"utlopp" Englisch Übersetzung

SV

"utlopp" auf Englisch

SV utlopp
volume_up
{Neutrum}

volume_up
outlet {Subst.}
EU måste skapa ett utlopp för de förväntningar som de europeiska folken har ålagt oss.
Europe must provide an outlet for the expectations that the European people have placed on us.
Det var så, kreativiteten måste hitta sitt utlopp på något sätt.
That was -- the creativity had to find its outlet somehow.
Folk är inte bara rädda, de finner dessutom ett utlopp för det i att ”älska storebror”, vilket George Orwell beskrev.
People are not only afraid; they find an outlet in 'loving Big Brother', as described by George Orwell.
utlopp (auch: utflöde)
volume_up
effluent {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "utlopp":

utlopp
Swedish

Beispielsätze für "utlopp" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet är garantiernas syfte, dvs. att detta utlopp av friheter skall garanteras.
This is the sense of the guarantees: to push forward this aspect of freedoms.
SwedishDessutom har Europeiska unionen från och med 2007 ett utlopp i Svarta havet.
Moreover, as of 2007, the European Union has an exit to the Black Sea.
SwedishFöreställ er andra företag ge fritt utlopp för sin jakt på vinster på liknande sätt över gränserna.
Imagine other companies indulging their profit-seeking in similar ways across the board.
SwedishDet är inte ett antal regleringar vid de båda flodernas utlopp.
That is the problem. ?he problem is not a few arrangements downstream at the estuaries of the two rivers.
SwedishTack vare denna motionsbaserade eftermiddagsverksamhet får barnen utlopp för sina naturliga rörelsebehov och lust att röra på sig.
Physical activity in the afternoon enables children to satisfy their natural need and desire for exercise.
SwedishMed hjälp av motionsbaserad eftermiddagsverksamhet erbjuds barnen en möjlighet att ge utlopp för sin naturliga vilja och sitt behov att röra på sig.
Afternoon sports programmes help children satisfy their natural desire and need for exercise.
SwedishBättre strukturer måste göra det omöjligt för politiska ledare att ostörda ge fritt utlopp åt sin ohejdade hunger efter makt och rikedom.
Better structures must prevent political leaders from indulging in their unbridled hunger for power and wealth undisturbed.
SwedishDe som försöker med det förfogar över andra debatter inom ramen för reformeringen av institutionerna för att få utlopp för sina ambitioner.
Those who wish to do that have other debates, in the field of institutional reform, in which to find expression for their aspirations.
SwedishJag skulle gärna vilja göra en kommentar om det europeiska larmnumret 112, och på den punkten måste jag nu få ge utlopp för min frustration.
Mr President, I would also like to say something about the European emergency number 112, and this means venting some frustration.
SwedishOfta låter regeringar företeelser som extremism, främlingsfientlighet och rasism få fritt utlopp, vare sig det beror på svaghet eller bristande vilja från deras sida.
Extremism, xenophobia and racism often rear their ugly heads, with governments either impotent or unwilling to curb them.
SwedishDet krävs att arbetsgivarna tänker om och skapar arbetsmiljöer där de anställda får utlopp för sin passion och kreativitet, menar de båda forskarna.
It requires employers to think about and create working environments where employees have a way out for their passion and creativity, says the two researchers.
SwedishVi instämmer även i att mer oberoende media skulle ha en nyttig funktion som ett fredligt sätt att ge utlopp för socialt missnöje i en tid av ekonomiska påfrestningar.
We also agree that a more independent media would have a useful role to play to channel social discontent peacefully in times of economic stress.
SwedishJag anser inte heller att det är förnuftigt att ge fritt utlopp åt något slags ”jojosystem”: först liberaliserar och avreglerar vi, och sedan ingriper vi en gång till.
Neither do I believe that it is sensible to indulge in a kind of ‘yo-yo’ system: first we liberalise and deregulate and then we intervene once again.
SwedishDet är med fasa som jag noterar hur den politiska klåfingrigheten och ambitionen att flytta den politiska makten till EU:s institutioner nu hotar att få fritt utlopp.
I am horrified to see how political meddling and the ambition to shift political power to the EU institutions are now threatening to run out of control.
SwedishDärför var den socialdemokratiska gruppens beslut att återigen släppa in Smer i sina led inget bra beslut, utan ett som ger fritt utlopp för extremistiska antiungerska uttryck.
Therefore the Socialist Group's decision to readmit the SMER into its ranks was a bad one, one that gives free rein to extremist anti-Hungarian expressions.
SwedishÅ ena sidan innebär detta att vi rör oss på ett område där det som beslutas icke är rättsligt bindande, vilket ger fritt utlopp för många vackra ord och goda föresatser.
On the one hand, this means that we are operating in an area where what is decided is not legally binding, and this, of course, gives free rein to a lot of fine words and good intentions.