"tillkommer" Englisch Übersetzung

SV

"tillkommer" auf Englisch

EN
SV

tillkommer {Verb}

volume_up
tillkommer

Beispielsätze für "tillkommer" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishNaturligtvis skall även parlamentet få alla de befogenheter som tillkommer det.
Of course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
SwedishMänniskorna i världen behöver en gemensam säkerhet och rättvisa som tillkommer alla.
The people of this world need common security and justice which applies to everyone.
SwedishÄven detta är väldigt mycket när man ser till antalet nya språk som tillkommer.
Even that figure is awfully large, bearing in mind the number of new languages involved.
SwedishDessutom tillkommer ytterligare en aspekt i samband med det här förslaget.
In this respect, another factor comes into play with regard to this proposal.
SwedishDet måste nämligen vara klart att dessa garanteras alla de rättigheter som tillkommer dem.
It must be made clear that they are guaranteed the use of all rights open to them.
SwedishDet tillkommer varje stat att ge makt åt sina regioner, om den så önskar.
It falls to each State to give power to its regions if it wishes to do so.
SwedishVi måste veta vad som tillkommer den offentliga sektorn, och vad som tillkommer den privata.
We must know what concerns the public sector and what concerns the private sector.
SwedishEn femtedel av befolkningen är smittad av hiv och 3 200 nya fall tillkommer varje vecka.
One fifth of its population is infected with HIV, and there 3 200 new cases every week.
SwedishNaturligtvis tillkommer det ofta också nya arbetsplatser. Det talas det mycket mindre om.
Of course jobs are often created as well but much less is said about that.
SwedishStällningen som självständig stat tillkommer nationalstaterna, och så bör det också förbli.
Statehood properly lies in nation states and that is where it should remain.
SwedishDet tillkommer enbart Natomedlemmarna att fatta eventuellt beslut om att ändra konventionen.
Any decision to amend this Treaty is the sole responsibility of the members of NATO.
SwedishDet tillkommer dem att avgöra hur konsumenten på bästa sätt skall informeras om denna verksamhet.
It is for them to decide how best to inform the consumer about these activities.
SwedishTill och med kommunisten Castro tog emot påven med de ärebetygelser som tillkommer en statschef.
Even communist Castro received the Pope with the honours befitting a head of state.
SwedishVårt tack för detta tillkommer inte endast föredraganden, utan alla som har tagit del i den.
Not only the rapporteur, but all who worked on the report, deserve our thanks for that.
SwedishOch så tillkommer ju allting som har med den ekonomiska krisen att göra.
In addition, there is everything connected with the economic crisis.
SwedishDet tillkommer er att se till att institutionen respekteras utifrån.
It behoves you to ensure that the institution is respected from without.
SwedishDet anger regler för utövandet av en rättighet som tillkommer medborgarna.
It lays down practical arrangements for the exercise of a right which belongs to the citizens.
SwedishRådet försökte överföra den makt som tillkommer parlamentet till sig självt.
It tried to transfer powers belonging to Parliament to itself.
SwedishFör det första etappmålet tillkommer en extra kostnad på 1 026 000 euro.
For the first milestone, there is an extra cost of EUR 1 026 000.
SwedishAtt ta ställning till denna typ av fråga tillkommer medlemsländerna.
It is for the Member States to adopt positions on this type of issue.