"ta i anspråk" Englisch Übersetzung

SV

"ta i anspråk" auf Englisch

Ähnliche Übersetzungen für "ta i anspråk" auf Englisch

ta Verb
I Substantiv
English
i Präposition
anspråk Substantiv
Substantiv
English
tå- Adjektiv
English

Beispielsätze für "ta i anspråk" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDe framgångsrika insatserna för att inhägna sjukdomen beräknas ta i anspråk över 2 procent av vår tillväxt i år.
The successful efforts to ring-fence the disease are forecasted to take over 2% of our growth this year.
SwedishDe framgångsrika insatserna för att inhägna sjukdomen beräknas ta i anspråk över 2 procent av vår tillväxt i år.
The successful efforts to ring-fence the disease are forecasted to take over 2 % of our growth this year.
SwedishOch så får specialistutskottet - det får jag väl ändå anta - ta i anspråk att besitta den högre kunskapen!
Because I venture to assert that this specialized committee can rightly claim that it has the greater knowledge!
SwedishMan måste ta i anspråk ett paket med integrerade finansiella åtgärder för att komma vidare med genomförandet av näten.
A package of integrated financial measures needs to be deployed in order to press ahead with implementation of the network.
SwedishDessa medel bör vi ta i anspråk.
SwedishDet är dessutom viktigt att notera att stöd till avskiljning av koldioxid inte får ta i anspråk medel från hållbara energikällor.
In addition, it is important to note that support for carbon capture should not divert funds from sustainable energy sources.
SwedishMan måste ta i anspråk ett paket med integrerade finansiella åtgärder för att komma vidare med genomförandet av näten.
The Commission and EIB therefore should act together with national governments in implementing the TENs packages through the use of loan guarantees and other financial investments.
SwedishJag kommer att tala senare för ALDE-gruppen, och jag undrade om jag skulle kunna få ta i anspråk den tid som tilldelats min kollega Donato Tommaso Veraldi, i hans frånvaro.
I will be speaking later on behalf of the ALDE Group, and I was wondering if, in the absence of my colleague Mr Veraldi, I could take his slot.
SwedishDe kompletterande åtgärder som vi talar om - exempelvis konsumentåtgärder och konsumentupplysning - är de verkliga drivkrafter som vi måste ta i anspråk.
But actually the complementary measures we are talking about - the consumer measures, the consumer information - those are the real incentives that we need to bring in.
SwedishTill dessa specifika stöd för unga jordbrukare kommer naturligtvis också alla andra stöd, som de unga jordbrukarna kan ta i anspråk, på samma sätt som alla andra jordbrukare.
Apart from this specific aid for young farmers, there are, of course, all the other forms of aid which young farmers can claim just as any other farmer can.
SwedishJag har därför för avsikt att inleda en genomförbarhetsundersökning om vilka kriterier som kan användas för styrningen av positivlistan och de resurser som detta skulle ta i anspråk.
I therefore intend to launch a feasibility study on the criteria which could be used for managing the positive list and the resources which this would involve.