"utslagning" Englisch Übersetzung

SV

"utslagning" auf Englisch

SV

utslagning {Utrum}

volume_up
Den värsta fallen av fattigdom, social utslagning, arbetslöshet och brottslighet finner man i dag i unionens städer.
The most serious cases of poverty, marginalization, unemployment, social exclusion and crime are now found in the urban areas of the Union.
Marginalisering och utslagning är mycket konkreta risker i samband med utvecklingen av nya informations- och kommunikationsteknologier.
Marginalization and exclusion are very real risks in the context of the development of new information and communications technologies.
Därför måste dessa färdigheter ges till alla och att man därigenom hindrar nya klassgränser och utslagning.
The necessary skills must therefore be imparted to all, in order to try to prevent a fresh class division and a new kind of marginalization.
utslagning (auch: nedgång, nedskärning)

Synonyme (Schwedisch) für "utslagning":

utslagning

Beispielsätze für "utslagning" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishLivslångt lärande spelar en nyckelroll i kampen mot arbetslöshet och utslagning.
Lifelong learning is essential in the fight against unemployment and exclusion.
SwedishFattigdom och social utslagning är mycket brådskande utmaningar för hela unionen.
Poverty and social exclusion remain very urgent challenges for the whole Union.
SwedishInvandrade kvinnor är särskilt utsatta för diskriminering och social utslagning.
Immigrant women are particularly vulnerable to discrimination and social exclusion.
SwedishMin fjärde punkt gäller gemenskapens strategi för att motverka social utslagning.
My fourth point concerns the Community strategy on combating social exclusion.
SwedishAllt detta sker under Europeiska året för bekämpning av utslagning och fattigdom.
All this is happening in the Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
SwedishFattigdom och social utslagning är andra frågor som förtjänar större uppmärksamhet.
Poverty and social exclusion are other issues that deserve increased attention.
SwedishProblemet med fattigdom och social utslagning är en annan mycket viktig fråga.
The problem of poverty and social exclusion is another very important matter.
SwedishVi vill också att den används i samband med social utslagning och socialt skydd.
We want to see it also applied to social exclusion and social protection.
SwedishDe handlar om konsumentskydd, sysselsättning, beskattning och rädslan för utslagning.
They concern consumer protection, employment, tax and the fear of being edged out.
SwedishProgram för att bekämpa social utslagning saknar ofta särskilda åtgärder för kvinnor.
Programmes to counter social exclusion often lack specific measures aimed at women.
SwedishEnheten samarbetar med andra avdelningar, vilka har nära samband med social utslagning.
It works with other departments which have a close bearing on social exclusion.
SwedishHur som helst är programmet mot social utslagning välkommet.
Nevertheless, Mr President, this plan against social exclusion is very welcome.
SwedishGemenskapens åtgärdsprogram för att bekämpa social utslagning måste stödjas helhjärtat.
A Programme of Community Action to combat social exclusion must be fully supported.
SwedishArbetslöshet och utslagning härjar inte bara i de fattigaste regionerna.
The ravages of unemployment and exclusion are not confined to the poorest regions.
SwedishDetta ligger i linje med Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning.
This is in keeping with the EU Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
SwedishEuropeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning (fortsättning på debatten)
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (continuation of debate)
SwedishDessutom bidrar rörligheten för arbetstagare till att minska social utslagning och fattigdom.
The movement of workers also helps to reduce social marginalisation and poverty.
SwedishMen vi anser inte att kampen mot social utslagning kan splittras upp.
But we do not feel that social exclusion can be eradicated in a piecemeal fashion.
SwedishKvinnor som tillhör minoriteter drabbas av fattigdom, utslagning och diskriminering.
Minority women are experiencing poverty, exclusion and discrimination.
SwedishVi behöver mer avancerade program i Europa för att bekämpa social utslagning.
We need more advanced programmes in Europe to fight social exclusion.