"tillkommande" Englisch Übersetzung

SV

"tillkommande" auf Englisch

SV

tillkommande {Neutrum}

volume_up
1. Umgangssprache
tillkommande

Synonyme (Schwedisch) für "tillkommande":

tillkommande
Swedish

Beispielsätze für "tillkommande" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishPunkterna 3 och 5 förordar vad vi anser vara onödiga tillkommande utgiftsåtaganden.
Paragraphs 3 and 5 detail what we feel to be unnecessary extra spending commitments.
SwedishDet är inte ett alternativ utan en viktig tillkommande del i narkotikabekämpningen.
This is not an alternative, but an important other element in the fight against drugs.
SwedishEn sådan ram behöver inte vara särskilt vid; det rör sig ju bara om tillkommande förbud.
Such a framework need not be very wide. After all, it only contains additional bans.
SwedishFullständig rättvisa förväntar jag mig i Herren Jesus tillkommande rike.
I am anticipating complete justice in the future realm of the Lord Jesus.
SwedishMen jag skulle vilja lägga extra stor tonvikt på två tillkommande element.
But I should like to put special emphasis on two additional elements.
SwedishDet kommer enligt beräkningar att kosta Burma 2.262 miljoner ecu i tillkommande tullavgifter.
This will cost Burma an estimated ECU 2, 262m in additional customs duties.
SwedishJag är därför intresserad av att få höra kommissionens svar på denna tillkommande fråga.
This is why I should be interested in the Commission's response to this additional question.
SwedishVarje tillkommande cent till EU:s kärnkraftsfinansiering är en för mycket.
Every additional cent for EU nuclear funding is one too many.
SwedishEU måste ha tillräcklig flexibilitet för att hantera tillkommande behov och oförutsedda händelser.
The EU must have sufficient flexibility to cope with future needs and unforeseen events.
SwedishVad gäller regleringen av de tillkommande pensionerna har ni lagt fram tre förslag.
On supplementary pensions, you have made three proposals.
SwedishDe tillkommande kostnaderna för tillgänglighet är alltid mycket högre.
The additional costs for accessibility are always much higher.
SwedishI de tillkommande medlemsstaterna är jordbruket dominerande.
The future Member States are predominantly agricultural countries.
SwedishNya program antogs för att uppfylla tillkommande behov.
New programmes were put in place to address additional needs.
SwedishVår grupp lägger således fram två tillkommande ändringsförslag.
Accordingly our group is submitting two amendments.
SwedishDe tillkommande skatter vi måste betala för att kompensera dessa förluster uppgår till flera miljarder pund varje år.
The extra taxes we must pay to make up for these losses runs to several billion pounds annually.
SwedishDen avgörande frågan är hur de tillkommande kostnaderna för det nya systemet för järnvägsbolagen ska finansieras.
The key question is how the additional costs of the new system for the rail companies will be funded.
SwedishFaktum är att rådet inte beviljade rätten resurserna, eller medlen, för att utföra allt detta tillkommande arbete.
The fact is that the Council did not will the resources, or the means, to the Court to do all this extra work.
SwedishDet enkla svaret här är att vi har 4, 7 miljoner ecu, vilket jag får medge är blygsamt, men det är förstås tillkommande pengar.
The simple answer here is we have ECU 4.7m, modest I agree but it is, of course, additional money.
SwedishDetta skulle dessutom ge företagen tid att uppbringa resurser för att hantera de tillkommande kostnaderna.
This would, furthermore, make it possible to allow firms time to make funds available to meet these additional expenses.
SwedishEgentligen vill ett antal av oss, bland annat jag själv, att denna reglering av de tillkommande pensionerna helt enkelt stryks.
Some of us, myself included, really want these provisions on supplementary pensions to be left out.