"verksamhet" Englisch Übersetzung

SV

"verksamhet" auf Englisch

SV verksamhet
volume_up
{Utrum}

verksamhet
volume_up
activities {Pl} (specified pursuits)
All sådan information om ledamöters verksamhet skulle behöva omfatta all verksamhet.
Any such information on Members' activities would need to include all the activities.
Mikroföretagens gränsöverskridande verksamhet är av försumbar betydelse.
The activities of micro-entities are of negligible cross-border significance.
Det finns uppenbarligen ingen oberoende institution som reviderar bankens verksamhet.
There is apparently no independent institution that scrutinises the Bank's activities.
verksamhet (auch: förehavande, aktivitet, flit, energi)
volume_up
activity {Subst.}
Militär verksamhet står emellertid också för en omfattande miljöförstöring.
Military activity is also responsible for widespread environmental destruction.
Till och med i Maastricht är detta är en gemensam verksamhet och inte en verksamhet som bara berör kommissionen.
Even in Maastricht this is a common activity and not a Commission-only activity.
Terrorister finansierar sitt arbete genom traditionell verksamhet och vanliga brott.
Terrorists finance their activity by traditional means, and with conventional crimes.
verksamhet
volume_up
work {Subst.} (specified pursuits)
Lösningen är att parlamentets verksamhet koncentreras till en arbetsort.
The solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.
Färgfabrikens externa engagemang är en viktig komponent i vår verksamhet.
Färgfabriken’s engagement with other sites is an important component of our work.
Idrottsföreningarnas verksamhet sammanför människor för att utföra uppoffrande frivilligarbete.
Sports societies bring people together to do self-sacrificing voluntary work.
verksamhet (auch: åtgärd, handling, verk, effekt)
volume_up
action {Subst.}
Dessa operatörers verksamhet kommer att granskas av tillsynsmyndigheterna.
The action of these operators will be monitored by the regulatory authorities.
Nonchalans och oansvarig verksamhet får ödesdigra och irreparabla följder.
Negligence and irresponsible action can have disastrous and irreparable consequences.
De minskar bara genom medlemsstaternas egen verksamhet.
They will narrow only if there is action on the part of the Member States.
verksamhet (auch: agentur, byrå, myndighet, förrättning)
volume_up
agency {Subst.}
Särskild uppmärksamhet ska också ägnas förslagen att öka insynen i byråns verksamhet.
Special attention should also be paid to the proposals to promote transparency in the activities of the Agency.
Och vi kräver också att denna byrå skall redovisa, regelbundet och offentligt informera om sin verksamhet.
And we also want this agency to be accountable and to publish regular information on what it does.
Vi anser att dessa ändringsförslag kommer att göra byråns verksamhet mer effektiv och mer duglig.
We think these amendments will improve the efficiency and effectiveness of the operation of the Agency.
verksamhet (auch: bruk, arbete, verkan, hantering)
volume_up
operation {Subst.}
Denna verksamhet är emellertid mindre reglerad än banksystemets verksamhet.
Their operation, however, is less regulated than the banking system.
Detta är nödvändigt för att säkerställa tribunalens fortsatta verksamhet.
This is needed in order to ensure the continued operation of the Court.
Besökscentrumets verksamhet och besöksprogrammen bör anpassas till dessa krav.
The operation of the visitors centre and visit programme ought to be adapted to these demands.
verksamhet (auch: jäsning, bearbetning, funktion, lösning)
volume_up
working {Subst.}
Jag vill nu uppmana parlamentet att undersöka OSSE: s verksamhet.
I would now call on this House to have an inquiry into the workings of the OSCE.
Kritiken mot Europeiska revisionsrättens verksamhet tar aldrig slut.
Criticism of the working practices of the Court of Auditors continues unabated.
Jag vill nu uppmana parlamentet att undersöka OSSE:s verksamhet.
I would now call on this House to have an inquiry into the workings of the OSCE.
verksamhet (auch: yrke, arbete, sysselsättning, inflyttning)
Mildare bestämmelser gäller för en hel rad yrken och verksamheter och beräkningsperioderna är generösa.
More relaxed arrangements apply to a whole range of occupations and activities and the reference periods are generous.
Det ankommer på de individuella medlemsstaterna att avgöra vilka meriter som gäller för att få utöva ett visst yrke eller en viss verksamhet inom det egna landets gränser.
Each Member State is free to stipulate what qualifications are required to exercise an occupation or profession within its own borders.
Varför ska skattebetalarna fortsätta att stödja en verksamhet som skadar de omgivande områdena när miljöförstöring kan läggas ut på entreprenad genom att köpa importerade livsmedel?
Why should taxpayers continue to support an occupation that does harm to the surrounding areas when pollution can be outsourced by buying imported food?
verksamhet (auch: rörelse, svängrum, pjäs, spel)
volume_up
play {Subst.}
EU ska inte bara fokusera på marknadsekonomin och marknadskrafternas fria verksamhet.
It must not only focus on the market economy and the free play of market forces.
Till sist vill jag uppmana medlemsstaterna att spela en aktivare roll i samband med stiftelsens verksamheter.
To conclude, I would like to call on the Member States to play a more active role in the work of the Foundation.
Inget formellt område i Europeiska unionens verksamhet har påverkats av den österrikiska situationen under detta ordförandeskap.
No formal aspect of the European Union's operational framework has come into play during the Portuguese presidency in relation to the Austrian situation.
verksamhet (auch: uppgift, ärende, angelägenhet, företag)
volume_up
business {Subst.}
När idrotten är kommersiell måste den betraktas som all annan kommersiell verksamhet i Europa.
When sport is a business, it must be regarded like any other business in Europe.
Handeln med illegala droger utgör nu en avancerad internationell verksamhet.
The illegal drugs trade is now a sophisticated international business.
Personuppgifter har blivit ”big business” och är en växande verksamhet.
Personal data has become big business, and it is a growing business.

Synonyme (Schwedisch) für "verksamhet":

verksamhet

Beispielsätze für "verksamhet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishInte heller på den punkten är General Motors europeiska verksamhet något undantag.
In this respect too, the European operations of General Motors are no exception.
SwedishDet är det som kollegan Happart gjort under sin långa framgångsrika verksamhet här.
That is what Mr Happart has done throughout his long and successful career here.
SwedishAlla dessa frågor är för närvarande av stor vikt för vår verksamhet och för oss.
All these questions are currently of great concern to our sectors and to us.
SwedishMan uppmanar i betänkandet till en lägre momssats på arbetskraftintensiv verksamhet.
The report calls for a lowering of the VAT rate for labour-intensive businesses.
SwedishEn annan viktig faktor är att denna verksamhet inte är begränsad till Europa.
There is also another important element: this is not confined merely to Europe.
SwedishOm det verkligen finns en sinnebildlig verksamhet så är det Misteri d ' Elx.
If anything can be called a high-profile project, then it is the Misteri d'Elx.
SwedishOfta skapar alltför mycket övervakning fördröjningar och paralyserar verksamhet.
Frequently, too much supervision only slows down and paralyses operations.
SwedishDessa åtgärder är intimt sammanlänkade med livsmedelsmyndighetens kommande verksamhet.
These things are inextricably linked with what the food authority will be doing.
SwedishOm det verkligen finns en sinnebildlig verksamhet så är det Misteri d'Elx.
If anything can be called a high-profile project, then it is the Misteri d'Elx .
SwedishUnder det senaste årtiondet påminde EKSG: s verksamhet mest om bankverksamhet.
Over the last decade, the way the ECSC has acted is reminiscent of banking.
SwedishMaffiagruppernas verksamhet är mycket mer omfattande nu när risken framstår som mindre.
Mafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
SwedishVi vill inte se några överlappningar inom de olika institutionerna i vår verksamhet.
We do not want duplication within the different institutions in terms of what we do.
SwedishDet bildar en stark grogrund för illegal vapenhandel och brottslig verksamhet.
That is a fertile breeding ground for the illegal arms trade and banditry.
SwedishUnder det senaste årtiondet påminde EKSG:s verksamhet mest om bankverksamhet.
Over the last decade, the way the ECSC has acted is reminiscent of banking.
SwedishFörteckningar över verksamhet och belopp publiceras på GD Miljös webbplats.
Lists of operations and amounts are published on the DG Environment website.
SwedishJag hoppas i alla fall att institutet snart kommer att inleda sin verksamhet.
I hope, at any rate, that the institute will soon start to be operational.
SwedishI våra ögon är samarbetet en mellanstatlig verksamhet, och bör så förbli.
In our view, cooperation is, and should remain, an intergovernmental exercise.
SwedishFlytten hindrar herr Van Rens från att leda en riktig verksamhet i själva Thessaloniki.
This move is preventing Mr Van Rens operating a tight ship in Thessaloniki itself.
SwedishMen till följd av skuldbördan kommer de aldrig att kunna bedriva en lönsam verksamhet.
But the burden of debt will never allow the shipyards to operate profitably.
SwedishNi trotsar reglerna för denna institutions verksamhet.
Commissioner, you are flouting the operating rules of this institution.