"tillskriva" Englisch Übersetzung

SV

"tillskriva" auf Englisch

SV tillskriva
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

tillskriva
Jag kan därför inte tillskriva Belgien alla unionens misslyckanden.
I cannot therefore ascribe all of the failures of the Union to Belgium.
Det går naturligtvis inte att förenas med varje enskild människa - det är en förmåga som vi skulle tillskriva det gudomliga.
Indeed, there is no possible way to link with every human person - this is a property that we would ascribe to the Divine.
Återigen måste vi därför lita på den lilla trovärdighet och pålitlighet vi kan tillskriva oljeindustrin.
Once again, therefore, we shall have to rely on the little credibility and trustworthiness we can ascribe to the oil industry.
tillskriva
Jag kan därför inte tillskriva Belgien alla unionens misslyckanden.
I cannot therefore ascribe all of the failures of the Union to Belgium.
Återigen måste vi därför lita på den lilla trovärdighet och pålitlighet vi kan tillskriva oljeindustrin.
Once again, therefore, we shall have to rely on the little credibility and trustworthiness we can ascribe to the oil industry.
Det går naturligtvis inte att förenas med varje enskild människa - det är en förmåga som vi skulle tillskriva det gudomliga.
Indeed, there is no possible way to link with every human person - this is a property that we would ascribe to the Divine.
Jag är i vilket fall säker på att jag kan tillskriva min vän och kollega de bättre delarna och Leinen de underligare delarna.
If so, I am sure that I can attribute the better parts to my friend and colleague Mr Dimitrakopoulos and the more unusual parts to Mr Leinen.
Dessutom krävs det ett ont sinne för att tillskriva mig en sådan idé, även om jag tar det som en komplimang när någon tillskriver mig idéer, Dany.
Moreover, it takes a mean mind to attribute such a thought to me, even though, attributing thoughts to me is quite a compliment, Dany.
Om vi vill utveckla integrationen måste vi tillskriva medlemsstaterna större betydelse, för de stöder integrationen och är inte dess motståndare.
If we want integration to develop, we must attribute greater importance to the Member States, which support integration and are not its enemies.

2. Förmlich

tillskriva

3. "att tillskriva någon något"

Beispielsätze für "tillskriva" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAtt tillskriva någon ansvaret kan vara en obehaglig process, men den är viktig.
Assigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
SwedishDet finns dock en sak som Europaparlamentet kan tillskriva sig äran av.
We can, however, credit the European Parliament with success on one count.
SwedishEuropa kan inte längre tillskriva sig rättigheter i andra världsdelar.
Europe cannot lay claim to rights in other parts of the world any longer.
SwedishVi försökte att vara objektiva och inte tillskriva oss en uppfattning, men vi ville se allmänhetens reaktioner.
We tried to be objective and not to affiliate ourselves with an opinion, but we wanted to see the public's reaction.
SwedishJag är i vilket fall säker på att jag kan tillskriva min vän och kollega de bättre delarna och Leinen de underligare delarna.
However, the majority of my Conservative colleagues have voted to reject the report and will vote accordingly in this House.
SwedishKommissionens hållning, att framför allt tillskriva medlemsstaterna de oriktigheter och felbelopp som upptäckts, är otillbörlig.
The Commission's tendency to blame irregularities and deficits the Court discovers chiefly on the Member States is unacceptable.
SwedishDe vilkas hjärtan har farit vilse kommer att leta upp tvetydigheterna i försök att skapa osämja genom att tillskriva dem sina egna tolkningar.
The perverse at heart will seek out the ambiguities, trying to create discord by pinning down meanings of their own.
SwedishFör det andra, när det gäller att tillskriva någon ansvaret, är det beklagligt att undersökningarna efter ett år fortfarande skall vara så försiktiga.
Secondly, with respect to assigning liability, it is deplorable that, a year on, investigations should be so faint-hearted.
SwedishOm dessa program kan sättas igång redan det här året måste man tillskriva Irland dessa framsteg.
I welcome that, because the SMEs have a critical role in employment: they must be made aware that the single market is their theatre of operations, too, not just the preserve of big business.
SwedishDet är alltså inte så att man kan tillskriva kommissionen en viss cynism i det att den nu avbryter ett stöd som den berörda jordbrukaren hade räknat med.
So it is not as if the Commission can now be accused of some kind of cynicism because it is withdrawing support in a way that the farmers affected were not expecting.
SwedishNästan 2 miljarder euro har anslagits till energiprojekt, vilket kanske är det mest betydelsefulla resultat som Europaparlamentet kan tillskriva sina egna ansträngningar.
Almost EUR 2 billion has been allocated to energy projects, which is perhaps the most significant result that the European Parliament can credit itself with.
SwedishDessutom har kommissionen illojalt använt det interinstitutionella avtalet, man har dolt sanningen och man har obefogat försökt tillskriva parlamentet några av sina ansvarsområden.
What is more, the Commission misused the interinstitutional agreement, hid the truth and unjustifiably attempted to lay some of the blame on Parliament.
SwedishDessa punkter inbegriper erkännandet av forskningens och forskarnas roll och behovet att öka utgifterna och tillskriva den grundläggande forskningen den betydelse den förtjänar.
They include recognising the role of research and researchers and the need to increase expenditure and ascribing the importance to basic research which it deserves.
SwedishDessa punkter inbegriper erkännandet av forskningens och forskarnas roll och behovet att öka utgifterna och tillskriva den grundläggande forskningen den betydelse den förtjänar.
Moreover, the mobility of researchers in Europe is still a major problem, because researchers are being hindered by different working conditions in the different Member States.
SwedishKommissionen och Europeiska centralbanken kommer mycket snart att tillskriva Europeiska betalningsrådet för att be om en del ändringar för att stilla konsumenternas oro.
The Commission and the European Central Bank will be writing very shortly to the European Payments Council to request that they incorporate certain modifications in response to consumers' concerns.