"dohled" Englisch Übersetzung

CS

"dohled" auf Englisch

CS dohled
volume_up
{Maskulin}

dohled (auch: dozor, inspekce, kontrola)
Nechceme, aby se od sebe oddělil dohled nad finančními trhy a makroprudenční dohled.
We do not want to disconnect the supervision of the financial markets from macroprudential supervision.
Transparentnost, otevřené účetnictví a dohled musí znemožnit daňové ráje.
Transparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Národní orgány dohledu odpovídají za obezřetnostní dohled na vnitrostátní úrovni.
National supervisors have responsibility for prudential supervision at the national level.
Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a koordinace hospodářských politik (
Surveillance of budgetary positions and surveillance and coordination of economic policies (
Komise musí být ostražitá a musí posílit dohled nad trhem s dováženými hračkami.
The Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik (
Surveillance of budgetary positions and surveillance and coordination of economic policies (
Také by nebylo možné provádět řádný dohled nad ekologickými opatřeními a vynucovat jejich realizaci.
Proper inspection and enforcement of greening measures will also be impossible.
Umyla by si raději Evropská komise ruce nad touto záležitostí, než by zabezpečila skutečné celoevropské monitorování, namátkové inspekce evropských inspektorů a evropský dohled?
Would the European Commission prefer to wash its hands of this matter than to guarantee actual European-wide monitoring, ad hoc inspections by European inspectors and European supervision?
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu se sídlem ve Vigu (Španělsko) prosazuje přísné společné standardy pro kontrolu, inspekci a dohled v rámci společné rybářské politiky (SRP).
The European Fisheries Control Agency, based in Vigo, Spain, was set up to promote the highest common standards for control, inspection and surveillance under the Common Fisheries Policy (CFP).
dohled (auch: ochrana, silný vliv)
volume_up
tutelage {Subst.}

Beispielsätze für "dohled" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

CzechMechanismus pro sledování ratingových agentur a dohled nad nimi je nezbytný.
A mechanism for monitoring and supervising credit rating agencies is necessary.
CzechPředně se agenturám pro dohled nezdařilo zabránit investorům chovat se neodpovědně.
First the supervisory agencies failed to prevent irresponsible behaviour by investors.
CzechZ těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropském úřadu pro dohled nad GNSS.
That is why I voted for the report on the European GNSS Supervisory Authority.
CzechDohled nad vývozem zboží dvojího užití je klíčovým prvkem pro nešíření zbraní.
Control over the export of dual-use items is a key aspect of non-proliferation of arms.
CzechZávěrem chci říci, že také musíme zřídit Úřad pro dohled a jeho sídlo.
Finally, we also have to establish a Supervisory Authority and its headquarters.
CzechPouze stanoví široký policejní dohled nad činností uživatelů internetu.
It merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
CzechMnozí samozřejmě mohou namítat, že tento dohled z formálního hlediska existoval již dříve.
Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
CzechEkonomická krize nás naučila, že přísné audity a dohled jsou nepostradatelné.
The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.
CzechZmínil jste dohled evropského výboru pro systémová rizika nad makroekonomickou oblastí.
You mentioned the macrosupervision area of the European Systemic Risk Board.
CzechTento systém pro dohled by měl být navržen speciálně na ochranu proti sociálnímu dumpingu.
This monitoring system should be specifically designed to prevent social dumping.
CzechV některých případech Rada prostě narušila dohled nad lidskými právy.
In some cases the Council has simply undermined the overseeing of human rights.
CzechPotřebujeme opravdový parlamentní dohled a také skutečnou transparentnost.
We need genuine democratic parliamentary control and we also need genuine transparency.
CzechDalším bodem je úloha těchto výborů pro dohled v porovnání s úlohou Komise.
Another issue is the role of these supervisory committees as compared to the Commission.
CzechNefunkční dohled nad systémem nebude s to nezabránit jeho nejhorším excesům.
Supervising a system that does not work will not enable us to avoid its worst aberrations.
CzechMy jsme ti, kdo provádějí dohled, vzhledem k tomu, že nejde o záležitost s předsedou Rady.
It is we who supervise, whereas that is not the case with the President of the Council.
CzechVy jste byl odpovědný za dohled nad tím, že Ústavní smlouva projde.
You have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through.
CzechEvropské orgány pro finanční dohled musí mít rozsáhlé pravomoci.
The European Financial Supervisory Authorities must be provided with extensive powers.
CzechA závěrem: už jsem tu, obrazně řečeno, zval úřad pro dohled nad Galileem k nám do Prahy.
In conclusion, I have already invited the authority that manages Galileo to visit us in Prague.
CzechOd roku 2013 bylo činnost FVO rozšířena a nyní zahrnuje i dohled nad zdravotnickými prostředky.
Since 2013, the scope of the FVO's activities has been extended to include medical devices.
CzechZačaly pracovat agentury pro dohled nad finančními institucemi.
Agencies which supervise financial institutions have begun their work.