
One can expect, with global urbanisation and, hopefully, increased growth figures, that the fertility rates might go down.
Stoupl jsem si dovnitř a doufal že mi začne klesat tělesná teplota.
And I stayed inside of that water tank hoping my core temperature would start to drop.
Zaměstnanost dále klesá a produkce se znovu snížila - a to po několika letech relativní stability.
Employment has continued to drop and production has fallen again - and that is after a couple of years of relative stability.
Už druhý měsíc po sobě klesá v Číně prodej; v srpnu činil pokles 6,3 %.
This is the second consecutive month of falling sales in China, following the 6.3% drop in August.
Jejich podíl na přidané hodnotě totiž již celá desetiletí klesá.
Indeed its share of added value has been diminishing for some decades.
The confidence in Europe is diminishing.
Údaje zveřejněné ve zprávě ukazují, že počet porušení roste, zatímco výše uložených pokut v rámci EU klesá.
The data published in the report reveal that the number of infringements is rising whereas the fines imposed throughout the EU are diminishing.
klesat (auch: klesnout)

Beispielsätze für "klesat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechZačneme hned klesat díky vymýcení neštovic, lepšímu vzdělávání a zdravotnictví.
Here we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
CzechPodle komisaře Charlieho McCreevyho se očekává, že náklady na kapitál budou časem klesat.
According to Commissioner Charlie McCreevy, the cost of capital is expected to fall in time.
CzechLoni bylo toto číslo téměř o milion nižší a bude nadále výrazně klesat i v roce 2009.
Last year, this figure was nearly one million lower and it will fall again significantly in 2009.
CzechUž za tři, čtyři roky začne klesat počet obyvatelstva v produktivním věku.
The number of people in the productive age group will start to fall within no more than three or four years.
CzechAvšak ať je občanská iniciativa k občanům sebevstřícnější, bude-li využívána nadměrně, bude její význam klesat.
However user-friendly the citizens' initiative is, if it is overused it will become devalued.
CzechPokud se nic neudělá, emise budou narůstat, ne klesat.
Unless action is taken, emissions will increase, not fall.
CzechBez pracovních míst bude dál klesat příjem z daní a budou se dál zvyšovat platby podpor v nezaměstnanosti.
Without employment, tax revenue will continue to fall and unemployment benefit payouts will continue to rise.
CzechMyslím, že v roce 2050 bude Evropa představovat stále 6-7 % světové populace a její hospodářská síla bude klesat.
In 2050, I understand that Europe will still account for 6-7% of the world's population, and its economic power will be crumbling.
CzechNedojde-li k urychlenému uvolnění půjček, budeme neustále spirálovitě klesat, což se pochopitelně projeví v hospodářské činnosti.
Unless there is a rapid unfreezing of lending, we face a continued downward spiral with obvious impact on economic activity.
CzechKdyž začne klesat naše produktivita, můžeme se vrátit k získaným datům a uvidíme, jak máme vytvořit účinnější rovnováhu mezi prací a volným časem.
When our productivity starts to slacken, we can go back to that data and see how we can make more effective balance between work and play.
CzechCo se týče počtu obyvatel v produktivním věku, ten dosáhne vrcholu kolem roku 2010 se 331 miliony a následně bude klesat až na 268 milionů v roce 2050.
As for the population of working age, it would peak at 331 million around 2010 and would then decrease regularly to around 268 million in 2050.
CzechPak začala Uganda klesat, zatímco Zimbabwe vystřelilo nahoru a o několik let později se hrozivé zvýšení frekvence infekce HIV objevilo v Jihoafrické republice.
Then, Uganda started to turn back, whereas Zimbabwe skyrocketed, and some years later South Africa had a terrible rise of HIV frequency.
CzechTato legislativní etapa vstoupila do své závěrečné fáze, což by mělo platit i pro emise CO2 v roce 2015, kdy by měly vrcholit, než začnou klesat.
This legislative period has entered its final phase, rather as CO2 emissions should do in 2015, when they ought to peak before starting to fall, that is.
CzechTato zpráva je proto pokusem řešit tento problém důrazněji, protože příliv migrujících pracovníků klesat nebude, zvlášť během krize.
This report is thus an attempt to tackle this problem more forcefully, because the in-flow of migrant workers is not going to decrease, particularly during the crisis.
CzechToto má skutečně pozitivní dopad v zemi jako je Etiopie, a to je také důvod, proč vidíte klesat dětskou úmrtnost o 25 procent. ~~~ mezi lety 2000 a 2008.
That is having real impact in a country like Ethiopia, and it's why you see their child mortality numbers coming down 25 percent from 2000 to 2008.
CzechNemůžeme dovolit, aby tomu bylo tak, že úroveň našich škol bude nadále klesat a klesat, protože tolik dětí prostě a jednoduše při výuce nerozumí.
We cannot allow it to be the case that the level of our schools continues to fall and fall because so many pupils quite simply cannot understand the teaching.
CzechNa globální úrovni od určitého okamžiku v průběhu příštích 10 - 15 let, kdy emise CO2 dosáhnou vrcholu, budou moci začít v absolutních číslech klesat.
Thus on a global scale, at some point in the next 10-15 years, once we have reached a peak in CO2 emissions these can begin to decrease in absolute terms.
CzechNemůžeme dovolit, aby tomu bylo tak, že úroveň našich škol bude nadále klesat a klesat, protože tolik dětí prostě a jednoduše při výuce nerozumí.
We cannot allow it to be the case that the level of our schools continues to fall and fall because so many children quite simply cannot understand the teaching.
CzechNapříklad v Bulharsku je na tvorbu jednotky HDP potřeba třikrát více energie než v Německu, pokud tedy ceny energie vzrostou, bude konkurenceschopnost země dále klesat.
In Bulgaria, for example, three times more energy is needed to produce a unit of GDP than in Germany, so that if energy prices rise, the country's competitiveness will keep declining.
CzechOdhady Evropské komise naznačují, že do roku 2050 bude EU potřebovat 60 milionů pracovníků ze třetích zemí, v době, kdy počet pracujícího obyvatelstva bude prudce klesat.
The European Commission estimates that by 2050 the EU will need 60 million workers from third countries at a time when the working population will be declining at an accelerated rate.