SV tillkännage
volume_up
[tillkännagav|har tillkännagivit] {Verb}

1. Allgemein

Slutligen bör vi tillkännage vårt förtroende för det algeriska folket.
Finally, we must announce our confidence in the Algerian people.
Det var ett stort misstag att i nuläget tillkännage ett handelsavtal med Kosovo.
It was a huge mistake to announce a trade agreement with Kosovo at this point in time.
Det är inget fel att säga att vi måste tillkännage FN: s roll.
It is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
Medlemsstaterna får även ensidigt tillkännage att bestämmelserna är rättsligt bindande.
Member States may also declare unilaterally that the provisions are legally binding.
Här vill jag tillkännage att jag har ett personligt intresse som ingenjör.
At this point I declare an interest as a professional engineer.
Jag bör kanske tillkännage ett personligt intresse på denna punkt.
Maybe I should declare an interest at this point.
tillkännage (auch: upphöra, sända ut, meddela, avge)
Det gläder mig att kunna tillkännage att arbetet med förslaget till försvarsdirektiv är långt framskridet.
I am pleased to indicate that work on the proposal for a defence directive is well advanced.
Några ändringsförslag antogs i utskottet, och jag uppmanar kommissionen att tillkännage att man tar med dem.
A few amendments were accepted at committee and I would urge the Commission to indicate that it would take them on board.
För det andra vill jag också tillkännage att det står ett fel i ändringsförslag 15 vid euron.
Secondly, I would point out that there is a mistake in Amendment No 15 on the euro, which states that three prices shall be indicated, whereas the recital says that they may be indicated.
Jag hade faktiskt blivit överraskad om jag inte hade fått höra de franska ledamöterna tillkännage att protektionism är bra.
(DA) Mr President, I would actually have been surprised if I had not heard the French Members intimate that protectionism is a good thing.
Kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som har underlåtit att tillkännage åtgärder.
The Commission has opened infringement proceedings against those Member States that have failed to notify measures.
Detta innebär att de måste tillkännage vilka läkemedel som behövs och förbinda sig att förhindra att handeln avleds om de ska ta emot produkter i enlighet med EU-mekanismen.
This means they should notify what medicines are required and commit to preventing trade diversion if they are to receive products under the EU mechanism.
tillkännage (auch: bestämma, planera in)
volume_up
to slate {Vb.} [Amer.]

2. "tala om för hela världen"

tillkännage (auch: kungöra, deklarera, förkunna, proklamera)
volume_up
to proclaim [proclaimed|proclaimed] {Vb.} (make known publicly)
Skall man tillkännage och vänta, med risk för att texten inte godtas överallt som rättsligt bindande?
Should one proclaim the Charter and see what happens, at the risk of it not being accepted throughout the Union as legally binding?
Det vi nu måste göra är att inte bara nöja oss med att tillkännage principer.
We must not now simply content ourselves with proclaiming principles.
Parlament är inte vana vid att tillkännage något.
Parliaments are not used to proclaiming things.

3. "sätta upp affisch(er)"

Synonyme (Schwedisch) für "tillkännage":

tillkännage

Beispielsätze für "tillkännage" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAtt förenkla EU:s fonder är nyckelbegreppet i dag och det måste vi tillkännage.
Simplification of the European funds is the key word today and it must be heard.
SwedishAllt vi har är möjlighet att tillkännage vad vi vill genom våra initiativbetänkanden.
All we have is the ability to make known what we want in own-initiative reports.
SwedishDen första seger som vi kan tillkännage är att vi inte bär hat i våra hjärtan.
The first victory we can claim is that we do not have hate in our hearts.
SwedishVi ser fram emot att tillkännage detta under ert ordförandeskap.
Thank you, and we look forward to delivering it to you during your Presidency.
SwedishVi behöver veta var farorna ligger och tydligt identifiera och tillkännage fördelarna.
We need to know where the dangers are and clearly identify and make known the benefits.
SwedishDet vi nu måste göra är att inte bara nöja oss med att tillkännage principer.
We must not now simply content ourselves with proclaiming principles.
SwedishMen är det inte tid att följa Förenta staterna och också tillkännage ett investeringsstopp.
But is it not time to follow the United States ' lead and ban investment?
SwedishInstruktionerna från presidiet säger att ni skall tillkännage detta i samband med omröstningen.
The instructions from the Bureau say that you will make it known at the vote.
SwedishPå det här området handlar det inte om att tillkännage fler och fler åtgärder.
In this area it is not about announcing more and more measures.
SwedishÄven om jag stöder betänkandet, vill jag tillkännage vissa reservationer rörande detta.
Although I support the report, I wish to make known certain reservations pertaining to same.
SwedishMen är det inte tid att följa Förenta staterna och också tillkännage ett investeringsstopp.
But is it not time to follow the United States' lead and ban investment?
SwedishOckså här är man ambitiös med stadgan genom att tillkännage rätten till god administration.
Here too, in specifying a right to good administration, the Charter means to be ambitious.
SwedishÄndå finns det positiva saker att tillkännage om de multinationella företagen.
But there are good things to report about the multinationals.
SwedishDet är nu inte rätta tillfället att tillkännage alla våra politiska önskemål om förändringar.
Now is not the time to reveal all of our political desires for change.
Swedish(EN) Även om jag stöder betänkandet, vill jag tillkännage vissa reservationer rörande detta.
Although I support the report, I wish to make known certain reservations pertaining to same.
SwedishJag vill bara tillkännage att jag inte kommer att delta i denna omröstning.
(DE) Mr President, I just wanted to make known that I shall not be participating in this vote.
SwedishVi är naturligtvis också beredda att följa denna svåra väg med att tillkännage dessa beslut.
We are, naturally, prepared also to go along this difficult route of announcing these decisions.
SwedishKommissionen kommer att tillkännage resultaten av denna studie för parlamentet och allmänheten.
The Commission will make the results of this study available to Parliament and to the public.
SwedishJag tror att även Ole Krarup så småningom kommer att tillkännage att vi faktiskt har behov av EU.
I believe then that, somewhere along the line, even Mr Krarup will say that we need the EU.
SwedishEnligt min uppfattning gör man inte det, och jag föredrar följaktligen att tydligt tillkännage min ståndpunkt.
Not in my opinion, and that being so I prefer just to state my position clearly.