"tillika" Englisch Übersetzung

SV

"tillika" auf Englisch

SV tillika
volume_up
{Adverb}

tillika (auch: även, dessutom, likaså, också)
volume_up
also {Adv.}
Vi måste visa mod för att kunna erbjuda medborgarna ett område med säkerhet som tillika är ett område som försvarar friheten.
We must show courage in order to offer the citizens an area of security which is also an area that defends freedom.
Ordförandeskapet kommer tillika att överlämna en lista till de kinesiska myndigheterna om individuella fall som vi är särskilt oroade över.
The presidency will also present to the Chinese authorities a list of individual cases on which it intends to express its serious concern.
Avser kommissionen tillika att skärpa gemenskapens bestämmelser om besättningens yrkesutbildning och socialskydd på fartyg under bekvämlighetsflagg?
Does the Commission also plan to strengthen Community legislation relating to flags of convenience, qualifications and social protection of crews?

Synonyme (Schwedisch) für "tillika":

tillika

Beispielsätze für "tillika" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag beklagar verkligen att jag måste säga emot de båda som talat före mig, tillika goda vänner.
I am truly sorry to have to contradict my good friends, the previous two speakers.
SwedishVi är tillika oerhört skeptiska till att åberopa Europol och SIS.
Furthermore, we are extremely sceptical about the references to Europol and the SIS.
SwedishVarje institution bör tillika påta sig sitt ansvar.
What is more, each institution should fulfil its own responsibilities.
SwedishJag tackar ministern och tillika tidigare ledamoten av kammaren.
I thank the minister and former member of this House.
SwedishTillika förnekar de rätten att delta i lokala politiska skeenden och rätten att utöva demokratiska rättigheter.
They even deny the right to attend local political events and the right to exercise democratic rights.
Swedishspännande och prisbelönta produkter tillika nya och
of exciting and prize-winning products, as well as, new
SwedishJag skulle vilja tacka de två kolleger och tillika läkare som omedelbart ingrep och som lämnat denna information till mig.
I thank the two Members who are doctors for taking immediate action and for giving me this information.
Swedish   – Jag hälsar Nederländernas rådsordförande, tillika vårt lands premiärminister, varmt välkommen till detta parlament.
   I should like to warmly welcome to this House the Netherlands Council Presidency in the person of our Prime Minister.
SwedishNästa punkt är en debatt om Europas framtid med deltagande av Irlands premiärminister, tillika medlem av Europeiska rådet.
The next item is the debate on the future of Europe, with the participation of the Irish Prime Minister, member of the European Council.
SwedishDärför bör den nuvarande formen och innehållet i unionen tillika med Europaparlamentets roll tas upp grundläggande till diskussion.
That is why we need to have fundamental talks on the current form and substance of the Union and on the role of the European Parliament.
SwedishDe privata investerarna måste lockas och det behövs en stimulerande regelgivande ram i de berörda länderna, tillika med stabilitet.
These private investors must be attracted and this requires a stimulating regulatory framework in these countries, combined with stability.
SwedishDetta dokument ger orienteringen, tillika med villkoren på kort och medellång sikt för att återuppta internationellt finansieringsstöd.
This document sets out the general approach and the short- and medium-term conditions for the resumption of international financial support.
SwedishJag vill ge föregående talare, tillika föredraganden, Fernández Martín, rätt på många punkter i hans betänkande.
Mr President, I should like to say that I agree with many of the points made in the report by the previous speaker and rapporteur, Mr Fernández Martín.
SwedishMen vad är det som har lett till isolering på landsbygden om inte nedmonteringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, tillika i frihandelns namn?
What, however, has led to rural isolation if not the destruction of the common agricultural policy, and that in the name of free trade?
SwedishTillika berättigat är det som publiceras i den europeiska pressen som slår larm om risken med det sannolika och förhastade undertecknandet av detta avtal.
Reports in the European press are equally justified in sounding the alarm concerning the likely and indeed hasty signing of this agreement.
SwedishEuropeiska rådet har utnämnt sin förste ordförande och sin första höga representant, tillika vice ordförande för kommissionen.
We have seen the appointment of the first President of the European Council and of the first High Representative, the Vice-President of the Commission, by the European Council.
SwedishKära kolleger, vi avbryter debatten om denna punkt för att kunna lyssna till republiken Frankrikes president och tillika Europeiska rådets tjänstgörande ordförande.
Ladies and gentlemen, we are suspending the debate at this point in order to hear the President of the Republic of France and of the European Council.
SwedishTyvärr har detta fall blivit till en hävstång för högerregeringen i dess kamp mot den polska nationalbankens, tillika centralbankens, oberoende.
The opposition of the Polish Government has a dubious legal base with respect to Community law and shows Poland in an unfavourable light in relation to foreign investors.
SwedishEn medlem i mitt parti, en radikal militant och tillika journalist mördades för några veckor sedan i Tbilisi, en stad som klart står under de ryska styrkornas förvaltarskap.
A member of my party, a radical militant journalist, was murdered several weeks ago in Tbilisi, a city clearly under the control of Russian troops.
SwedishEfter en rättegång som med internationella mått mätt var en ren skymf hängdes den holländska och tillika europeiska medborgaren Zahra Bahrami i Iran den 29 januari 2011.
On 29 January 2011, after a trial which was an affront to international standards, the Dutch and therefore EU citizen Zahra Bahrami was hanged in Iran.