"verkan" Englisch Übersetzung

SV

"verkan" auf Englisch

SV verkan
volume_up
{Utrum}

verkan (auch: åtgärd, handling, verksamhet, verk)
volume_up
action {Subst.}
Ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt â-agonister vid animalieproduktion
Substances having a hormonal or thyrostatic action and of beta-agonists
Är nanoaerosolernas, som finns överallt omkring oss, katalytiska verkan farlig för hälsan?
Does the catalytic action of the nanoaerosols which are all around us have dangerous effects on health?
Förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion (
Prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyreostatic action and of beta agonists (
verkan (auch: verksamhet, bruk, arbete, hantering)
volume_up
operation {Subst.}
Däremot får det inte inverka negativt på insatsernas effektivitet och verkan.
But this must not be to the detriment of the efficiency and effectiveness of the operation.
EU kan på inga villkor acceptera den amerikanska lagstiftningens extraterritoriella verkan.
Under no circumstances should the Union accept the extraterritorial operation of US legislation.
Vår grupp anser det vara av stor vikt att man från europeiskt håll inte lägger några hinder i vägen som kan ha en störande verkan på läkemedelsmarknaden.
Our group believes it to be of major importance that Europe does not present any obstacles which could frustrate the operation of the medicines market.
verkan (auch: agentur, verksamhet, byrå, myndighet)
volume_up
agency {Subst.}
Att använda byrån är uppenbart det lämpligaste valet när det gäller ekonomi, effektivitet och verkan.
The Agency option is clearly the most suitable as regards economy, efficiency and effectiveness.
verkan (auch: effekt, förmåga, kraft, dygd)
volume_up
virtue {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "verkan":

verkan
Swedish

Beispielsätze für "verkan" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishOm allt går bra kommer dock vad som var en negativ faktor snart att få motsatt verkan.
This was made a factor in Turkey's own EU candidacy – some might think wrongly so.
SwedishVi har en grönbok och letar nu efter de förslag som skulle ha störst verkan.
We have a Green Paper and we are currently looking for the most effective proposals.
SwedishBegreppet med tidszoner kan inte ställas mot likriktandets välgörande verkan!
The advantages of time zones cannot possibly outweigh the benefits of standardisation!
SwedishI år har vi bevittnat skogsbrändernas förödande verkan.
Commissioner, this year we have seen the devastating effects of forest fires.
SwedishEftersom det har skrivits in i artiklarna har bestämmelsen rättslig verkan.
As it has been written into the articles, the provision is legally binding.
SwedishDet måste vara möjligt att bygga ut detta nät nu med kännbar verkan för medborgarna.
It must be possible to extend this network with appreciable benefits for our citizens.
SwedishInrättandet av en FN-polisstyrka med omedelbar verkan är i det avseendet en nödvändighet.
It would appear to be absolutely vital to send in a UN policing force immediately.
SwedishDen kommer, två och ett halvt år efter det att direktivet kommer att ha effektiv verkan.
We are getting one, two and a half years after the directive has entered into force.
SwedishRådet är självklart berett att se till att dessa bestämmelser får full verkan.
The Council is obviously willing to make full use of these provisions.
SwedishFör att det ska få någon verkan måste vi ha hanterbara instrument i kampen mot terrorismen.
In order to be effective, we must have workable instruments for fighting terrorism.
SwedishDet är självklart oerhört viktigt att utreda olyckor och deras orsaker och verkan.
Investigating incidents and their causes and effects is obviously of substantial importance.
SwedishDessa uttalanden var olyckliga och oförnuftiga och fick omedelbar verkan på marknaden.
They were unfortunate and imprudent statements which had immediate effects on the market.
SwedishVi har sett alltför många förklarande texter som inte fått någon verkan.
We have seen too many declarations that were not followed up in practice.
SwedishDenna verkan förekommer endast med diklormetan och inte med andra ämnen.
This occurs only with dichloromethane and not with the other substances.
SwedishDen nya stadgan kommer, även om den ännu inte är bindande, att få en rättslig verkan.
The new Charter will have legal force, even if it is not yet binding.
SwedishHans Majestät var nära döden, men Zhao Gao tvivlade på pillrets verkan.
His Majesty was barely alive, but Zhao Gao doubted the Pill's veracity.
SwedishHur som helst, vilken verkan det nu kan ha, skulle jag bara vilja säga följande.
However, for what it is worth, I would just say the following.
SwedishVi ifrågasätter om de föreslagna regleringarna är önskvärda och om de kommer att få avsedd verkan.
If we are going to be true to our constituents we require well implemented rules.
SwedishDen kommer, två och ett halvt år efter det att direktivet kommer att ha effektiv verkan.
We wanted the Commission to draft an amendment proposal, if need be.
SwedishOch det vore oansvarigt av mig att inte placera barnen hos dig med omedelbar verkan.
And I would be remiss in my responsibility if I did not place the children with you immediately.