SV

utslag {Neutrum}

volume_up
1. Allgemein
Domstolens utslag är ännu en europeisk spik i de brittiska friheternas likkista.
The Court's decision is yet another European nail in the coffin of British liberties.
Vi kommer också att få deras utslag, men är det en tillräcklig lösning?
We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?
Nu avvaktar vi författningsdomstolens utslag och fortsätter att följa frågan noggrant.
We are now waiting for the decision of the constitutional court and we are continuing to monitor the issue carefully.
Jag uppmanar den slovenska regeringen att avstå från att verkställa utvisningsbeslutet för familjen Berisha tills den slovenska domstolen har meddelat sitt utslag om överklagandet.
I call on the Slovenian Government to restrain from executing the deportation decree on the Berisha family until such time as the Slovenian Court of Justice has ruled on the complaint.
utslag (auch: epidemi, våg, ström, hudutslag)
Detta kan vara ett utslag av patriotisk entusiasm eller också hänger flaggan kanske bara ute för att torka.
This might be a rash of patriotic enthusiasm or the flag might be just hanging out to dry.
Detta beslut stöddes helt och fullt av säkerhetsrådets resolutioner 541 och 550, samt av en rad utslag från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
Security Council resolutions 541 and 550, together with a series of rulings by the European Court of Human Rights upheld the above decision in full.
utslag (auch: dom, mening, straffsats)
Vissa domare är strängare i sina utslag, medan andra är mer överseende.
Some judges are tougher in their sentencing, while others are more lenient.
Detta utslag medförde bland annat att flera personer dömdes till fängelsestraff och böter för förfalskning.
This ruling, inter alia, sentenced several persons to terms of imprisonment, and imposed fines for forgery.
I detta läge kan man påminna om att det är nödvändigt att snabbt upprätta en ständig internationell domstol som kan fälla utslag inom rimliga tider.
In this respect, may I remind you of the need rapidly to set up the International Court of Justice, on a permanent basis, with the capacity to hand down sentences in reasonable time.
utslag (auch: akne)
2. Rechtswesen
utslag (auch: rättsavgörande)
Kan ordförandeskapet undersöka denna fråga och ge oss ett utslag?
Is it possible for the presidency to examine this question and give us a ruling?
Europeiska kommissionen är särskilt nöjd med detta utslag från EG-domstolen.
The European Commission is particularly satisfied with this ruling by the Court.
Producenterna i Västindien har blivit något förbryllade över WTO: s utslag.
The Caribbean producers have been somewhat perplexed at the ruling of the WTO.
utslag (auch: dom)
Detta utslag har kommit till följd av en rättegångsparodi.
This verdict was reached following a mockery of a trial.
Då skulle vi få veta medborgarnas utslag.
Then we would know the verdict of the citizens.
Sedan kan vi bedöma det utifrån de beslut som fattats och därefter fälla vårt utslag.
Then we can judge it on its resolve and we can then give our verdict.
utslag
De respektive förfarandena kan emellertid återupptas om en granskningspanel anser att EU har underlåtit att genomföra WTO-panelens utslag.
However, respective proceedings could resume following a determination by a compliance panel that the European Union has failed to implement the WTO panel rulings.
3. Rechtswesen: "rättens beslut efter rättegång"
utslag (auch: dom, domslut)
volume_up
judgment {Subst.} [Amer.]
Sedan dess har det utslag som de väntade på flyttats fram till den 31 januari.
Since then, the judgment they were awaiting has been pushed back to 31 January.
Sedan dess har det utslag som de väntade på flyttats fram till den 31 januari.
Since then, the judgment they were awaiting has been pushed back to 31 January.
The Court judgment caused some confusion.

Synonyme (Schwedisch) für "utslag":

utslag

Beispielsätze für "utslag" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishFör det andra, vad gäller påföljder för uraktlåtenhet att efterleva domstolens utslag.
Secondly, on the issue of penalties for failure to comply with Court judgments.
SwedishWTO fattar beslut och avger utslag mot de mäktigaste länderna i världen.
Of one thing I am sure: you cannot just leave agriculture to the free market.
SwedishWTO fattar beslut och avger utslag mot de mäktigaste länderna i världen.
And it takes decisions, and it makes findings against the most powerful in the world.
SwedishVissa domare är strängare i sina utslag, medan andra är mer överseende.
Some judges are tougher in their sentencing, while others are more lenient.
SwedishDen senare meddelar alltid utslag på grundval av den gällande lagstiftningen.
The latter always rules on the basis of the legislation in force.
SwedishEller är detta ännu ett utslag av byråkrati utan något verkligt syfte eller faktisk betydelse?
This is a new departure and it is a very worthwhile and welcome departure.
SwedishOm vi ska skapa ett solidariskt Europa måste detta ge socialt och ekonomiskt utslag.
If we are to create a Europe of solidarity, it must manifest itself in social and economic terms.
SwedishDomarna meddelade sitt utslag med en knapp marginal på fem röster mot fyra.
The justices ruled by a narrow margin of five votes to four.
SwedishEller är detta ännu ett utslag av byråkrati utan något verkligt syfte eller faktisk betydelse?
Otherwise, is this yet another piece of bureaucracy with no real purpose or real difference?
SwedishHelt bortsett från allt annat har denna princip bekräftats i utslag från EG-domstolen.
Quite apart from anything else, this principle has been confirmed in rulings by the Court of Justice.
SwedishAlgeriernas illdåd mot fransmännen var utslag av barbari.
The atrocities committed by the Algerians against the French were barbaric.
SwedishDessutom kan utslag, när de görs, ofta vara svåra att genomdriva.
Furthermore, rulings, when made, can often be difficult to enforce.
SwedishMen grymheten mot kvinnorna är inte bara ett utslag av mullornas diktatur.
The dictatorship of mullahs is not the only regime under which women are barbarically oppressed, however.
SwedishVi har nu haft tre jämförbara ärenden inför EG-domstolen, som alla har lett till olika utslag.
We have now had three comparable cases before the Court, which have all led to different rulings.
SwedishJag vill därför betona att denna ståndpunkt i viss utsträckning är ett utslag av hyckleri.
I wish therefore to draw attention to the fact that this position is to some extent a hypocritical one.
SwedishAtt i det läget öka satsningarna på marknadsåtgärder är utslag av olycklig dubbelmoral.
In that context, to increase spending on marketing measures is an unfortunate reflection of double standards.
SwedishValet i Bulgarien den 25 juni gav inte något tydligt utslag.
The elections in Bulgaria on 25 June produced an unclear result.
SwedishSherminatorn ger utslag för föremål på ca två meters håll.
The Sherminator detects serious heat at a distance of two meters.
SwedishDe normer som återfinns däri och i domstolens utslag måste därför följas.
The standards that are contained therein and in the jurisprudence of the Court will therefore have to be observed.
SwedishMen kanske detta är ett utslag av den bitterhet vi känner.
That perhaps is the source of this sense of great bitterness.