"tillkomma" Englisch Übersetzung

SV

"tillkomma" auf Englisch

SV

tillkomma [tillkom|har tillkommit] {Verb}

volume_up
1. Allgemein
tillkomma (auch: tillhöra)
tillkomma (auch: inträda)
Det kan tillkomma ytterligare kostnader i sammanhanget.
There could be an added cost to them.
Med tanke på de internationella händelserna kommer antagligen ett fjärde ämne att tillkomma, nämligen kampen mot terrorismen.
In the wake of recent international developments, a fourth issue will probably be added to the agenda, namely the fight against terrorism.
Man fruktar nämligen att ytterligare skillnader kan tillkomma utöver dem som nu finns och att en ny våg av digital utestängning kan uppstå i Europa.
For there is a fear that further differences will be added to the present ones and a new wave of digital exclusion will arise in Europe.
2. Förmlich
tillkomma (auch: passa, vara nödvändigt, böra, anstå)

Beispielsätze für "tillkomma" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishNaturligtvis är denna lista ofullständig och andra projekt kommer att tillkomma.
Of course, this list is non exhaustive and other projects will follow.
SwedishMen jag tror ändå att detta är en behörighet som borde tillkomma medlemsstaterna.
I feel that this is an area in which, in any case, it is for the Member States to decide.
SwedishDet finns beräkningar på 600 000 nya arbetstillfällen som ska tillkomma.
According to some estimates, some 600 000 new jobs will be created.
SwedishDärför tror jag att det på lång sikt måste tillkomma en eller annan form av EU-tullmyndighet.
So I think ultimately we shall have to have some form of European customs administration or other.
SwedishDen rättigheten skall tillkomma våra nya medborgare från första dagen.
Our new citizens must have this right from day one.
SwedishDet kommer att tillkomma 18 nya ledamöter från 12 medlemsstater.
There will be 18 new Members from 12 Member States.
SwedishDet kommer att tillkomma 40 nya områden för politisk verksamhet.
There will be 40 new fields of policy activity.
SwedishUnder 2007 kommer det att tillkomma ytterligare 1, 8 miljoner arbetstillfällen.
65 % of these posts are occupied by women; by 2007 there will be an additional 1.8 million jobs.
SwedishJag föreställer mig att det sannolikt skulle tillkomma en väsentlig merkostnad om man var tvungen att lämna fingeravtryck vartannat år.
I think there could be considerable extra costs if you have to take them every two years.
SwedishEn annan sak jag vill be er om, herr kommissionsledamot, med all respekt, är att det inte ska tillkomma något extra arbete senare.
The second thing I want to ask of you, Commissioner, with all due respect, is that there should be no extra work later.
SwedishLikväl skulle jag vilja klarlägga att det nödvändiga helhetskonceptet måste tillkomma med hänsyn till subsidiaritetsprincipen.
At the same time, I should like to clarify that the overall concept needed must take account of the principle of subsidiarity.
SwedishVi anser att betänkandet bör stödjas, även om det naturligtvis kan tillkomma ändringsförslag i avsikt att förbättra eller förtydliga.
We consider that it should be supported, even though there may, clearly, be amendments designed to improve or clarify it.
SwedishDenna bör inte utvidgas till budgetåret 2002, för här kommer ytterligare 82 miljoner euro att tillkomma i form av extrakostnader.
It was never meant to be extended to the 2002 financial year, because that would entail additional costs amounting to EUR 82 million.
SwedishDet betyder att existerande utjämningsmekanismer måste utgå och att inga nya utjämningsmekanismer eller rent av rabattsystem får tillkomma.
This means that existing correction mechanisms must be phased out and we must not add new correction mechanisms or even rebate systems.
SwedishUnder sin femåriga löptid kommer ytterligare värdefulla erfarenheter att tillkomma, som kontinuerligt skall vinna insteg i årsplaneringen.
During its five year duration further useful experience will be gained, and this is to find constant reflection in the one year planning.
Swedishanlända till:komma till
SwedishDet måste dessutom klargöras att dessa ekonomiska resurser måste tillkomma vid sidan av andra utbildningsprogram och inte tas från dem.
Furthermore, it must be made clear that these financial resources must be raised in addition to other educational programmes and not redeployed from them.
SwedishHur är det möjligt att kommissionen inte har plats för en kommissionsledamot från varje land, även om det skulle kunna tillkomma fler medlemsstater?
How is it possible that the Commission does not have room for a Commissioner for each country, even though there might be more Member States to come?
SwedishSammanlagt skulle det återigen tillkomma budgetutgifter på cirka 110 miljoner euro genom denna ändring, utöver de 24 miljonerna i förslaget.
Its inclusion would generate a further EUR 110 million in additional budgetary expenditure over and above the cost of the present proposal, which is assessed at EUR 24 million.
SwedishAndra förbättringar kan tillkomma i morgon när vi skall rösta om ändringsförslagen som lagts fram av Lange och andra kolleger, framför allt till stöd för de mindre företagen.
Other improvements can be included tomorrow if we adopt the amendments tabled by Mr Lange and other Members, benefiting smaller business, in particular.