SV tillfällig
volume_up
{Adjektiv}

tillfällig (auch: interimistisk)
Genèvekonventionen, som utarbetades 1951, utformades som en tillfällig åtgärd.
The Geneva Convention drafted in 1951 was conceived as a temporary measure.
Kostnadssänkningen skulle inte vara tillfällig eller kortsiktig, utan långsiktig.
The reduction in costs would not be temporary or short term, but long term.
Detta förslag innefattar tillfällig indragning av slaveri eller tvångsarbete.
This proposal includes temporary withdrawal in the case of slavery or forced labour.
Det är inte bara en tillfällig brist, det är en brist som blir allt tydligare för oss.
It is not just an accidental oversight, it is an increasingly obvious one.
Här uppstår också frågan huruvida en tillfällig kontaminering över huvud taget kan undvikas.
This also raises the question of whether accidental contamination can be avoided completely.
Det finns mycket möjligheter här, men det kan också vilseleda konsumenterna på grund av tillfällig smitta.
There is a lot of potential there, but it can also mislead consumers because of accidental contamination.
Det finns inget om tillfällig transport av hästar.
There is nothing regarding the occasional transportation of horses.
Vi behöver ett långsiktigt arbete, inte tillfälliga kampanjer.
We need long-term work, not occasional campaigns.
Det beror på institutionell rädsla och ett tillfälligt misslyckande av den europeiska solidariteten under kommersiella påtryckningar.
It is a story of institutional timidity and occasional failure of European solidarity under commercial pressures.
tillfällig (auch: provisorisk, preliminär)
De kan utfärda en tillfällig handling som ger dig tillstånd att köra i landet under en kort tid.
They may issue a provisional document that allows you to drive in that country for a short time.
In addition, this measure is only provisional.
De kan utfärda en tillfällig handling som ger dig tillstånd att köra i det aktuella landet under en kort tid.
They may issue a provisional document that allows you to drive in that country for a short time.
tillfällig (auch: ledig, planlös, nonchalant, slumpvis)
volume_up
casual {Adj.}
De fyra restfrågorna från Nice är inte små eller tillfälliga.
The four Nice leftovers are not small or casual affairs.
Det är så flyktigt att inandning, till och med bara tillfällig lukt av det, överstiger alla erkända hälsogränser.
They are so volatile that inhalation, even just the casual smell of them, is above all recognised health limits.
Det är därför tillfälligt sex inte är så tillfälligt.
That's why casual sex isn't so casual.
tillfällig (auch: oplanerad)
volume_up
chance {Adj.}
Det handlar alltså verkligen inte om en tillfällighet, utan om förutsägbara olyckor.
This is therefore certainly not about chance but about predictable accidents.
De har lyckats bygga upp en hållbar industri genom sin omsorg, inte av en tillfällighet.
They achieved a sustainable industry by care, not by chance.
Det är inte av en tillfällighet som just dessa två hittills har försummats.
It is not by chance that these two have been disregarded up to now.
tillfällig (auch: slumpartad, sammanfallande)
Det är inte alls någon tillfällighet, då allt detta har att göra med frågan: tar vi ny ansats eller inte?
It is not coincidental at all, because it all concerns the question: are we going to take a new initiative or not.
Det kan verkligen inte var någon tillfällighet att Förenade kungariket är ett av få europeiska länder där man inte använder identitetskort.
It is surely not coincidental that the UK is one of the only European countries without identity cards.
Det var naturligtvis en tillfällighet att dessa ärenden avslutades under det grekiska ordförandeskapet, men det var en tilltalande tillfällighet.
It was, of course, coincidental that these dossiers happened to be finalised during the Greek Presidency, but it was a very happy coincidence.
tillfällig (auch: kortvarig, episodisk)
tillfällig (auch: slumpartad)
En tillfällig vänstermajoritet på fem röster har i dag skadat frågan om de mänskliga rättigheterna.
Mr President, today, a fortuitous left-wing majority of five votes has done damage to the cause of human rights.
tillfällig (auch: lös, otvungen, lätt och ledig)
tillfällig (auch: momentan)
Denna konferens bör vara öppen för alla berörda länder och avsedd som en långsiktig process, inte som en kortsiktig och tillfällig händelse.
This Conference should be open to all the countries concerned and should be devised as a long-term process, not a brief, momentary event.
I detta avseende anser jag att antagandet av euron inte bör ses som en tillfällig lösning, utan som en del av en bred politisk strategi på medellång sikt.
In this respect, I believe that adopting the euro should not be seen as a momentary solution, but as being part of a medium-term wide-ranging political strategy.
tillfällig (auch: avlägsen, udda, konstig, enstaka)
volume_up
odd {Adj.}
Köns-apartheiden måste försvinna som tillfällig mardröm på världsarenan!
The sexual apartheid must disappear from the world stage like a passing nightmare!
tillfällig (auch: kortvarig, kortlivad)
Det finns alltså mycket väl genomtänkta rättigheter, även för att agera mot en tillfällig majoritet.
In other words, very carefully balanced rights exist which also make it possible to proceed against a short-lived majority.
Det står nu klart att allas förhoppning om att mul- och klövsjukan skulle bli tillfällig och kortlivad inte har infriats.
Mr President, it is now clear that everyone's hope that the foot-and-mouth disease crisis will be temporary and short-lived has not been realised.
tillfällig (auch: ensam, sporadisk, vilsekommen, strö-)
volume_up
stray {Adj.}

Synonyme (Schwedisch) für "tillfällig":

tillfällig

Beispielsätze für "tillfällig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEn liknande uppfattning finns redan för tillfällig personal inom institutionerna.
A similar option is already available to auxiliary staff of the institutions.
SwedishJag ser detta uttryckligen som en tillfällig lösning, som även har vissa nackdelar.
I see this very much as an interim solution which also has some drawbacks.
SwedishMekanismen används dock på tillfällig basis och endast i vissa fall.
However, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
SwedishFör det första, rekommenderar vi inrättandet av en tillfällig internationell brottmålsdomstol.
First, we recommend the establishment of an ad hoc international criminal tribunal.
SwedishVi måste mycket snabbt kunna tillhandahålla en tillfällig infrastruktur.
We need to be able to supply very rapidly an emergency infrastructure.
SwedishJag röstade också för ändringsförslag 19, som gäller frågan om tillfällig förorening.
I also voted in favour of draft Amendment No 19, on the question of transitory contamination.
SwedishI det sammanhanget betraktar jag vilopauser som en tillfällig åtgärd.
In that connection, I consider breaks in the journey to be a stopgap.
SwedishDenna lagstiftning är bara en tillfällig lösning i förhållande till det behov som finns därute.
This legislation is just a Band-Aid in terms of the necessity out there.
SwedishDå är min fråga, hur länge kan en sådan tillfällig reglering gälla och hur skall vi betrakta denna?
My question therefore is how long can such an interim rule be valid and how must we view it?
SwedishVarför skulle man alltså inte försöka hitta en tillfällig lösning mellan Schengen I och Schengen II?
In other words, why not look for an intermediate solution between Schengen 1 and Schengen 2?
SwedishKommissionen såg tyvärr instrumentet som en tillfällig lösning.
Unfortunately, the Commission saw this as an interim solution.
SwedishI september 2003 tillsatte president Bouteflika en tillfällig kommitté för att undersöka försvinnandena.
In September 2003, President Bouteflika set up an ad hoc committee to look into disappearances.
SwedishDetta under förutsättning att förekomsten av genetiskt modifierade organismer är tillfällig eller tekniskt oundviklig.
This is provided that the GM presence is adventitious or technically unavoidable.
SwedishEn sådan maktdelning skulle kunna vara en tillfällig lösning, exempelvis till dess att nyval kan hållas.
This power sharing could be an interim solution until, for example, new elections could be held.
SwedishJag håller verkligen med Marie-Anne Isler Béguin när det gäller hennes uppfattning om tillfällig lagring i berggrunden.
This does not mean it is not appropriate to take certain measures here and now.
SwedishMed tanke på fluktuationerna i produktionen skulle de föreslagna åtgärderna bara ge tillfällig lindring.
Given the extent to which production fluctuates, the proposed measures would be merely palliative.
SwedishJag är även glad över att vi upprepar vårt krav att skicka en tillfällig delegation till Tjetjenien.
I am therefore thrilled that we are repeating our request of sending an ad hoc delegation to Chechnya.
SwedishKonflikten beträffande vissa begreppsdefinitioner ser jag snarare som tillfällig än som systematisk.
The discussion of certain definitions appears to be random rather than systematic, as far as I can see.
SwedishBetänkandet av Baroness Nicholson of Winterbourne föreslår en tillfällig internationell brottmålsdomstol för Irak.
The Nicholson report proposes an ad hoc international tribunal on Iraq.
SwedishDet är bara en tillfällig överslätande åtgärd som är helt onödig om den inte följs upp med verkställighetsåtgärder.
It is a mere palliative and totally unnecessary if not backed up by enforceable measures.