"troligen" Englisch Übersetzung

SV

"troligen" auf Englisch

SV troligen
volume_up
{Adverb}

troligen (auch: nog, förmodligen, rimligt, antagligen)
volume_up
likely {Adv.}
Utopin i icke-spridningsavtalet kommer troligen aldrig att förverkligas.
The utopia of non-proliferation of nuclear weapons is not likely to ever materialise.
Om du har problem med sökinställningarna beror det troligen på problem med webbläsarens cookies.
Issues with your search settings are likely caused by problems with your browser cookies.
Genom globaliseringen kommer troligen migrationsfrågan också att nå de nya medlemsstaterna.
In connection with globalisation, the issue of migration will likely also reach the new Member States.
I ett utvidgat EU kommer de troligen att omfatta en betydligt högre procentsats.
In an enlarged EU, they will probably account for a significantly higher percentage.
Troligen kommer ingen att vinna på förslaget, men många kommer säkert att förlora.
There will probably be no winners, but there will certainly be losers.
En sådan fördubbling skulle troligen resultera i en temperaturhöjning av 0,8°C.
This increased level would probably lead to a temperature increase of 0.8°C.
troligen (auch: förmodligen, antagligen)
Det var troligen också en av rådets avsikter.
That was presumably also one of the Council's intentions.
Sedan uppstod den moderna människan någonstans i Afrika, kom ut ur Afrika, troligen i Mellanöstern.
Then modern humans emerged somewhere in Africa, came out of Africa, presumably in the Middle East.
Ett läskvitto är ett e-postmeddelande som skickas till avsändaren när du öppnar (och troligen läser) ett e-postmeddelande.
A read receipt is an email notification delivered to the sender when you open (and presumably read) an email.

Synonyme (Schwedisch) für "troligen":

troligen
trolig

Beispielsätze für "troligen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishSådana omständigheter skulle troligen göra det svårt att uppnå Lissabonmålen.
Such conditions would appear to make the Lisbon objectives difficult to achieve.
SwedishEller till exempel, människors rökvanor påverkar troligen av deras vänner.
Or, for instance, people's smoking behavior might be influenced by their friends.
SwedishMedlemsstaterna kommer troligen att få stor nytta av att beslutet förverkligas.
Implementation of the decision should bring considerable benefits to the Member States.
SwedishMerparten av dessa har troligen invandrat från samväldet under 1950- och 60-talen.
Most of these would have been Commonwealth immigrants arriving in the 1950s and 1960s.
SwedishMot bakgrund av risken för en fördjupad kris är detta troligen inte fallet.
Given the potential for a deepening of the crisis, this is unlikely to be the case.
SwedishInget av dessa kommer troligen att ratificeras inom någon överskådlig framtid.
Both of these are unlikely to be ratified in the foreseeable future.
SwedishUtan dessa konstruktiva insatser hade konferensen troligen slutat i ett stort misslyckande.
Without Europe's constructive input, the conference might well have been a failure.
SwedishDe första rapporterna kommer troligen att vara tillgängliga i början av 2009.
The first set of reports should be available in early 2009.
SwedishVi bör inte avskräckas av att det troligen blir en långsiktig process.
We should not be dissuaded by the prospect of a long-term process.
SwedishTyvärr gick Joschka Fischer, troligen på grund av tidsbrist.
Unfortunately, Joschka Fischer has already left, pressed for time, no doubt.
SwedishKatalogen finns redan och innehåller troligen inte profildata.
The directory you specified already exists and does not appear to contain profile data.
SwedishMen för att detta skall bli möjligt behöver vi troligen en förfrågan från Europaparlamentet.
Before it can do that, though, we may need a parliamentary inquiry.
SwedishDe totala sammanlagda kostnaderna uppgår troligen till omkring 250 miljoner euro i månaden.
The total combined costs, I believe, are something in the region of EUR 250 million per month.
SwedishKristna i Irak och Egypten känner sig troligen övergivna och svikna.
Christians in Iraq and Egypt may be feeling abandoned and betrayed.
SwedishTroligen med sina för- och nackdelar - det går jag inte in på.
Undoubtedly, there were ups and downs, but I will not go into them here.
SwedishFrågan är om kommissionens förslag är tillräckligt för att återställa förtroendet - troligen inte.
The question is that of whether the Commission' s proposal is enough to restore confidence.
SwedishDelar av fodret hamnade i Danmark, Spanien, Frankrike och troligen i Luxemburg och Förenade kungariket.
Some of the feed ended up in Denmark, Spain, France and possibly Luxembourg and Britain.
SwedishDetta uppnås troligen bäst genom ett nytt lagstiftningsinstrument.
I agree with the rapporteur that a focal monitoring centre for maritime security should be set up.
SwedishI framtiden, när situationen blir svår, kommer vi troligen att hänvisa till denna metod.
I think that, in the years to come, whenever the situation becomes difficult, we will refer to this method.
SwedishMånga av våra assistenter befinner sig troligen i en ställning där de mycket lätt kan bli utnyttjade.
Many of our assistants are potentially vulnerable to exploitation.