"verklighet" Englisch Übersetzung

SV

"verklighet" auf Englisch

SV verklighet
volume_up
{Utrum}

verklighet (auch: realitet)
volume_up
reality {Subst.}
Vi måste absolut överbrygga denna klyfta mellan löften och verklighet.
It is imperative that this discrepancy between promises and reality is overcome.
Detta är helt nödvändigt och det finns inga alternativ till denna verklighet.
This is absolutely essential and there are no alternatives to that reality.
Kolekonomin måste bli en internationell verklighet, inte bara en europeisk.
The carbon economy must be a reality throughout the world and not only in Europe.
verklighet (auch: tillvaro, existens, liv, livsföring)
volume_up
life {Subst.}
Vardagslivets verklighet visar att mycket återstår att göra i medlemsstaterna.
The reality of daily life shows that much progress remains to be made in the Member States.
Det återstår ännu att göra bolagsrätten till en alleuropeisk verklighet.
Company law still needs to be made a pan-European fact of life.
Och se där - vardagens hårda verklighet har återigen hunnit ikapp oss.
Voilà - the grim reality of everyday life has caught up with us again.
verklighet (auch: faktum, faktiskt förhållande)
volume_up
actuality {Subst.}
verklighet (auch: styrka, välstånd, fasthet, soliditet)

Synonyme (Schwedisch) für "verklighet":

verklighet

Beispielsätze für "verklighet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi bär alltså ansvaret för att se till att turistpolitiken även blir verklighet.
In short, we have a duty to see to it that something is made of tourism policy.
SwedishOm SIS II någonsin blir verklighet har vi mycket att tacka er för, herr Coelho.
If SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
SwedishDen verklighet som döljer sig bakom dessa rapporter är en ytterst allvarlig fråga.
The situation underlying this number of reports is a matter of gravest concern.
SwedishJag kommer noggrant att granska om de vackra orden faktiskt blir verklighet.
I will be watching closely to see if these fine words are actually put into effect.
SwedishJag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
What nonsense to say that this new Constitution will create a centralised superstate!
SwedishDe europeiska medborgarna måste tro på det här projektet och på denna verklighet.
European citizens must believe in this project and this state of affairs.
SwedishIngen har velat lyssna på dessa varningar som innehåller sunt förnuft och verklighet.
No-one ever listened to these warnings which were full of common sense and realism.
SwedishDet är bra att det har blivit verklighet att det nu läggs fram för oss.
It is good that it has come into being and that it has now been submitted to us.
SwedishJag hoppas att detta snart även skall bli verklighet i Serbiska Republiken.
I hope that it will soon be a matter of course in the Serbian Republic too.
SwedishHur reagerar vi då när vi ställs inför denna verklighet, detta uppenbara?
Confronted by these realities, faced with the obvious, what is our response?
SwedishNi kommer att kunna räkna med vårt stöd om ni till sist gör verklighet av detta.
You will be able to rely on us if you finally put this into practice.
SwedishDetta förslag saknar tydligt kontakt med den verklighet som nu råder inom jordbruket.
Clearly this proposal is out of touch with current agricultural realities.
SwedishDetta är avgörande för att allas tillgång till rättslig prövning ska bli verklighet.
We all want European consumers to have access to quality legal services.
SwedishFöredraganden föreslår en lång rad åtgärder för att detta ska bli verklighet.
The rapporteur proposes a whole raft of measures to make this possible.
SwedishMånga fler tänkte att den aldrig skulle bli verklighet och att den var dömd att misslyckas.
Many more thought that it would never happen or that it was doomed to failure.
SwedishJag ber kommissionären, vilket också Cot gör, se till att detta blir verklighet.
Like Mr Cot, I beg the Commissioner to make sure that this is done.
SwedishSåväl ledamöterna som deras assistenter måste vara förankrade i sin nationella verklighet.
Both MEPs and their assistants must be rooted in the realities of their own country.
SwedishMen den liberalisering av marknaden som man hoppades på blev aldrig verklighet.
However, the hoped-for market liberalisation failed to materialise.
SwedishVi måste kämpa för att de nödvändiga förändringarna skall bli verklighet genom konventionen.
We must fight to make the necessary changes come about through the Convention.
SwedishDessutom skulle den innebära att utopin om ”mer Europa för mindre pengar” blev verklighet.
Furthermore, it would make real the utopia of ‘more Europe for less money’.