"understöd" Englisch Übersetzung

SV

"understöd" auf Englisch

SV understöd
volume_up
{Neutrum}

understöd (auch: ställning, hjälp, stöd, underhåll)
volume_up
support {Subst.}
Vidare måste strukturer för understöd av minoriteterna utarbetas och utvidgas.
In addition, mechanisms for the support of minorities must be established and developed.
Detta kallar vi understöd för ekonomiska reformer i dessa länder!
And we call this support for economic reform in these countries!
Det är viktigt att granska befintliga mekanismer för understöd av intermodala tjänster.
It is important to review the existing mechanism of support for inter-modal services.
understöd (auch: avdrag, tilldelning, anslag, rabatt)
volume_up
allowance {Subst.}
Genom den tillfälliga internationella mekanismen tillhandahålls socialt understöd och bränsle.
The TIM is delivering social allowances and fuel.
understöd (auch: ersättning, hjälp, stöd, förstärkning)
volume_up
backup {Subst.}
understöd (auch: vinst, fördel, nytta, förmån)
volume_up
benefit {Subst.}
I Europeiska unionen i dag är det praktiskt taget omöjligt för en del av våra ungdomar att gå från understöd till arbete.
In the European Union today it is virtually impossible for some of our young people to make that move from benefit to work.
I synnerhet för våra unga människor måste vi bryta ner de barriärer som gör övergången från understöd till arbete nära nog omöjlig för hundratusentals unga människor.
Particularly for our young people we have to break down the barriers which make the move from benefit to work almost impossible for hundreds of thousands of young people.
Politiska åtgärder som syftar till att harmonisera arbets- och familjelivet, samt skattelättnader och andra understöd är en viktig förutsättning för att öka födelsetalen.
Policies aimed at harmonising work and family life, as well as providing tax relief and other benefits, are an essential precondition for boosting the fertility rate.
understöd (auch: bidrag, inlägg, medverkan, tillskott)
Han har gett viktiga impulser till sysselsättningstoppmötet vilka jag i hög grad understöder.
His contribution to the employment summit has been significant and I would like to give it my wholehearted support.
understöd (auch: främjande, eggelse, uppmuntran)
understöd (auch: stöd, skötsel, försörjning, försvar)
understöd (auch: socialbidrag)
volume_up
relief {Subst.} [Amer.]
Politiska åtgärder som syftar till att harmonisera arbets- och familjelivet, samt skattelättnader och andra understöd är en viktig förutsättning för att öka födelsetalen.
Policies aimed at harmonising work and family life, as well as providing tax relief and other benefits, are an essential precondition for boosting the fertility rate.
Det berör slutligen också problemet med förskingring av understöd.
The report finally touches on the theme of misappropriation of subsidies.
Vi lever i en tid där vi måste tänka efter om industripolitik kan regleras enbart med hjälp av understöd.
We live in an age when we must consider whether industrial policy can be ruled by means of subsidies alone.
Vem i västvärlden har lust att betala understöd till människor i Östeuropa som på grund av oss tvingas lämna sin sysselsättning?
Who in the West has any desire to pay subsidies to people in Eastern Europe whom we are forcing out of their jobs?
understöd (auch: socialbidrag, socialhjälp)
volume_up
welfare {Subst.} [Amer.]
Vad kommer detta att leda till förutom att fler människor blir arbetslösa och hamnar i den relativa tryggheten av att vara beroende av understöd?
What will that do other than drive more people out of work into the safe haven, relatively speaking, of welfare dependency?

Synonyme (Schwedisch) für "understöd":

understöd

Beispielsätze für "understöd" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishSedd ur producenternas synpunkt är parlamentets målsättning värd understöd.
From the point of view of producers, Parliament' s objective is to be supported.
SwedishSedd ur producenternas synpunkt är parlamentets målsättning värd understöd.
From the point of view of producers, Parliament's objective is to be supported.
SwedishSchmidbauer, tydligen kommer detta inte heller att finna något understöd i parlamentet.
Clearly, Mrs Schmidbauer, this will not be supported by Parliament either.
SwedishAndelen understöd, som används för gemenskapen, skall höjas från 20 % till 40 %.
The proportion of aid to be used for common objectives should be increased from 20 % to 40 %.
SwedishEuropeiska unionen skulle kunna ge understöd till Kosovo för evigt och knappt märka det.
The European Union could subsidise Kosovo for ever and hardly notice it.
SwedishTänker ni överlämna allt till anfallarna, eller ge understöd?
Are you gonna let the offense do everything, or are you gonna help us out some?
SwedishDet berör slutligen också problemet med förskingring av understöd.
The report finally touches on the theme of misappropriation of subsidies.
SwedishColombia kommer även fortsättningsvis att behöva stort understöd från det internationella samfundet.
Colombia will continue to need strong backing from the international community.
SwedishDet handlar om understöd, en önskvärdhet som vi alla erkänner.
It is about subsidiarity, the desirability of which we all accept.
SwedishGenom den tillfälliga internationella mekanismen tillhandahålls socialt understöd och bränsle.
The TIM is delivering social allowances and fuel.
SwedishVi lever i en tid där vi måste tänka efter om industripolitik kan regleras enbart med hjälp av understöd.
We live in an age when we must consider whether industrial policy can be ruled by means of subsidies alone.
SwedishVåra jordbrukare vill inte ständigt ta emot understöd.
Our farmers do not want to be constantly subsidised.
SwedishFör som ni vet är landet fullproppat med vapen, och man säger att det landet ger understöd åt den lilla befrielsearmén.
As you know, the country is full of weapons and it is said it is supplying a small liberation army.
SwedishVi bör inte ge understöd till alltför många fiskare som fångar alltför lite fisk.
So if we really want mixed companies to be a cornerstone of development cooperation, Commissioner, let us give them assistance from the EFF.
SwedishPhare-programmet är särskilt viktigt inom ramen för att förbereda inträdet av länder som uppbär understöd.
The PHARE programme is particularly important in the context of preparation of the beneficiary countries for accession.
SwedishDet finns inte någon inom Europeiska unionen som står i kö för att få betala understöd till friställda slakteriarbetare i Polen.
There is no one in the EU who is lining up to pay subsidies to unemployed slaughterhouse workers in Poland.
SwedishHär ifrågasätts statligt understöd.
State aid is being called into question here.
SwedishVem i västvärlden har lust att betala understöd till människor i Östeuropa som på grund av oss tvingas lämna sin sysselsättning?
Who in the West has any desire to pay subsidies to people in Eastern Europe whom we are forcing out of their jobs?
SwedishEller tänker ni kanske ge Nagorno-Karabach ett understöd via Lattjin-korridoren, något som enligt folkrätten vore helt lagstridigt?
Or do you want to give aid to Nagorno-Karabakh via the Latchin corridor, which would go against international law?
SwedishDetta är av inte ovidkommande sociokulturell relevans för unionen och förtjänar enbart av detta skäl vårt fulla understöd.
This has quite significant social and cultural implications for the Union and for that reason alone we should provide substantial aid.